Impost sobre la Renda de No Residents: Imputació de Rendes per immobles ubicats en territori espanyol

Abans del 31 de desembre de 2018, aquelles persones físiques que tinguin la consideració de no residents i que disposin d’immobles ubicats en territori espanyol, estaran obligades a la presentació de ladeclaració de l’Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent per la titularitat de l’immoble de l’any 2017, quan aquest no hagi estat objecte d’arrendament.

Per determinar la base imposable subjecte a tributació, s’aplicaran sobre el valor cadastral de l’immoble, els següents percentatges, sense que procedeixi la deducció de despesa alguna:

Immoble amb valor cadastral revisat o modificat i que hagi entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors. 1,1%
Resta d’immobles 2%

L’import resultant s’entén referit a tot l’any natural. Deduint-se proporcionalment el nombre de dies quan no s’hagi ostentat la titularitat durant tot l’any, o quan durant part del mateix hagi estat arrendat.

El termini de presentació i ingrés de la renda imputada, serà l’any natural següent a la data de meritació (31 de desembre de cada any). En el supòsit de presentació telemàtica per internet es podrà domiciliar el pagament de l’import a ingressar des de l’1 de gener fins al 23 de desembre. Immoble amb valor cadastral revisat o modificat i que hagi entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors.

En el supòsit que a la data de meritació de l’impost (31 de desembre) els immobles no disposin de valor cadastral o aquest no s’hagués notificat al titular, es prendrà com a base d’imputació el 50% del major dels següents valors: el preu, contraprestació o valor d’adquisició de l’immoble, o el valor comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs. En aquest cas, el percentatge aplicable serà de l’1,1%.

Cal tenir present que l’esmentada declaració es referirà únicament a la imputació de rendes per immobles a disposició dels titulars que no hagin estat objecte d’arrendament, atenent a que per a les rendes obtingudes pels arrendaments o subarrendaments d’immobles a territori espanyol no subjectes a retenció, els no residents hauran de realitzar la presentació d’autoliquidació per a les rendes amb una periodicitat trimestral.

Per a més informació, podeu accedir a aquest link disponible a la web de l’Agència Tributària amb les instruccions del model.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies