Publicacions

Publicació per part del MINHAP de document de preguntes i respostes relacionades amb l’aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària a les entitats locals

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per mitjà de la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals, ha publicat un document de preguntes i respostes relacionades amb l’aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària a les entitats locals.

El document publicat te per objecte donar publicitat a les respostes que s’han remès a les entitats locals que han presentat consultes sobre qüestions relacionades amb la regulació en matèria pressupostària continguda en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 272004, de 5 de març (TRLRHL), així com en la normativa aprovada en el marc d’aquelles, tot això considerant l’àmbit material de competències de la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les entitats locals. Continua

Efectes fiscals derivats de les noves consideracions sobre la remuneració dels administradors

En relació a l’article “Noves consideracions sobre la remuneració dels administradors” publicat al newsletter de Faura-Casas del mes de març, cal tenir present l’impacte fiscal en l’Impost sobre Societats que poden derivar-se de les consideracions exposades.

Històricament, les consideracions de les retribucions dels administradors han anat evolucionant en funció de les interpretacions publicades en el seu moment.

En una primera interpretació, amb la sentència del Tribunal Suprem publicada en novembre del 2008 relativa al cas Mahou, va sorgir la denominada “teoria del vincle” basada en el supòsit de confluència de la relació mercantil d’un administrador amb la relació laboral d’alta direcció. En aquesta teoria prevalia la relació mercantil sobre la relació laboral, i en conseqüència totes les remuneracions obtingudes pels administradors, fos quin fos el seu origen (els propis d’administradors o els d’alta direcció), s’havien d’entendre satisfetes per la seva condició d’administradors de la societat, i havien de complir amb el requisit d’estar previstes als seus Estatuts. En cas de no complir-se amb aquest requisit, les referides remuneracions havien d’entendre’s com una liberalitat i en conseqüència, no deduïbles a l’Impost de Societats. Continua

Nou Model 179 per un major control de l’activitat de lloguer turístic

El passat 29 de desembre de 2017 es va aprovar el Real Decreto 1070/2017, per al qual es vol regular l’obligació d’informar sobre la cessió de l’ús d’habitatges amb fins turístics, amb l’aprovació del model 179 Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

Amb l’aprovació d’aquest model, l’Agència Tributària pretén tenir un major control de l’activitat de lloguer turístic i evitar el frau fiscal que prové d’aquesta activitat.

Les entitats obligades a la presentació d’aquest nou model seran les persones o entitats que prestin el servei d’intermediació entre els que cedeixin els immobles i els usuaris d’aquest habitatge amb finalitats turístiques, ja sigui a títol onerós o gratuït. En aquest sentit tindran aquesta consideració totes aquelles persones o entitats, que constituïdes com a plataformes col·laboratives, facin d’intermediaris entre la cessió de l’ús i a més a més tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, com podrien ser Tripadvisor, Booking o Airbnb entre altres. Continua

Novena Jornada d’Auditoria del Sector Públic

El passat 19 d’abril va tenir lloc la 9ª Jornada d’Auditoria del Sector Públic organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Catalunya, amb el lema “Noves perspectives del Sector Públic“. La jornada es va inaugurar amb una conferència sobre la transparència a les Smart City del Sr. Antoni Gutiérrez, assessor de comunicació i consultor polític, que va ser presentada pel nostre soci Pere Ruiz.

Posteriorment, es van tractar diverses qüestions de plena actualitat per al Sector Públic, com el Nou Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, la nova Llei de Contractes i el nou Règim de Control Intern de les Entitats Locals. Igualment, durant la Jornada es va presentar l’estudi sobre el sector públic a l’Estat Espanyol, elaborat per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Continua

El soci fundador de Faura-Casas, en Daniel Faura, s’acomiada després de vuit anys en la presidència del Col·legi de Censors

A principis del mes d’abril, Daniel Faura va cedir la presidència del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya a Antoni Gómez, després d’ocupar el càrrec durant 8 anys. Des de Faura-Casas volem felicitar al nostre soci-fundador per la tasca realitzada durant aquests anys fent-li un especial reconeixement per  la bona feina i els esforços que ha dedicat per donar valor a la figura i les tasques de l’auditor professional. Continua

Auditoria i assessorament fiscal. Són incompatibles?

La compatibilitat entre les activitats d’assessoria fiscal i auditoria de comptes i la transcendència que aquesta concurrència d’activitats pot tenir en la independència de l’auditor és una qüestió àmpliament debatuda en la doctrina legal i la seva regulació no és uniforme en els Estats membres de la Unió Europea. La Directiva 2006/43/CE, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals, estableix una “harmonització mínima” doncs diu que “els estats membres que exigeixin una auditoria legal podran imposar uns requisits més estrictes, salvat que es disposi el contrari en la present directiva” (art. 52).

La transposició d’aquesta directiva i de les reformes introduïdes posteriorment per la Directiva 2014/56/UE a la legislació espanyola es concreta actualment  en la llei d’auditoria de comptes (Llei 22/2015 de 20 de juliol, LAC) i en el Reglament que desenvolupa l’anterior text refós de la LAC (Reglament 1517/2011 de 31 d’octubre RAC). Continua

La tecnologia portarà a una transformació substancial dels paradigmes en la salut

Publicada a la revista núm. 163 del Col·legi d’Economistes de Catalunya, trobareu l’entrevista sobre tecnologia i salut realitzada a la nostra sòcia, Josep Arasa, vicepresidenta de la Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi, la qual ha estat, des de la seva constitució, un referent en tot allò que envolta l’economia de la salut.

L’entrevista introdueix les activitats i els objectius que persegueix la Comissió i ens dóna una visió de com la tecnologia suscita la transformació en tot l’àmbit de la salut.

Podeu consultar aquí la Revista núm. 163 – abril 2018 Continua

Sentència del TJUE sobre la consideració dels períodes de guàrdia com a temps de treball efectiu

El passat 21 de febrer el TJUE va dictar aquesta transcendent sentència, pels efectes que pot tenir en els ordenaments interns, en relació amb l’ordenació del temps de treball.

L’esmentada sentència resol i analitza temes tan controvertits com el temps de descans, el concepte de temps de treball i les guàrdies que s’estableixen en empreses o sectors.

Entra les qüestions analitzades, es destaca la qüestió de si el temps que el treballador està de guàrdia al seu domicili, a disposició de l’empresari, es considera o no temps de treball. Continua

Modificacions en la declaració d’operacions en el SII

Transcorregut gairebé un any des de l’inici de la presentació dels llibres registres d’IVA mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació (SII), l’Ordre Ministerial HFP/187/2018, de 22 de febrer introdueix, per a aquelles operacions que es realitzin a partir del proper mes de juliol, modificacions de caràcter tècnic i formal amb l’objectiu de millorar i clarificar la declaració de determinades operacions, que es concreten en els següents aspectes: Continua

Sessió “Compte enrere” adequació al RGPD

El passat dia 12 d’abril es va celebrar la sessió “Compte enrere” adequació al RGPD a la seu de La Unió Catalana d’Hospitals, amb l’objectiu de tractar el termini fins a l’adequació del Reglament General de Protecció de Dades.

La sessió va comptar amb la participació de Caterina Bartrons, Gerent dels Serveis Jurídics de Faura-Casases, i es va estar dirigida, sobretot, als professionals de protecció de dades de les entitats adherides al Codi Tipus de La Unió. Continua

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies