Últimes consultes publicades al BOIAC sobre immobilitzat

La primera fa referència al tractament comptable de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en les donacions d’immobilitzat, tant per a l’entitat donant com per la receptora de l’actiu (donatària).

D’acord amb la normativa d’IVA aplicable i al que estableix la norma de registre i valoració 12 del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Real Decret 1514/2007, es conclou que si l’empresa realitza una donació per la qual estigui obligada a repercutir l’IVA, i s’acorda que l’entitat que rep la donació no aboni dit import, el donant haurà de comptabilitzar una més despesa per donació i viceversa, el donatari registrarà dit import com a donació (ingrés), en cas que l’entitat pugui deduir-se l’IVA, formant més cost de l’immobilitzat en cas contrari. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resolució sobre la informació a incorporar a la memòria dels Comptes Anuals respecte del període mitjà de pagament a proveïdors per operacions comercials.

En data 4 de febrer de 2016 s’ha publicat al BOE la Resolució de 29 de gener de 2016 del “Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas” (ICAC), sobre la informació a incorporar a la memòria dels Comptes Anuals respecte del període mitjà de pagament a proveïdors per operacions comercials.

Aquesta resolució deroga la anterior Resolució de 29 de desembre de 2010 del ICAC sobre informació dels ajornaments de pagament fins ara en vigor i és d’aplicació a:

a) Totes les societats mercantils espanyoles, llevat de les societats mercantils enquadrades en l’article 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

b) Les societats mercantils que formulin comptes consolidats, exclusivament a les societats radicades a Espanya que consoliden pel mètode d’integració global o proporcional al marge del marc d’informació financera en què es formulin dits comptes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pla de comptabilitat adaptat a les Formacions Polítiques.

El 12 de març de 2013, la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, va donar la seva conformitat al projecte de Pla de Comptabilitat adaptat a les Formacions Polítiques, quedant pendent únicament de la seva aprovació.

El Pla de Comptabilitat adaptat a les Formacions Polítiques es basa en el Pla de Comptabilitat per a les entitats sense finalitats lucratives aprovat pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre (al mateix temps basat inclòs en el Pla General de Comptabilitat), amb la característica que no existeixen diferències en les normes de registre i valoració per raó de la grandària de les entitats, si bé s’inclouen dos models de comptes anuals (normal i abreujat) depenent de la magnitud de l’actiu i dels recursos públics i privats gestionats (2.850.000 euros per a l’actiu i 5.700.000 euros per als recursos). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies