Comptabilitat

Propera aprovació del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya

Delimitació de l’àmbit subjectiu d’aplicació al Sector Públic

Segons ha informat públicament la Interventora General de la Generalitat de Catalunya, properament s’aprovarà l’Ordre per la que s’aprova el nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) que es preveu entri en vigor el primer de gener del 2018. Aquest nou Pla de Comptabilitat Pública posarà fi a una situació de transitorietat en el règim comptable del sector públic de la Generalitat, que presentava una situació heterogènia respecte el sector públic estatal, que ja disposa d’un nou Pla des del 2010, així com també respecte el sector públic local, que a l’any 2014 va aprovar també un nou Pla comptable. Pel contrari, el règim comptable de la Generalitat es fonamentava encara en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de l’any 1996, per tant, molt anterior al  procés de reforma comptable que s’ha dut a terme els darrers anys, tant el sector privat,  com en el sector públic, en el marc d’harmonització en les Normes Internacionals de Comptabilitat. Continua

Hem de ser previsors: La nova comptabilització dels arrendaments suposarà un increment molt important del deute de moltes empreses.

Els deutes per lloguers  s’hauran d’incloure com passiu en els balanços de les empreses a l’exercici 2019.

En concret, a partir del 2019, les empreses han de calcular el valor  futur  dels contractes d’arrendaments d’actius que tenen subscrits i registrar-los com un passiu en el seu balanç.

Per tant, la nova normativa de la NIFF 16  de la IASB, afectarà mes a aquelles empreses que tinguin mes contractes d’arrendament i dependrà molt directament de la durada d’aquests contractes.

Això ens obliga a començar a treballar, ja mateix, per tal d’avançar-nos a una normativa que serà d’aplicació al 2019, però que s’ha de planificar a mig termini. Continua

Comptabilització de serveis professionals prestats per una societat a una Fundació a títol gratuït.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha publicat una consulta al BOICAC nº 105 sobre el tractament comptable d’un acord de col·laboració entre un despatx professional i una fundació no lucrativa.

En concret, la fundació rep de forma gratuïta els serveis de professionals independents per col·laboracions en projectes que selecciona la fundació. La fundació intervé canalitzant les sol·licituds d’assessorament de les entitats beneficiaries  del seu fi fundacional.

La consulta es sobre el tractament comptable d’aquests fets en la fundació. Continua

Col·laboració d’Antoni Ayora en el Curs de preparació per a l’examen d’Expert comptable en el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix el “Curs de preparació per a l’examen d’EXPERT COMPTABLE”, amb l’objectiu d’ajudar a tots aquells interessats en presentar-se a la prova d’aptitud professional del proper desembre per a la inscripció en el REC.

El curs tindrà inici el proper 13 de juny, fins el 21 de novembre de 2016.

Antoni Ayora, gerent de Faura-Casas impartirà el mòdul 9 del curs: Comptabilitat Pública.

Per a més informació:

Informació curs

Novetats en els models de Comptes a presentar al Registre Mercantil

El passat dia 9 de març van ser publicades en el BOE les següents Resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat (DGRN):

  • Resolució de 26 de febrer de 2016, de la DGRN, per la qual es modifiquen els models establerts en l’Ordre JUS / 206/2009, de 28 de gener, per la qual s’aproven nous models per a la presentació en el Registre Mercantil de els comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, i es dóna publicitat a les traduccions a les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma. Mitjançant aquesta resolució es modifiquen el model normal, l’abreujat i de pimes. Consulteu Aqui
  • Resolució de 26 de febrer de 2016, de la DGRN, per la qual es modifica el model establert en l’Ordre JUS / 1698/2011, de 13 de juny, per la qual s’aprova el model per a la presentació en el Registre Mercantil de els comptes anuals consolidats, i es dóna publicitat a les traduccions de les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma. Consulteu Aqui

Els canvis en els models de presentació de comptes anuals operats per les referides resolucions són conseqüència de la promulgació de normes de naturalesa comptable i fiscal, en particular, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, la Resolució de 14 abril 2015, de l’ICAC, per la qual s’estableixen criteris per a la determinació del cost de producció, la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’ICAC, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, i la Resolució de 9 de febrer de 2016, de l’ICAC, per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis.

Els models resultants d’aquestes modificacions s’han publicat a la pàgina web del Ministeri de Justícia, on encara està pendent la publicació de les traduccions d’aquells a les altres llengües cooficials pròpies de cadascuna de les comunitats autònomes.

La utilització dels models aprovats per les esmentades resolucions serà obligatòria per als subjectes obligats quan la Junta General o el socis aprovin els seus comptes anuals amb posterioritat a la publicació de les resolucions al BOE, la qual va tenir lloc, com ha estat posat de manifest , el passat dia 9 de març.

Resolució sobre la informació a incorporar a la memòria dels Comptes Anuals respecte del període mitjà de pagament a proveïdors per operacions comercials.

En data 4 de febrer de 2016 s’ha publicat al BOE la Resolució de 29 de gener de 2016 del “Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas” (ICAC), sobre la informació a incorporar a la memòria dels Comptes Anuals respecte del període mitjà de pagament a proveïdors per operacions comercials.

Aquesta resolució deroga la anterior Resolució de 29 de desembre de 2010 del ICAC sobre informació dels ajornaments de pagament fins ara en vigor i és d’aplicació a:

a) Totes les societats mercantils espanyoles, llevat de les societats mercantils enquadrades en l’article 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

b) Les societats mercantils que formulin comptes consolidats, exclusivament a les societats radicades a Espanya que consoliden pel mètode d’integració global o proporcional al marge del marc d’informació financera en què es formulin dits comptes. Continua

Novetats sobre la comptabilització dels arrendaments.

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (IASB) ha emès l’anomenada “NIIF 16 Arrendaments”. La NIIF 16 substitueix els requisits comptables actuals i és una important revisió de la forma en què les empreses comptabilitzen els arrendaments.

Els arrendaments ofereixen una font important i flexible de finançament per a moltes empreses. No obstant això, la norma comptable vigent (la NIC 17 Arrendaments) fa que sigui difícil per als inversors i altres obtenir una imatge precisa dels actius i passius d’arrendament d’una empresa, sobretot per a les indústries com ara els sectors de línies aèries, comerç al detall i de transport.

El tractament comptable dels arrendaments en la comptabilitat de l’arrendatari canviarà de forma notable. La NIIF 16 elimina el model de comptabilitat dual per a llogaters que distingeix entre els contractes d’arrendament financer que es registren dins el balanç i els arrendaments operatius per als quals no s’exigeix el reconeixement de les quotes d’arrendament futures (tot i que s’ha d’informar a la memòria). En el seu lloc, es desenvolupa un model únic, dins el balanç, que és similar al d’arrendament financer actual. Continua

Les empreses podran disposar de mes de deu anys per compensar els crèdits fiscals activats.

D’acord amb la Resolució de 9 de febrer de 2016 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), publicada al BOE de 16 de febrer de 2016, les empreses podran disposar de més de deu anys per recuperar els crèdits fiscals generats per la comptabilització de pèrdues.

Segons la consulta 10 del BOICAC de desembre de 2009, pel cas dels crèdits fiscals per bases imposables negatives, de forma general, la obtenció d’un resultat d’explotació negatiu en un exercici no impedeix el reconeixement d’un actiu per impost diferit. No obstant, si la empresa disposa de pèrdues continuades, se presumirà, tret de prova en contrari, que no es probable la obtenció de guanys per compensar les bases negatives. A més, per poder reconèixer l’actiu ha de ser probable que la empresa obtingui beneficis fiscals que permetin compensar les bases imposables negatives en un termini inferior al previst en la legislació fiscal, amb el límit màxim de deu anys en el cas que la legislació tributària permeti terminis superiors.

La principal novetat que incorpora la Resolució de 9 de febrer de 2016, és la revisió del límit temporal de deu anys al que s’ha d’estendre la anàlisis sobre la recuperació dels actius per impost diferit, que, si be, es manté com un referent pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2015, podrà superar-se en els supòsits que la empresa aporti clara evidència de la recuperació dels seus crèdits fiscals en un termini superior.

En conclusió, la empresa podrà superar el límit dels deu anys si pot demostrar la seva recuperació amb el necessari pla de negoci que compti amb el vist i plau dels auditors.

Projecte de modificació del Pla General de Comptabilitat i altres normes comptables.

El passat desembre va ser publicat el projecte de Reial Decret de modificació del Pla General de Comptabilitat i d’altres normes comptables, que preveu sigui d’aplicació per exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, que es preveu sigui aprovat en els propers dies.

Aquesta modificació està motivada per la necessitat d’adaptar a nivell reglamentari les modificacions introduïdes per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, mitjançant la qual es transposava a la norma espanyola les modificacions en normativa comptable de la Directiva 2013/34/UE.

Si bé els aspectes claus de la Directiva ja van ser incorporats al marc normatiu espanyol per la Llei 22/2015, la norma reglamentaria aclareix alguns aspectes que van generar dubtes respecte la forma d’aplicació, en el moment de la seva publicació. El projecte de Reial Decret modifica el PGC, el PGC de PIMEs, les normes de formulació de Comptes Anuals Consolidades i les Normes d’adaptació del PGC a les entitats sense fins lucratius, estructurant-se en tres blocs.

1) Simplificació de les obligacions comptables de les petites empreses. Un dels objectius bàsics de la Directiva és la disminució de les carregues administratives i burocràtiques a les petites empreses, amb la finalitat de millorar la seva productivitat, harmonitzant els requeriments d’informació a nivell dels Estats membres, fixant els requeriments màxims d’informació que els estats podien requerir.

Aquesta reducció d’informació s’ha concretat en la eliminació de l’estat del canvis en el patrimoni net i una reducció d’informació en la memòria, en concret l’eliminació de requeriments d’informació que no siguin purament comptables, a excepció de la informació requerida per normes tributaries. Recordem que el requeriment per poder formular comptes anuals abreujats es no superar, durant dos anys consecutius, dos dels tres perímetres, 4 milions d’actiu, 8 milions de xifra de negocis, i 50 treballadors.
Crida l’atenció que en l’exposició de motius de la norma es faci la prevenció d’establir, mitjançant Ordre del Ministeri de Justícia, l’obligació de subministrar en document separat part de la informació eliminada de la memòria, el que sembla contradictori amb l’objectiu de simplificació burocràtica que persegueix la Directiva. Continua

Febrer 2016: Finalització del termini per adaptar-se a la normativa SEPA.

D’acord amb la Ordre ECC/243/2014, de 20 de febrer, per la qual s’adopten exempcions d’aplicació fins a l’1 febrer 2016 sobre determinats requisits tècnics i empresarials per les transferències i els deutes domiciliats en euros, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, cal recordar que el proper 1 de febrer finalitza el termini per adaptar-se de manera definitiva a les mesures SEPA, deixant sense efecte les exempcions temporals sobre:

  • el Quadern 32 (Rebuts) i el Quadern 58 (Bestretes de canvi),
  • els serveis de conversió gratuïts del BBAN (CCC) a IBAN – del qual només en gaudien els consumidors i exclusivament per operacions nacionals –, i
  • la implementació de la norma ISO 20022 XML per les comunicacions amb els proveïdors de serveis de pagament, per aquells usuaris que iniciïn o rebin transferències o càrrecs domiciliats individuals agrupats per la seva transmissió.

Continua

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies