Marc normatiu de la comptabilitat de la Generalitat de Catalunya

S’ha publicat en el DOGC número 7791 de data 18 de gener de 2019 l’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya, que deroga l’Ordre ECF/300/2002, de 18 d’abril.

Aquesta nova Ordre adequa el marc normatiu de la comptabilitat al Pla general de comptabilitat pública (PGCPGC), aprovat mitjançant l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, aplicable a partir de l’exercici comptable que es va iniciar el dia 1 de gener de 2018.

Una de les finalitats de la nova Ordre és potenciar l’Administració electrònica en l’Administració Pública en l’àmbit de la gestió econòmica i de la informació comptable. Així, es contempla la substitució dels documents comptables per les anotacions comptables electròniques.

Centrant-nos en aspectes concrets, el Títol I, relatiu al marc general de la comptabilitat de la Generalitat de Catalunya, preveu que les disposicions de l’Ordre són d’aplicació a l’Administració de la Generalitat, les entitats autònomes de caràcter administratiu i el Servei Català de la Salut, i les entitats del sector públic de la Generalitat subjectes al PGCPGC o a altres plans segons el que es preveu en l’article 3 de l’Ordre VEH137/2017, de 29 de juny, el qual indica els plans de comptabilitat que s’apliquen al sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Es designa la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya com a responsable de la comptabilitat, sent el centre directiu de la mateixa.

Per tal de potenciar l’administració electrònica, es preveu que la justificació de les diferents anotacions comptables ha d’estar acreditada amb documents electrònics.

Els justificants de les anotacions comptables s’han de conservar durant el termini de sis anys, comptats des de la data de remissió a la Sindicatura de Comptes dels comptes anuals. Com a excepció, la documentació justificativa de les valoracions dels actius i passius s’ha de conservar com a mínim durant el termini que aquests continuïn en vigor o restin en el corresponent inventari. Les anotacions comptables de les operacions registrades en el sistema d’informació comptable s’han de conservar durant un període mínim de 15 anys des de la seva realització.

El Títol 2 regula les normes específiques de la comptabilitat pública, entre d’altres, relatives als drets de cobrament, les obligacions de pagament i el tancament de l’exercici comptable.

En relació als drets de cobrament de la Generalitat de Catalunya, destacar els aspectes següents:

 • Els drets de naturalesa pressupostària, no vençuts a la fi de l’exercici, derivats d’ingressos meritats tenen naturalesa no pressupostària.
 • Per poder reconèixer un dret pressupostari de cobrament a la comptabilitat s’han de complir els quatre requisits següents:
  1. Que es doni el fet del qual neix el dret de cobrament.
  2. Que el dret de cobrament tingui un valor que pugui ser mesurat amb fiabilitat.
  3. Que el deutor estigui determinat.
  4. Que s’hagi dictat l’acte de liquidació corresponent.
 • Els drets liquidats fins al 31 de desembre de l’any s’han d’imputar en el pressupost d’ingressos de cada exercici, excepte que el venciment sigui en un exercici posterior.
 • Els drets de cobrament només poden anul·lar-se mitjançant un acord motivat.

En relació a les obligacions de pagament de la Generalitat de Catalunya esmentar:

 • Les obligacions pressupostàries, no vençudes a la fi de l’exercici, derivades de despeses meritades o de béns i serveis efectivament rebuts tenen naturalesa no pressupostaria.
 • Per poder reconèixer una obligació de pagament en la comptabilitat s’han de complir els quatre requisits següents:
  1. Que es doni el fet del qual neix l’obligació de pagament.
  2. Que l’obligació de pagament tingui un valor que pugui ser mesurat amb fiabilitat.
  3. Que el creditor estigui determinat.
  4. Que s’hagi dictat l’acte de reconeixement de l’obligació.
 • Les obligacions de naturalesa pressupostària reconegudes fins el 31 de desembre del mateix any s’han d’imputar en el pressupost de despeses de l’exercici.

Les anotacions comptables han de contenir una informació mínima: l’exercici comptable i la data de l’anotació comptable; l’import de l’operació a comptabilitzar; la naturalesa de l’operació d’acord amb la normativa comptable; les dades del tercer que tingui el dret o l’obligació i la referència dels actes o expedients que acreditin l’operació.

Destacar també que es relacionen les operacions que, com a mínim, cal fer en el procés del tancament de l’exercici comptable, financer i patrimonial, és a dir, aquelles operacions que es reflecteixen, únicament, en els estats financers i no en els estats pressupostaris.

El Títol 2 no és d’aplicació a les entitats no subjectes a la comptabilitat pública. A les normes específiques que són d’aplicació a aquestes entitats es refereix el Títol 3.

Les entitats no subjectes a la comptabilitat pública, independentment de la informació comptable prevista en els seus plans de comptabilitat, han d’incloure en els seus comptes anuals la informació pressupostària següent:

 • El pressupost d’ingressos i despeses inicial, les seves modificacions, el pressupost definitiu, els drets i les obligacions reconeguts i les desviacions pressupostàries. Aquesta informació s’ha de presentar amb el mateix nivell que el pressupost aprovat a la llei de pressupostos anual.
 • La conciliació del resultat pressupostari i el compte del resultat econòmic patrimonial.
 • El resultat de la liquidació dels pressupostos.
 • L’estat del romanent de tresoreria, diferenciant el romanent afectat i no afectat.
 • Un informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer que assumeixen com a conseqüència de la seva pertinença al sector públic, al qual s’ha d’incloure el grau d’execució pressupostària amb identificació de les principals desviacions i del romanent de tresoreria general.

Per confeccionar la informació pressupostària, es concreta que el criteri de meritació és la norma general per a la imputació temporal dels drets i les obligacions de caràcter economicofinancer.

Destacar que les entitats classificades com a “Administració Pública”, segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC), si al tancament de l’exercici pressupostari tenen un resultat pressupostari negatiu per circumstàncies excepcionals han d’incloure en els comptes anuals un informe justificatiu de les causes i un pla de reequilibri pressupostari.

Així mateix, les entitats no subjectes a la comptabilitat pública, a més de la informació establerta en els seus plans d’aplicació, han d’informar a la memòria dels comptes anuals sobre els punts següents:

 1. Naturalesa i activitat de l’entitat:
  • Identificació com a entitat de la Generalitat de Catalunya i el departament d’adscripció.
  • Normativa específica a la qual està subjecte.
  • Identificació dels òrgans de govern i la seva composició, detallant els noms dels membres i el càrrec que posseeixen, a qui representen, o qui proposa el nomenament.
 2. Les normes de valoració: descripció dels criteris seguits i la tipologia d’operacions amb els grups d’entitats, multigrup i entitats associades.
 3. La referència a la seva inclusió als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
 4. La referència al fet que l’entitat està classificada com Administració de la Generalitat de Catalunya, en termes del SEC i la data d’inici d’aquesta classificació.
 5. Informació sobre els contractes administratius executats.
 6. Informació sobre els convenis de col·laboració formalitzats.
 7. Informació sobre les transferències i subvencions concedides i rebudes.
 8. Informació sobre els béns rebuts i lliurats en adscripció i béns destinats a l’ús general.

El Títol 3 deroga l’article 5 de l’Ordre VEH/137/2017 de 29 de juny, referit contingut de la informació de caràcter pressupostari a incloure en els comptes anuals de les entitats no sotmeses al PGCPGC.

El Títol 4 es refereix a la informació comptable. Indica que els comptedonants són els responsables de la informació comptable, de retre comptes i de subministrar informació verídica. Tenen aquesta condició:

 • Els consellers i conselleres dels departaments.
 • Els presidents, presidentes, directors i directores de les entitats i càrrecs anàlegs.
 • Els consellers i conselleres delegats, i directors i directores amb funcions executives.

Es delimita el perímetre d’entitats que conformen el Compte General de la Generalitat de Catalunya i el seu contingut.

El capítol 10 del Títol 4 regula les normes per consolidar la informació comptable. Estan obligades a presentar comptes anuals consolidats les entitats dependents de la Generalitat incloses en l’àmbit subjectiu del Compte General de la Generalitat que siguin entitats dominants perquè posseeixin directament el control sobre altres entitats dependents. Les exempcions a aquesta obligació i les entitats excloses de consolidació comptables s’indiquen a l’article 41.

També es recullen les disposicions relatives als mètodes i procediments de consolidació, i els models de comptes anuals consolidats. Correspon a la Intervenció General determinar el contingut de la informació que han de remetre els responsables de les entitats per tal de procedir a la consolidació dels comptes.

També en matèria de consolidació, indicar que es deroga el segon paràgraf de la DA Primera de l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, el qual preveia que, en tot cas, en el primer exercici d’aplicació del PGCPGC s’ha de realitzar l’estat de liquidació dels pressupostos consolidats d’ingressos i despeses relatiu al conjunt d’entitats participades majoritàriament per la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les disposicions addicionals, destacar la DA tercera, relativa a l’obligació de les entitats subjectes al PGCPGC, excepte l’Administració de la Generalitat, les entitats autònomes administratives i el Servei Català de la Salut, d’aprovar unes bases d’execució del pressupost per a cada exercici que estableixin les normes de gestió d’aquest.

Els aspectes comptables de l’Ordre ja seran d’aplicació als comptes anuals de l’exercici 2018. L’obligació que tenen les entitats de dotar-se d’unes bases d’execució del pressupost serà d’aplicació al pressupost de 2019.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies