Publicació de Jordi Casals a la revista l’66 (l’Auditor) del Col·legi de Censors Jurats de Comptes

El nostre soci Jordi Casals Company, ha publicat a la revista del Col·legi de Censors Jurats de Catalunya (L’66), un article amb el títol: “L’IVA en les prestacions de serveis públics mitjançant societats municipals”. A continuació adjuntem un link amb l’article:

Publicació revista l’66

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Auditor per un dia 2013

Ahir, 16 de maig, Faura-Casas va acollir un grup d’estudiants que van participar en el projecte ‘Auditor per un dia’, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

IV Jornada d’Auditoria del Sector Públic

El passat 25 d’abril, el nostre soci Joan Pàmies Pahí va participar a la IV Jornada d’Auditoria del Sector Públic organitzada pel Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, la qual es va celebrar a l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

La jornada, sota el títol: Auditoria del Sector Públic Local: Nous reptes, va esclarir diversos temes, des de l’evolució del marc legal, l’estabilitat pressupostària i financera, així com el nou pla sectorial de comptabilitat.

Us deixem l’enllaç amb la presentació del nostre soci Joan Pàmies, referent a l’estabilitat i control financer de les entitats locals.

Presentació

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Entrada en vigor de l’Ordre Ministerial ESS/485/2013, pel qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat Social.

El passat 1 d’Abril va entrar en vigor l’Ordre Ministerial ESS/485/2013, pel qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, en l’àmbit de la Seguretat Social, i l’Ordre Ministerial ESS/484/2013, per la qual es regula el Sistema de Remissió Electrònica de Dades (d’ara endavant Sistema Xarxa), en l’àmbit de la Seguretat Social. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Principals novetats de la Guia Financera actualitzada referent als projectes finançats a través del 7è Programa Marc.

En relació als projectes finançats a través del 7è Programa Marc, s’ha publicat la Guia Financera actualitzada en data 18/03/2013, la qual es pot trobar a la pàgina web del cordis (cordis.europa.eu). Part d’aquesta actualització ve en conseqüència a la publicació de la nova regulació financera del Parlament Europeu i del Consell, en data 25 d’octubre del 2012 (EC, Euratom nº 966/2012), en relació a les normes financeres d’aplicació sobre el pressupost general de la Unió (EC, Euratom nº 1605/2002). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou Reglament de facturació: modificació en els terminis d’emissió de factures.

Des de l’1 de gener de 2013 es troba en vigor el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Impost sobre Societats: Límit en la deducció de les despeses financeres.

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2012, la nova redacció de l’article 20.1 del RD 4/2004 que aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, limita la deducció de les despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Funcionament i aplicació del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

El Reial decret legislatiu 3/ 2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que totes les entitats incloses dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei tenen l’obligació de comunicar els contractes al registre públic de contractes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’estabilitat pressupostària en les societats mercantils dependents de les entitats locals.

El compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’administració local s’avalua a partir de la consolidació dels pressupostos de la pròpia administració i de les seves entitats dependents incloses en l’article 2.1. de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera ( en endavant LOEPSF ). Aquesta avaluació correspon a l’òrgan interventor de l’entitat local, el qual es troba amb la dificultat de determinar la capacitat/necessitat de finançament d’aquelles entitats classificades, segons els criteris del SEC95, en el sector de les administracions públiques i que estan sotmeses al Pla General de Comptabilitat de l’Empresa Espanyola o alguna de les seves adaptacions sectorials. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies