Mesures laborals per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en matèria d’ocupació

El darrer 7 de març de 2019, es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en matèria d’ocupació que va modificar entre altres aspectes de les relacions laborals,  la suspensió del contracte per filiació i la reducció de jornada per a la cura de lactant.

Suspensió del contracte de treball per filiació: les modificacions principals son:

 • Desapareixen les suspensions per “maternitat” i “paternitat” que són substituïdes per una nova situació; la de “naixement i cura de menor de dotze mesos”.
 • S’igualen la durada i distribució de la suspensió entre ambdós progenitors.
 • Passa a constituir un dret individual d’ambdós progenitors (adoptants o acollidors) i esdevé intransferible entre ells.
 1. En cas de naixement; el fet causant és el part i cura del menor de dotze mesos, es manté la durada del setze setmanes, i la distribució dels progenitors és la següent:
 • En el cas de la mare es manté el descans obligatori de les sis setmanes posteriors al part per motius de salut (puerperi). S’hi inclou que aquest períodes és “a jornada complerta”.
 • En el cas de l’altre progenitor aquest període de sis setmanes a jornada complerta també esdevé forçós a efectes de compliment de les obligacions de l’art. 68 del Codi civil espanyol.
 • Les 10 setmanes restants hauran de ser gaudides en períodes setmanals, continus o discontinus, fins que el fill compleixi dotze mesos.
 • La mare biològica pot avançar el gaudi d’aquest període fins a les quatre setmanes anteriors al part.
 • El corresponent període de suspensió haurà de ser comunicat a l’empresa amb una antelació de quinze dies.

No obstant, en el cas que ambdós progenitors treballin a la mateixa empresa, aquesta pot limitar-ne l’exercici conjunt si concorren causes objectives que ho justifiqui.

 1. En cas d’adopció, guarda per adopció i acolliment: s’aplica el mateix règim que el de naixement en relació a la durada, obligació conjunta de gaudir en les primeres sis setmanes, distribució posterior, règim de comunicacions a l’empresa i concurrència en la mateixa empresa dels progenitors.

Règim transitori:

Per bé que el RDL 6/2019 entrà en vigor el passat 8 de març, la norma preveu una aplicació gradual en funció de les següents situacions:

 • Naixement: a la mare s’aplica la nova regulació des de l’entrada en vigor.
 • Naixement: a l’altre progenitor:
  • Fins a 31/12/2019: vuit setmanes: les dues primeres s’han de gaudir de forma immediata al part, i la mare pot cedir-li quatres setmanes.
  • A partir d’01/01/2020: dotze setmanes: les quatre primeres s’han de gaudir de forma immediata al part i la mare pot cedir-li dues setmanes.
  • A partir d’01/01/2021: plena aplicació de la nova regulació.
 • Adopció, guarda amb finalitat d’adopció i acolliment:
  • Fins a 31/12/2019, ambdós progenitors tenen dret a sis setmanes immediates a l’acte administratiu o judicial de filiació, més dotze setmanes addicionals en l’any posterior a la filiació a distribuir entre els dos, i amb un màxim total de deu setmanes per a un d’ells.
  • A partir d’01/01/2020: ambdós progenitors: sis setmanes immediates a l’acte administratiu o judicial de filiació. Setze setmanes addicionals en l’any posterior a la filiació a distribuir entre ambdós, amb un màxim de deu setmanes per a un d’ells.
  • A partir d’01/01/2021: plena aplicació de la nova regulació.

En tots els casos, si un dels progenitors no té dret a la suspensió es traspassa a l’altre el gaudi de les setze setmanes íntegres, sense que s’apliqui el règim transitori del punt anterior.

Reducció de jornada per cura de fills lactant: es modifica el concepte de “lactància” i passa a ser reducció de jornada per “cura de fill lactant”, i s’introdueixen a la norma els canvis següents:

 • Dret al gaudir de la reducció de jornada per ambdós progenitors, sense possibilitat de transferir-lo.
 • L’empresa pot, en el cas que ambdós progenitors hi treballin, limitar-ne l’exercici conjunt si concorren causes justificatives.
 • Possibilitat d’ampliació a dotze mesos si ambdós progenitors redueixen la jornada (per bé que amb efectes sobre el salari a partir dels nous mesos “ordinaris”).
 • Nova prestació per “cura corresponsable” de fill lactant: es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d’acord amb el que es preveu en el paràgraf quart de l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, duguin a terme qualsevol dels progenitors, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant dels nou als dotze mesos d’edat.

La prestació consisteix en el cent per cent de la base reguladora per a contingències comunes en proporció a la reducció de jornada.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Treballs realitzats en l’extranger. Nous criteris interpretatius arran de les sentències del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem en dues sentències consecutives, de data 28 de març i 9 d’abril, ha aclarit alguns aspectes relatius a l’exempció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aplicable als rendiments del treball derivats de desplaçaments realitzats a l’estranger.

L’article 7, lletra p) de la Llei de 35/2006, de l’IRPF, estableix que quant un treballador es desplaça a l’estranger per realitzar treballs per una entitat no resident, pot aplicar una exempció sobre les rendes del treball, per la part proporcional del temps en que ha estat desplaçat. Aquest exempció està limitada quantitativament fins a la xifra de 60.100 euros anuals.

La controvèrsia es produïa quant els treballs realitzats a l’estranger, eren per una entitat vinculada. Fins al moment, l’Administració tributària ha vingut interpretant que en aquest cas, els serveis prestat havien de comportar una avantatge o utilitat a l’entitat destinatària. De manera que,  en els casos que els serveis prestats fossin de supervisió i control, determinava que es tractaven d’activitat genèriques que no produïen cap benefici a la filial a l’estranger o que el benefici quedava en seu de la matriu espanyola.

Els nous criteris interpretatius que estableixen les noves sentències del T.S. aclareixen aquest conceptes i fan una interpretació clara de la norma en benefici del contribuent:

 • L’article 7.p), resulta aplicable als rendiments percebuts per personal laboral destinat a la prestació d’un servei en una entitat internacional situada l’estranger, sempre que els treballs es realitzin materialment fora del territori nacional i beneficiïn a una entitat internacional, amb independència que beneficiï així mateix a l’ocupador del treballador o/i a una altra o altres entitats.
 • Aquest precepte no prohibeix que els treballs efectivament realitzats fora d’Espanya consisteixin en labors de supervisió o coordinació, i no reclama la norma que els viatges a l’estranger siguin prolongats o tinguin lloc de forma continuada, sense interrupcions.

En conclusió, a criteri de l’alt tribunal:

 • la norma no exigeix que l’entitat estrangera sigui l’única beneficiària dels serveis realitzats a l’estranger.
 • la norma permet l’exempció en cas que es tracti de treballs de supervisió i control.
 • així mateix la norma no exigeix un mínim de durada de temps desplaçat.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’ordena el procediment de cessament en la col·laboració voluntària de les empreses en la gestió de la Seguretat Social respecte a les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral

El passat 21 de març es va publicar la resolució per la qual s’estableix que les empreses que, a 31 de desembre de 2018, estiguessin autoritzades per col·laborar en la gestió de la Seguretat Social respecte a les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral, cessaran en aquesta col·laboració amb efectes 31 març 2019.

En conseqüència, a partir l’1 d’abril de 2019, quedaran sense efecte les autoritzacions que aquestes entitats tenien concedides per col·laborar voluntàriament en la gestió de la Seguretat Social, causant baixa en el registre corresponent. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El TS ha rectificat la seva doctrina i estableix ara que les empreses no tenen obligació d’instal·lar un menjador pels empleats

Aquesta decisió del Tribunal produeix un canvi radical a la doctrina seguida fins a la data. El Suprem arriba a aquesta conclusió després de declarar que no és d’aplicació la normativa que donava suport aquesta exigència, i que data de l’any 1938. En l’actualitat aquesta normativa està derogada. Amb la qual cosa les empreses només estan obligades segons el que estableixi el conveni col·lectiu aplicable per a aquest aspecte.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats laborals pel 2019

Durant el mes de desembre i principis de gener de 2019, s’han publicat diverses normes aplicables a l’àmbit laboral i de seguretat social, no recollides en el RDL 28/2018 de 28 de desembre.

Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2019

Aquest Reial decret fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019 a 30 euros/dia o 900 euros/mes.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Principals novetats per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació

A. Revaloració de pensions públiques 2019

Es revaloren les pensions i altres prestacions públiques en l’any 2019 amb l’increment del 1,6 per cent respecte de l’import que haurien tingut al 2018.

Es manté el poder adquisitiu de les pensions: Els perceptors de pensions del sistema de la Seguretat Social i de classes passives que hagin estat revaloritzades en 2018, rebran, abans d’1 d’abril de 2019 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2018 i la que hauria correspost d’haver aplicat a aquestes pensions l’increment que ha experimentat el valor mitjà de la variació percentual interanual de l’IPC hagut en cadascun dels mesos des de desembre de 2017 fins a novembre de 2018, (1,7 per cent).

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ampliació del permís de paternitat per al personal al servei de l’Administració de l’Estat

En data de 22 de novembre de 2018, mitjançant resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, es publiquen els acords per a l’ampliació del permís de paternitat a setze setmanes i per a l’aplicació de la borsa d’hores prevista a la disposició addicional centèsima quarantena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

La Mesa General de Negociació de l’Administració General de l’Estat en data 29 d’octubre de 2018, va acordar aprovar per a tot el personal, funcionari, estatutari o laboral al servei de l’Administració General de l’Estat, dels seus organismes o de les seves entitats públiques dependents, que el permís de paternitat per naixement guarda amb fins d’adopció, adopció o acolliment d’un fill/filla s’ampliï a un total de 16 setmanes i que aquest permís sigui no transferible. S’estableix que la implementació del permís de paternitat es farà de forma progressiva: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’aplicació dels límits legals en cas d’embargament de salaris

El passat mes de setembre la Direcció General de Tributs va evacuar la Resolució Vinculant V2435-18, en la qual aclareix l’aplicació dels límits d’embargabilitat fixats per l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil quan en algun mes de l’any el treballador percebi a més del salari ordinari una paga extraordinària.

Aquest centre directiu resol en la consulta que, en els mesos de paga extraordinària, en els salaris, sous o retribucions que hagi de percebre el treballador, se’ls aplicaran els límits d’embargabilitat de l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil de forma única, sobre la suma del salari mensual ordinari més el salari corresponent a la gratificació extraordinària.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Regulació de les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social, a realitzar per les mútues col·laboradores amb la S.S.

Reial Decret 860/2018 de 18 de juliol

Les activitats preventives s’han d’orientar preferentment a coadjuvar en les petites empreses, així com en les empreses i sectors amb majors indicadors de sinistralitat, a la millor incardinació en els plans i programes preventius de les diferents administracions competents; al desenvolupament de la I+D+I i a la divulgació, educació i sensibilització en prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social desenvoluparan els programes d’activitats preventives de la Seguretat Social sota tres tipus d’actuacions principals: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Últims dies per accedir a la jubilació parcial en condicions més favorables

El pròxim 1 de gener acabarà el període transitori i excepcional que, des de 2013, permet als treballadors que compleixin els requisits, accedir a la jubilació parcial amb condicions més avantatjoses que les vigents en l’actualitat, que van ser aprovades en 2013 a la Reforma de les Pensions.

La llei de Seguretat Social estableix diferents modalitats de jubilació. A més de la jubilació ordinària que es produeix a l’edat legal de jubilació (65 anys i sis mesos aquest any 2018) hi ha la possibilitat de jubilar-se anticipadament a aquesta edat mitjançant dues fórmules: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies