Auditoria

Jornada “Auditor per un dia 2018”

Faura-Casas va participar el passat 26 d’abril en el projecte “Auditor per un dia”, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de comptes de Catalunya, acollint a l’estudiant Estefanía, que va ser rebuda i acompanyada pel nostre soci Enric Ripoll i pels nostres col·laboradors Laura Hernández i Miquel Ayuso.

Durant la seva estada a les nostres oficines, va poder participar i observar de ben a prop quines són les tasques de l’auditor, les possibilitats que ofereix aquesta carrera professional i la importància que aquesta cobra per dotar als comptes de transparència i fiabilitat. Continua

Auditoria i assessorament fiscal. Són incompatibles?

La compatibilitat entre les activitats d’assessoria fiscal i auditoria de comptes i la transcendència que aquesta concurrència d’activitats pot tenir en la independència de l’auditor és una qüestió àmpliament debatuda en la doctrina legal i la seva regulació no és uniforme en els Estats membres de la Unió Europea. La Directiva 2006/43/CE, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals, estableix una “harmonització mínima” doncs diu que “els estats membres que exigeixin una auditoria legal podran imposar uns requisits més estrictes, salvat que es disposi el contrari en la present directiva” (art. 52).

La transposició d’aquesta directiva i de les reformes introduïdes posteriorment per la Directiva 2014/56/UE a la legislació espanyola es concreta actualment  en la llei d’auditoria de comptes (Llei 22/2015 de 20 de juliol, LAC) i en el Reglament que desenvolupa l’anterior text refós de la LAC (Reglament 1517/2011 de 31 d’octubre RAC). Continua

Reunió-Breakfast de Grup20

El dia 6 de març, va tenir lloc una reunió de Grup20, associació que integra la majoria de firmes mitjanes d’auditoria i de la qual el nostre soci Pere Ruiz n’és vicepresident, i què va comptar amb el Sr. Ferran Rodríguez, que recentment ha pres possessió del càrrec de President del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). En aquesta reunió, el President de l’ICJCE va fer una exposició de quins seran els eixos estratègics de la seva presidència, així com també sobre diversos aspectes vinculats a l’actualitat de la professió, especialment el projecte del nou Reglament de la Llei d’Auditoria i el futur de l’ICAC com a organisme regulador.

Els membres de Grup20, com a representants del sector de firmes mitjanes d’auditoria, van poder plantejar també al President de l’ICJCE els reptes que en un futur immediat té l’activitat de l’auditoria, entre els quals destaquen la nova normativa d’informes, els problemes per a la captació i retenció de professionals, la política d’honoraris i el control de qualitat. Continua

Seminari “Control Interno en la Administración local” previst pel març de 2018

Els propers dies 14, 15 i 16 de març, se celebrarà a Madrid el seminari “El Control Interno en la Administración local”, patrocinat per Faura-Casas, i en el qual participarà el nostre soci Pere Ruiz Espinós com a ponent.

Aquest seminari va dirigit a interventors, secretaris-interventors i, en general, a qualsevol empleat públic amb responsabilitat en les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats públiques.

Programa del seminari Control Intern – març 2018

Continua

Seminari “Control Interno en la Administración local” previst pel març de 2018

Els propers dies 14, 15 i 16 de març, se celebrarà a Madrid el seminari “El Control Interno en la Administración local”, patrocinat per Faura-Casas, i en el qual participarà el nostre soci Pere Ruiz Espinós com a ponent.

Aquest seminari va dirigit a interventors, secretaris-interventors i, en general, a qualsevol empleat públic amb responsabilitat en les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats públiques.

Programa del seminari Control Intern – març 2018

Modificació del Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i la llei d’auditoria de comptes

El BOE va publicar el dissabte, 25 de novembre, el Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, pel qual es “modifiquen el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Sociedades de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, en matèria de Informacion no financera i diversitat “.

Amb aquesta norma, que entra en vigor l’endemà de la publicació, es transposa a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2014/95 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2013 / 34 / UE pel que fa a la divulgació d’informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups.

L’exposició de motius del RDL efectua una àmplia descripció del contingut de l’esmentada Directiva, posant l’accent en la importància que confereix la mateixa a la divulgació de la informació no financera, com poden ser els factors socials i mediambientals, amb especial atenció a les polítiques de diversitat de competències i punts de vista que apliquin al seu òrgan d’administració respecte a qüestions com l’edat, el sexe, la discapacitat, o la formació i experiència professional. En l’estat d’informació no financera que han de preparar les empreses a les quals és d’aplicació la Directiva, i per tant a les que serà d’aplicació segons la normativa espanyola modificada pel RDL, es poden incloure referències a mesures adoptades per garantir la igualtat de gènere, l’aplicació de convenis fonamentals de l’Organització Internacional del treball, les condicions de treball, el diàleg social, el respecte del dret dels treballadors a ser informats i consultats, el respecte dels drets sindicals, la salut i seguretat en el lloc de treball i el diàleg amb les comunitats locals i les mesures adoptades per garantir la protecció i el desenvolupament d’aquestes comunitats .

La modificació s’efectua en els següents termes, en quant als seus aspectes principals:

Les societats que, de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic i que, a més, formulin comptes consolidats hauran d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’estat d’informació no financera consolidat que preveu la legislació, sempre que concorrin els següents requisits:

a) Que el nombre mitjà de treballadors ocupats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.

b) Que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20 milions €.
Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40 milions €
Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a  250.

Les societats cessaran en l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius dos dels requisits de la lletra b) anterior, o quan al tancament de l’exercici el nombre mitjà de treballadors empleats no excedís de 500 .

En els dos primers exercicis socials des de la constitució d’un grup de societats, la societat dominant està obligada a elaborar l’estat d’informació no financera consolidat quan al tancament del primer exercici es compleixin, almenys, dues de les tres circumstàncies esmentades a l’apartat b), sempre que al tancament de l’exercici es compleixi a més el requisit previst a l’apartat a)

L’estat d’informació no financera consolidat inclourà la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la situació del grup, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, i inclourà:

.-Una breu descripció del model de negoci del grup.

.-Una descripció de les polítiques que aplica el grup respecte a aquestes qüestions.

.-Els resultats d’aquestes polítiques.

.-Els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats del grup.

.-Indicadors clau de resultats no financers que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta

 

Es modifica la redacció sobre l’Informe anual de govern corporatiu, que resta redactada de la manera següent, en quant a la informació a incloure:

“Descripció de la política de diversitat aplicada en relació amb el consell d’administració, incloent els seus objectius, les mesures adoptades, la forma en què s’han aplicat i els resultats en el període de presentació d’informes, així com les mesures que, si és el cas, hagi acordat en aquest sentit la comissió de nomenaments. La política de diversitat comprendrà qüestions com la formació i experiència professional, l’edat, la discapacitat i el gènere, que es referirà a les mesures que, si s’escau, s’hagin adoptat per procurar incloure en el consell d’administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes”.

En cas de no aplicar-se una política d’aquest tipus, s’haurà d’oferir una explicació al respecte.
Les entitats petites i mitjanes, d’acord amb la definició continguda en la legislació d’auditoria de comptes, únicament estaran obligades a proporcionar informació sobre les mesures que, si s’escau, s’hagin adoptat en matèria de gènere “.

També es modifica la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, en concret l’article 35 de la Llei, en el sentit que actualment exigeix ​​a l’auditor una opinió sobre si el contingut i presentació de l’informe de gestió és conforme amb el que requereix la normativa que sigui aplicable, i s’indicaran, si és el cas, les incorreccions materials que s’haguessin detectat.

El canvi consisteix en que, com a partir d’ara s’exigeix ​​a les entitats d’interès públic, que l’informe de gestió inclogui un estat d’informació no financera, l’opinió de l’auditor sobre l’informe de gestió no s’estén a aquest estat d’informació no financera.
En aquest supòsit, l’auditor haurà de comprovar que aquesta informació s’ha facilitat a l’informe anual de govern corporatiu incorporat a l’informe de gestió. En el cas que no fos així, ho indicarà a l’informe d’auditoria.

Les modificacions introduïdes per aquest Reial decret llei seran d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017. Els dos exercicis computables, als efectes del que disposen els articles 49.5.b) del Codi de Comerç i 262.5.b) del text refós de la Llei de societats de capital seran el citat exercici 2017 i l’immediat anterior.

Consulta de l’ICAC sobre les auditories de les societats públiques en el marc del RD de Control Intern de les Entitats del Sector Públic Local.

El passat 27 de setembre, l’ICAC ha emès una consulta sobre el règim de l’auditoria dels comptes anuals de les societats de capital de titularitat municipal, en el marc del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local.

La pròpia Llei d’Auditoria, a la seva disposició addicional segona, ja regula el règim d’auditoria de les entitats del sector públic, establint en essència el següent:

 • La Llei d’auditoria no és d’aplicació a les activitats de revisió i verificació de comptes anuals que realitzen els òrgans de control de les Administracions Públiques en l’exercici de les competències, que es continuen regint per la seva legislació específica.
 • Els treballs de col·laboració dels auditors membres del ROAC amb les tasques dels òrgans públics de control, en execució dels seus plans anuals d’auditories, es regeixen també per la seva legislació específica, no resultant d’aplicació la Llei d’auditoria.
 • No obstant l’anterior, en aquells casos en que els treballs de col·laboració amb els òrgans públics de control incorporin l’emissió d’un informe d’auditoria de comptes per a Atendre exigències de caràcter sectorial o financer (com per exemple, la concurrència a licitacions internacionals o per a obtenir recursos en mercats financers), l’informe d’auditoria es sotmetrà a la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, sempre i quan no es tracti de comptes formulats en base a la normativa comptable del sector públic.
 • Els treballs d’auditoria realitzats per auditors inscrits al ROAC, sobre els comptes anuals de societats mercantils del sector públic subjectes a l’obligació d’auditoria per la normativa mercantil, estan subjectes a la normativa reguladora de l’auditoria de comptes.

En definitiva, la normativa d’auditoria defineix clarament els diferents àmbits d’aplicació de la Llei d’auditoria de comptes i de les normes de control financer del Sector Públic en quant al règim aplicable a les societats mercantils pertanyents al sector públic (estatal, autonòmic o local).

En base a l’esmentada normativa, l’ICAC en aquesta consulta, concreta el següent:

 • Les societats mercantils municipals que tinguin l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria, d’acord amb la normativa mercantil, estaran subjectes plenament al règim establert a la Llei d’Auditoria i la normativa que la desenvolupa: normes d’auditoria a aplicar, nomenament d’auditor, revocació i inscripció al registro mercantil, etc., sense cap diferència respecte qualsevol altra societat mercantil de titularitat privada.
 • Les societats mercantils municipals que no tinguin l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria i s’incloguin en el pla anual d’auditoria de l’òrgan de control de l’administració pública corresponent, seran realitzades per aquest òrgan de control amb subjecció a les normes d’auditoria del sector públic.

 

No obstant, en aquesta consulta, l’ICAC no s’ha pronunciat expressament sobre una altra qüestió que seria la referida a la realització d’auditories voluntàries de societats públiques no obligades a sotmetre els seus comptes a auditoria d’acord a la normativa mercantil i que, per criteris de risc o de cobertura percentual del pressupost consolidat de l’entitat local, no s’hagi considerat oportú incloure-les en el pla de control de l’òrgan públic corresponent. Sobre aquesta qüestió podria haver-hi diverses interpretacions, considerant que aquestes auditories voluntàries queden incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Auditoria (a l’igual que ocorre amb les auditories voluntàries de societats mercantils de capital privat) o bé que aquestes es sotmetin a les Normes d’auditoria del Sector Públic, independentment que l’òrgan de control no les hagi inclòs en el seu pla anual de control.  El nostre criteri seria la primera de les opcions plantejades, si bé esperem que en un futur l’ICAC es pronuncií sobre aquesta qüestió que no ha quedat explicitada en la consulta que avui analitzem.

Últimes resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat en referència al nomenament d’auditors i als dipòsits de comptes.

Ha estat publicada la Resolució 11847 de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota  de qualificació de la registradora mercantil VI de València, per la que denega la inscripció de nomenament d’auditor.

La DGRN ha de determinar si es pot inscriure el nomenament d’auditor de una societat anònima obligada a auditoria, que ha nomenat auditor per Junta General un cop tancat l’exercici social corresponent.

La registradora mercantil denega la inscripció ja que l’acord s’ha pres el 30 de juny del 2017 i es refereix als exercicis 2016, 2107 i 2018.

El recurrent al·lega que, donat que la societat es una societat del Sector Públic i que el seu soci es soci únic, els requeriments de la legislació sobre contractació pública fan impossible els compliments dels terminis previstos en la legislació mercantil i que essent un soci únic no hi ha interessos a protegir.

Reitera la DGRN que una vegada tancat l’exercici social sense que la junta general hagi designat auditor, quan la societat està obligada a auditar-se, la competència per al nomenament correspon al registrador mercantil, sense que aquesta regla es vegi alterada pel fet que la societat estigui integrada en el sector públic de l’Administració i sigui unipersonal.

BOE-A-2017-11847

 

També ha estat publicada la Resolució 8590 de 21 de juny de 2017, de la Direcció General de Registres i Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil III de València, per la que es suspèn el dipòsit de comptes d’una entitat mercantil.

Novament torna a plantejar-se a la DGRN la qüestió de si poden dipositar-se els Comptes d’una societat quan l’informe del auditor que les acompanya mostra una opinió denegada.

La DGRN manifesta que, per determinar si es o no procedent el dipòsit de comptes, s’ha d’analitzar si amb l’informe aportat es compleix o no amb la finalitat prevista per la legislació sobre societats i si es respecten els drets dels socis.

Un cop analitzat cadascuna de les excepcions de l’informe, (per incompliment i per limitacions a l’abast), conclou que l’auditor s’absté d’emetre opinió, però dels seu contingut no resulta que les limitacions que assenyala puguin arribar a tenir la transcendència de tancar el registre.

En conclusió, la DGRN reitera que no es pot rebutjar el dipòsit d’uns comptes anuals acompanyats d’un informe d’auditoria amb opinió denegada quan el contingut de l’informe proporciona informació rellevant per a socis i tercers.

BOE-A-2017-8590

Projecte de llei de contractes del sector públic

El passat dia 27 de juliol la Comissió d’Hisenda i Funció Pública va aprovar el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. El Projecte de Llei, que ja incorpora esmenes al text publicat al Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats (BOCD) el dia 2 de desembre de 2016, continua ara la seva tramitació en el Senat.

 

En la nostra newsletter del mes de desembre de 2016 fèiem una breu explicació d’aquells aspectes més destacats que conté el text publicat al BOCD. El text remès al Senat per a continuar amb la seva tramitació el podeu consultar en el link:

Projecte_LCSP

Nova norma tècnica de l’IGAE sobre informe de recomanacions de control intern i informe addicional al d’auditoria de comptes

Mitjançant Resolució d’1 de juny de 2017 de la IGAE (Intervenció General de l’Administració de l’Estat), s’ha aprovat la Norma tècnica sobre informes de recomanacions de control intern i informe addicional al d’auditoria dels comptes anuals.

Tal com és habitual en els treballs de la IGAE i d’acord amb el que estableix les normes d’auditoria del sector públic (NASP), els Informes d’Auditoria de Comptes emesos sota normes públiques, vénen acompanyats d’un informe addicional que té com a fi la millora de la gestió dels recursos públics, a través de la formulació de recomanacions de control intern i de la posada de manifest del grau de compliment de la legalitat, amb un abast i objectius més amplis i extensos que el que normalment correspon a una auditoria de comptes.

Aquesta norma tècnica es produeix en el marc el procés de confluència de les NASP amb Normes Internacionals d’auditoria aplicables a Espanya (NIA-ES), i concretament per adaptació de la NIA-ES 265 “Comunicació de la deficiències de control intern als responsables del govern i a la direcció de l’entitat “.

Els canvis més rellevants pel que fa a la Norma anterior són, en síntesi els següents:

 1. a) Definició més precisa de la natura, l’àmbit i l’objecte d’aplicació d’aquest informe addicional i determinació més clara de la coordinació amb altres treballs que puguin tenir punts comuns com el control financer permanent i la resta de les auditories públiques, d’operativa i de compliment.
 2. b) Estructuració de dues parts independents que té com a objectiu vertebrar les recomanacions de control intern, prenent com a base la NIA-ES 265, i els incompliments de la legalitat.
 3. c) Coordinació amb la Norma Tècnica d’Informes d’auditoria de comptes anuals, tant en contingut com en estructura, així com l’establiment de criteris de tractament de la informació en els dos informes.
 4. d) Consideració de l’Informe de Recomanacions i Informe addicional com una font d’informació, per a l’obtenció d’aquells aspectes i qüestions que puguin millorar la gestió, dels informes globals i generals.
 5. e) Fixació d’uns models d’informe de format obligatori.

 

La Norma Tècnica ara aprovada s’estructura en els següents apartats:

– Àmbit d’aplicació i objecte.

– L’estructura i contingut de l’informe.

– La tramitació de l’informe.

– La data i signatura de l’informe

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies