L’estabilitat pressupostària en les societats mercantils dependents de les entitats locals.

El compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’administració local s’avalua a partir de la consolidació dels pressupostos de la pròpia administració i de les seves entitats dependents incloses en l’article 2.1. de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera ( en endavant LOEPSF ). Aquesta avaluació correspon a l’òrgan interventor de l’entitat local, el qual es troba amb la dificultat de determinar la capacitat/necessitat de finançament d’aquelles entitats classificades, segons els criteris del SEC95, en el sector de les administracions públiques i que estan sotmeses al Pla General de Comptabilitat de l’Empresa Espanyola o alguna de les seves adaptacions sectorials.

Pel motiu esmentat, hem pretès amb aquestes línies exposar, de manera sintètica, com s’instrumenta l’aplicació de la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostaria a les societats mercantils dependents de les entitats locals.

Àmbit subjectiu de la LOEPSF

L’àmbit d’aplicació subjectiu de LOEPSF, establert en el seu article 2, distingeix, dins les unitats que integren el sector públic, dos sectors:

  • Sector d’administracions publiques: entitats incloses en l’article 2.1.
  • Resta d’entitats dependents de les administracions publiques, entitats incloses en l’article 2.2.

Les societats mercantils dependents de les entitats locals es classificaran en un o altra sector segons tinguin la consideració de productors de mercat o no, d’acord amb allò establert al respecte en el SEC 95. Així, si les vendes de la societat mercantil són superiors que el 50% dels costos de producció, l’empresa pública és un productor de mercat i, per tant, estaria inclosa en l’àmbit subjectiu de la LOEPSF definit a l’article 2.2. (Regla del 50%)

aayora

Principi d’estabilitat pressupostària

Es defineix en l’article 3 de LOEPSF:

     “1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

    2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

   3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio       financiero.”

Derivat de les estipulacions anteriors, a continuació exposarem com s’instrumentarà el principi d’estabilitat pressupostària, segons la societat mercantil estigui classificada dins l’àmbit subjectiu definit en l’article 2.1. de la LOEPSF, o bé, en el definit en l’article 2.2.

a) Societats Mercantils incloses en l’àmbit subjectiu de l’article 2.1. de la LOEPSF.

Cal remetre’s a l’article 4 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 8/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals ( en endavant “el Reglament”), segons el qual:
“.Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.

De la regulació anterior, són rellevants els aspectes següents:

– Entitats compreses en l’article 4.1. del Reglament.

Són les delimitades en l’article 2.1. de la LOEPSF, al qual ens hem referit anteriorment.

– Entitats locals a les qual es refereix l’article 5 del Reglament.

Són les entitats incloses en l’article 111 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: capitals de província o de comunitat autònoma o municipis amb població superior a 75.000 habitants. Aquestes entitats ajustaran els seus pressupostos corresponents als tres exercicis següents, al principi d’estabilitat pressupostària, entès com la situació d’equilibri o de superàvit computada al llarg del cicle econòmic.

– Liquidacions pressupostàries en termes consolidats.

Aquest aspecte és rellevant ja que les societats mercantils que segons les normes SEC 95 estan classificades en l’àmbit subjectiu de l’article 2.1. de la LOEPSF han de consolidar la seva capacitat/necessitat de finançament amb la resta d’entitats indicades en l’article esmentat.

La metodologia per realitzar aquesta consolidació s’explica en el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales”, segons la qual la capacitat o necessitat de finançament d’aquestes societats es pot calcular per la diferència, positiva o negativa, entre les seves despeses i ingressos, corrents i de capital.

La informació de base pel càlcul del dèficit o superàvit estarà formada pels seus comptes anuals. El procés per determinar aquest dèficit o superàvit es resumeix en el quadre següent:

Resultat de l’exercici
(-) Eliminació d’ingressos i despeses no computables en l’àmbit nacional.
(+) Incorporació d’ingressos no comptabilitzats computables en comptabilitat nacional.
(+) Efecte net del moviment de provisions de riscos i despeses.
(+) Efecte net del moviment d’immbilitzat.
(-) Resultats excepcionals.

(=) Capacitat/Necessitat de finançament

Com s’observa en el quadre anterior, el càlcul de la capacitat/necessitat de finançament parteix del resultat del compte de pèrdues i guanys, sobre el qual cal realitzar una sèrie d’ajustaments, els quals s’adjunten

b) Societats Mercantils incloses en l’àmbit subjectiu de l’article 2.2. de la LOEPSF.

Com hem explicat anteriorment, per a les societats mercantils classificades en l’article 2.2. de la LOEPSF s’entendrà per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer.

La situació d’equilibri financer es defineix en l’article 24.1 del RLEP, segons el qual, el desequilibri financer en una societat mercantil pública productora de mercat s’origina quan concorren simultàniament les circumstàncies següents:

– Existències de pèrdues.
– El sanejament de dites pèrdues exigeix l’aportació de recursos per part de l’administració titular.
– Aquest sanejament no ha estat previst per la pròpia administració en el seu escenari d’estabilitat pressupostària.

Mesures a adoptar en el cas d’incompliment del Principi d’estabilitat pressupostària.

a) Societats Mercantils incloses en l’àmbit subjectiu de l’article 2.1. de la LOEPSF.

Com hem explicat anteriorment, per aquestes les societats mercantils classificades en l’article 2.1. l’avaluació del principi d’estabilitat pressupostària s’efectuarà en termes consolidats amb pel conjunt d’entitats que conformen el sector administració pública d’una entitat local.

En el cas d’incompliment, l’administració incomplidora formularà un pla econòmic financer que permeti en un any el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. ( article 21 de la LOEPSF).

b) Societats Mercantils incloses en l’àmbit subjectiu de l’article 2.2. de la LOEPSF.

Els efectes de l’incompliment es recullen en l’article 24 del Reglament, segons el qual caldrà elaborar un pla de sanejament per corregir el desequilibri, entenent que l’entitat elimini pèrdues o aporti beneficis en el termini de 3 anys. Aquest pla de sanejament s’haurà de presentar a l’aprovació del Ple de l’entitat local de la que depengui, dins el termini de tres mesos des de la data d’aprovació dels comptes anuals.

Els comptes anuals de l’entitat es complementaran amb un informe de correcció de la situació de desequilibri, en el que es detallaran les mesures a adoptar i, un cop aprovats els comptes, s’elevarà al ple pel seu coneixement.

ANNEX 1

Eliminación de ingresos y gastos contabilizados no computables a efectos de contabilidad nacional

Ajuste 1

Exceso de provisiones

Ingreso reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias (Exceso de provisiones)

Ajuste 2

Diferencias de cambio

Resultado por diferencias de cambio reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias (Diferencias de cambio)

Ajuste 3

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

Beneficios, pérdidas y deterioros imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado)

Beneficios, pérdidas y deterioros imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrumentos fros.)

Ajuste 5

Ingresos por subvenciones

Imputación de subvenciones en la cuenta de pérdidas y ganancias (Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras)

Ajuste 6

Amortizaciones

Gasto por amortización imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias (Amortización del inmovilizado)

Ajuste 7

Variación de provisiones de tráfico

Gasto por deterioro imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias (Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales)

Ajuste 8

Deterioro de existencias

Gasto por deterioro imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias (Deterioro de mercaderías, MP y otros aprovisionamientos)

Ajuste 9

Ajuste de valor

Resultado por ajustes de valor imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias (Variación de valor razonable en instrumentos financieros)

 

(+)

Incorporación de ingresos no contabilizados computables a efectos de contabilidad nacional

Ajuste 10

Ajuste subvenciones corrientes recibidas (diferencia criterio entre ente concedente y receptor)

Ingreso reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias (Subvenciones de explotación incorporadas al rtdo del ejercicio)

Obligación reconocida por el pagador (prevalece el dato del pagador; si se desconoce, se deja en blanco)

Ajuste 11

Ajuste subvenciones capital recibidas (ingreso por subvención de capital recibida en el ejercicio)

(+) Saldo final de subvenciones (según balance)

(+) Imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias (Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras)

(-) Saldo inicial de subvenciones (según balance)

Obligación reconocida por el pagador (prevalece el dato del pagador; si se desconoce, se deja en blanco)

Ajuste 12

Ajuste por aportaciones de capital recibidas

(+) Saldo final de capital (según balance)

(-) Saldo inicial de capital (según balance)

Obligación reconocida por el pagador (prevalece el dato del pagador; si se desconoce, se deja en blanco)

(+)

Efecto neto del movimiento de provisiones de riesgos y gastos

Ajuste 13

Ajuste por provisiones para riesgos y gastos

(+) Saldo final de provisiones para riesgos y gastos (según balance)

(+) Exceso de provisiones (según cuenta de pérdidas y ganancias)

(-) Saldo inicial de provisiones para riesgos y gastos (según balance)

(+)

Efecto neto del movimiento de inmovilizado

Ajuste 14

Ajuste por inversión bruta en inmovilizado materal e inmaterial (Disposición-Adquisición)

(+) Resultado por enajenación de inmovilizado (según cuenta de pérdidas y ganancias)

(-) Saldo final de inmovilizado (según balance)

(+) Saldo inicial de inmovilizado (según balance)

(-) Gasto por amortización imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias

(-)

Resultados excepcionales

(+) Ingresos excepcionales no monetarios

(-) Gastos excepcionales no monetarios

Capacidad/necesidad financiación según contabilidad nacional (aproximación criterio IGAE)

@ Faura-Casas

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies