Des de l’1 de gener del 2014 no es poden ajornar el pagament de les retencions i ingressos a compte.

El passat 9 de desembre de 2013, la Directora del Departament de Recaptació, va dictar la Instrucció 6/2013, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagaments en matèria de retencions i ingressos a compte, i de deutors en situació de concurs de creditors.

Les novetats més significatives són la inadmissibilitat, amb caràcter general, de les sol•licituds d’ajornament o fraccionament de retencions i ingressos a compte a partir de l’1 de gener del 2014.

L’Administració s’ha vist obligada a prendre mesures contra la forma fraudulenta en la que s’ha estat practicant la figura de l’ajornament de deutes tributaris (sol•licitar de manera recurrent i sistemàtica l’ajornament dels deutes tributaris tractant de substituir els períodes d’ingrés voluntari pels proposats pels propis contribuents), per evitar això s’ha publicat aquesta nova instrucció, en la que l’Administració denegarà, amb caràcter general, les sol•licituds d’ajornament o fraccionament de retencions i ingressos a compte.

Tot i l’exposat s’ha de tenir present que d’acord amb l’article 44 del Reglament General de Recaptació , excepcionalment les sol•licituds d’ajornament podran ser objecte de concessió quan de les dades que existeixen a la base de dades de l’AEAT, i dels documents aportats per l’interessat, quedi suficientment acreditat que l’obligat al pagament manqui de béns suficients per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués:

  • Afectar substancialment al manteniment de la capacitat productiva i el nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva.
    A aquests efectes, es manté el criteri d’entendre la referida “activitat econòmica respectiva”, a aquella que hagi donat lloc a la generació dels deutes per retencions i ingressos a compte de l’ajornament o fraccionament que es sol•licita.
  • Produir greu menyscapte per als interessos de la Hisenda Pública.
    Aquest greu menyscapte s’entendrà referit a obligats tributaris que la seva contribució a la Hisenda Pública sigui de tal magnitud, que el cessament de la mateixa pugui causar un impacte considerable al Tresor Públic. Aquesta circumstància, en el seu cas, haurà de constar acreditada a l’expedient.

Per altre part, en quant a la tramitació d’ajornament o fraccionament en cas de concurs de creditors, la referida Instrucció es limita a adequar la mateixa als mandats específics de la normativa concursal, declarant en termes generals la inadmissibilitat de les sol•licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes concursals, com a conseqüència directa de la pròpia via administrativa del procés concursal.

Respecte dels crèdits contra la massa, i en consonància amb el que es disposa a l’article 65 de la Llei General Tributària, i l’article 84.2 de la Llei Concursal, es clarifica l’obligació de pagament dels mateixos en el seu termini, esdevenint les sol•licituds d’ajornament o fraccionament inadmissibles per impossibilitat legal.

@ Faura-Casas

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies