Principals novetats per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació

A. Revaloració de pensions públiques 2019

Es revaloren les pensions i altres prestacions públiques en l’any 2019 amb l’increment del 1,6 per cent respecte de l’import que haurien tingut al 2018.

Es manté el poder adquisitiu de les pensions: Els perceptors de pensions del sistema de la Seguretat Social i de classes passives que hagin estat revaloritzades en 2018, rebran, abans d’1 d’abril de 2019 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2018 i la que hauria correspost d’haver aplicat a aquestes pensions l’increment que ha experimentat el valor mitjà de la variació percentual interanual de l’IPC hagut en cadascun dels mesos des de desembre de 2017 fins a novembre de 2018, (1,7 per cent).

S’incrementa al 60% de la base reguladora de la pensió de viduïtat.

La quantia màxima de pensió per 2019. L’any 2019, la quantia del límit màxim de percepció de pensions públiques queda fixada en els imports següents: 2.659,41 euros / mes o 37.231,74 euros / any.

S’actualitzen les quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del Sistema de la Seguretat Social per a l’any 2019.

El límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims al 2019 és:

 • Sense cònjuge a càrrec: 7.569,00 euros/año.
 • Amb cònjuge a càrrec: 8.829,00 euros/año.

B. Derogació de les mesures i incentius a la contractació vinculades a una taxa d’atur superior al 15 per cent

Es produeix la derogació expressa de la mesura, així com la introducció de les disposicions transitòries necessàries per mantenir la vigència d’aquells contractes que s’haguessin celebrat amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 seguint la normativa vigent en el moment de la celebració.

Una cop que l’Enquesta de Població Activa (EPA) s’havia situat en el tercer trimestre de l’any 2018 la desocupació en un 14,55%, i sent aquesta dada el llindar del 15% per a l’aplicació de mesures com:

 • Contracte indefinit d’emprenedors.
 • Límit d’edat per a la realització de contractes de formació i aprenentatge.
 • Bonificacions en la contractació indefinida de treballadors joves procedents d’Empreses de Treball Temporal (ETT).
 • Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
 • Contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove.
 • Primera ocupació jove.
 • Incentius als contractes en pràctiques.
 • Incentius a la incorporació de joves a entitats de l’economia social

Aquestes modalitats contractuals, així com les mesures promulgades en relació a la taxa d’ocupació, s’han d’entendre derogades amb efectes d’1 de gener de el 2019.

També queda derogada la possibilitat de celebrar contractes per a la formació i l’aprenentatge amb treballadors menors de trenta anys sense que sigui aplicable el límit màxim d’edat (paràgraf primer art. 11.2.a de l’ET).

C. Mesures relacionades amb el Salari mínim interprofessional per al 2019

Com a conseqüència de l’increment amb efectes 1 de gener de 2019 del salari mínim interprofessional en un 22,3% respecte de la quantia vigent en 2018, i com que hi convenis col·lectius que l’utilitzen com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials, es dicten normes dirigides a desvincular d’aquest increment les normes no estatals i els negocis jurídics de naturalesa privada vigents en el moment d’entrada en vigor d’aquest increment.

D’aquesta manera, les noves quanties del salari mínim interprofessional establertes pel Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim per a 2019 [30 euros/dia; 900 euros/mes (14 pagues)], no són aplicables als convenis col·lectius vigents a data d’entrada en vigor del Reial decret que utilitzin el salari mínim interprofessional com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials.

Es dicten regles específiques sobre actualització en funció de la data de vigència del conveni.

D. Increment en la cotització dels contractes de cinc o menys dies

S’estableix que els contractes de caràcter temporal, la durada efectiva dels quals sigui igual o inferior a cinc dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementi en un 40 per cent (enfront del 36% fins al moment). Aquest increment no és aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

E. Actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització per 2019

Es realitza una actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social fixant-la en 4.070,10 euros mensuals (increment en un 7%).

Per la seva banda, l’increment de les bases mínimes de cotització segueix el percentatge experimentat per a l’any 2019 pel Salari Mínim Interprofessional, en l’entorn d’un 22%.

Als treballadors autònoms les bases mínimes s’incrementen en un 1,25%.

El tipus mínim a la Tarifa de Primes de cotització per contingències professionals passa del 0,9% a l’1,5% el que suposa que –amb efectes d’1 de gener de 2019 i vigència indefinida–, es modifiqui la TARIFA PER A LA COTITZACIÓ PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS (DA 4ª, LPGE 2007).

F. Inclusió obligatòria en el Règim General de la Seguretat Social dels que participin en programes de formació, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques externes

La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, ha de determinar la inclusió en el sistema de la seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Les pràctiques afectades per aquesta nova regulació comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior.

Les persones que realitzin les pràctiques esmentades quedaran compreses en el règim general de la Seguretat Social, com assimilades a treballadors per compte aliè, amb exclusió de la protecció per desocupació, llevat que la pràctica o formació es realitzi a bord d’embarcacions, en el cas la inclusió es produirà en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

La cotització a la Seguretat Social s’efectuarà, en tot cas, aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l’aprenentatge, sense que hi hagi obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.

G. Mesures relacionades amb el treball autònom

1. Modificacions en la tarifa plana i extensió als treballadors per compte propi agrari dels beneficis en la cotització de la tarifa plana. Durant els primers 12 mesos:

 • si es cotitza per base mínima, 60 euros.
 • si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%.

A partir del mes 13 al 24: s’apliquen reduccions sobre la quota que correspondria.

S’amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari.

2. S’actualitzen les bases mínimes i altres límits de cotització dels treballadors per compte propi en el sistema Seguretat Social.

3. Es fixen els tipus de cotització al RETA pel 2019, i s’estableix un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat. El tipus de cotització, pel 2019 s’incrementa al 30% (sumant totes les contingències protegides), passant progressivament al 30,3% el 2020, al 30,6% el 2021 i al 31% el 2022.

4. A partir l’1 de gener de 2019 s’estableix l’obligatorietat de la cobertura de totes les contingències comunes i professionals i cessament d’activitat.

5. S’ajorna de nou l’entrada en vigor de determinats articles de la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom, pel que fa a la possibilitat que els treballadors per compte propi exerceixin la seva activitat a temps parcial.

6. Es duplica el període de durada de la prestació per cessament d’activitat respecte del previst en l’actualitat.

7. Es fa una nova redacció a l’art. 321 LGSS, en relació al naixement i quantia de la prestació d’incapacitat temporal en el RETA.

 • El naixement de la prestació econòmica per incapacitat temporal es produirà, a partir del quart dia de la baixa en l’activitat corresponent, llevat que el subsidi s’hagués originat a causa d’un accident de treball o malaltia professional, en aquest cas la prestació naixerà a partir del dia següent al de la baixa.
 • Els percentatges aplicables per a la determinació de la quantia de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes seran els vigents en el Règim General.

H. Modificacions en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar

S’estableix un últim tram de cotització perquè la base sigui el salari percebut, es fixen les hores màximes de realització per tram, es manté la reducció del 20% en les cotitzacions i es redueix el període transitori per a l’equiparació completa amb la resta dels treballadors del Règim General i cotitzar pel salari real en l’exercici 2021.

En cas de famílies nombroses la reducció és de fins al 45%.

I. Modificacions en matèria de jubilació

Es prorroga fins al 2020 el règim existent abans de l’1 d’abril de 2013. Se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans d’1 de gener de 2020, en els següents supòsits:

 • a) Les persones, la relació laboral s’hagi extingit abans d’1 d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a tal data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.
 • b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2020. Serà condició indispensable que els indicats acords col·lectius d’empresa es trobin degudament registrats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que es determini.

J. Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral

Es suspèn el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019.

K. Reconeixement de la capacitat dels convenis col·lectius d’establir jubilacions obligatòries per edat

Es recupera la capacitat dels convenis col·lectius d’establir jubilacions obligatòries per edat. En aquest sentit, la disposició permetrà el rejoveniment de plantilles, atès que els contractes extingits seran reemplaçats, en certes condicions legals, per noves contractacions de desocupats o per transformacions de temporals en indefinits o de treballadors contractats a temps parcial per contractacions a temps complet.

L. Es deroga de la mesura d’acompanyament al salari dels joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

M. S’estableix la possibilitat de subscriure un conveni especial amb la TGSS,

a aquells que acreditin, a la data d’entrada en vigor de la norma reglamentària que desenvolupi aquesta modalitat de conveni, una edat entre els 35 i 43 anys, així com una llacuna de cotització d’almenys tres anys entre el 2 d’octubre de 2008 i l’1 de juliol de 2018.

Podran subscriure conveni especial per a la recuperació d’un màxim de dos anys en el període abans descrit.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies