Nou marc d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

El 18 d’octubre del present any l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha emes la Resolució sobre el marc d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

El Pla General de Comptabilitat estableix com un dels principis comptables bàsics el d’empresa en funcionament, i assenyala que quan no resulti d’aplicació aquest principi, l’empresa aplicarà les normes de valoració que resultin més adequades per a reflectir la imatge fidel de les operacions. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Xecs-restaurant i tiquets menjador. Naturalesa salarial o compensatòria.

En una recent sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem, s’explica que el còmput dels xecs restaurant per al càlcul d’una indemnització per acomiadament dependrà de si aquests xecs tenen una naturalesa salarial o compensatòria.

L’alt tribunal estableix que té naturalesa salarial quan s’abona amb independència del treball realitzat i de les circumstàncies del mateix, i té caràcter indemnitzatori, quan compensa per les despeses que realitza el treballador, al dinar fora del seu domicili els dies de treball.

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma del País Basc (TSJPB), va fallar, el 21 de febrer de 2012, contra l’empresa, per la quantia indemnitzatòria que havia liquidat a un treballador acomiadat, perquè no s’havia inclòs en els càlculs la quantia total dels xecs restaurant. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Planificació fiscal. Factors a tenir en compte per tancar l’exercici 2013.

S’acosta el final d’any i per tant la última oportunitat per rebaixar la factura fiscal i les càrregues tributàries dels contribuents. Una bona planificació pot alleugerir significativament la càrrega tributària de l’any o afavorir la tributació pel proper exercici.

Seguidament es plantegen accions i mesures a considerar abans de finalitzar l’any que poden afavorir o optimitzar la tributació de determinades operacions de cara al tancament de l’exercici 2013 o l’aplicació de mesures de cara al proper exercici 2014:

 • En l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Possibilitat d´acollir-se al Règim de Devolució Mensual (REDEME).
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per l’exercici 2014.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’ entitats (REGE).
 • Opció o renúncia por la modalitat avançada del règim especial del grup de entitats.
 • Opció o revocació per la determinació global de la base imposable en el règim especial de las agencies de viatges per el 2014 i successius.
 • Opció tributació en destí de vendes a distancia a altres països de la Unió Europea per el 2014 y 2015.
 • Renúncia al règim de deducció comú per sectors diferenciats pel 2014 sense model.
 • Possibilitat d’acollir-se al nou Règim Especial Criteri Caixa (RECC)
  • En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de vivenda habitual a fi d’optimitzar la deducció per inversió en vivenda habitual.
  • Aportacions a plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, a plans de previsió assegurats, amb el límit màxim deduïble de la menor de les quantitats:

  o 10.000 € anuals o
  o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici si el contribuent té fins 50 anys.
  El límit per contribuents majors de 50 anys és de 12.500 o el 50%.

  • Aportacions a comptes d’estalvi empresa si hi ha la previsió de la creació d’una empresa o negoci en el termini màxim de 4 anys, donant el dret de deducció del 15% de les aportacions amb el límit de 9.000 anuals.
  • Renuncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2014 i successius a través de la declaració censal Model 036/ 037
  • Impost de Societats
  • Opció d’acolliment al Règim de Consolidació fiscal.
  • A efectes recordatoris a continuació es presenta quadre resum de deduccions i bonificacions, vigents:

  grancat

  * Nova deducció per inversió en beneficis introduïda per la Llei d’emprenedors, d’aplicació per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2013. Aquesta deducció és aplicable a les petites empreses (les que facturin menys de deu milions d’euros l’any) que destinin els beneficis a la compra d’actius nous:
  • En general, la deducció és del 10% dels beneficis abans d’impostos que s’hagin destinat a invertir en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.
  • En cas de micropimes (empreses que facturen menys de cinc milions l’any), la deducció només és del 5%.
  • Aquest incentiu ja és aplicable a les compres d’actius que es realitzin el 2013.

  petitcat

  • Retribucions Administradors

  A títol recordatori, convé tenir en compte les següents precisions:

  1) Per tal de que sigui despesa deduïble en l’Impost sobre Societats els estatuts de la societats han de preveure la retribució del càrrec d’Administrador i el sistema de retribució.

  2) Si la retribució es de caràcter fix, es precís que els estatuts tingui en compte la quantia de la remuneració o, almenys els criteris que permetin determinar-la exactament, essent necessari l’aplicació de la retenció del 42% per la part de salari corresponent a la retribució de les funcions d’administrador.

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Darreres novetats en l’àmbit tributari.

  L’aprovació del Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre, pel que es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit i de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la que s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental han incorporat modificacions en l’àmbit tributari. Seguidament de forma resumida i agrupades per impostos, indiquem les novetats més destacables:

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  • Modificacions en el reglament de l’IVA per adaptar-lo a la supressió del reconeixement previ en les exempcions dels serveis de caràcter social o de determinats serveis realitzats per entitats a favor dels seus socis o associats (regulades a l’article 20.6, 8, 12, 13 i 14 de la LIVA, des de 1 de gener de 2013). (more…)
  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Foment de la inversió estrangera a Espanya: Sol•licitud del NIF des dels consolats espanyols, sense haver de desplaçar-se necessàriament a territori espanyol.

  A través d’un acord signat en data 15 d’octubre de 2013 entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, les Oficines Consulars d’Espanya en l’exterior podran tramitar l’assignació telemàtica del Número d’Identificació Fiscal (NIF) a aquells ciutadans i empreses no residents a Espanya que així ho sol•licitin. Aquest nou servei permetrà als no residents obtenir els seus NIF de manera àgil i senzilla sense necessitat de desplaçar-se, ni enviar un representant, a una oficina de l’AEAT.

  L’acord subscrit, tindrà per beneficiaris a aquells no residents que pretenguin realitzar a Espanya una operació amb transcendència tributària, situació en la qual és preceptiu utilitzar i consignar un NIF espanyol. (more…)

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Nous límits per formular comptes abreujats i auditoria.

  La Llei 14 /2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, va incorporar la modificació dels límits per la presentació de comptes anuals abreujats, establerts en l’article 257 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, amb el que els límits vigents a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei seran els següents:

  a ) Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros.
  b ) Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 8 milions d’euros.
  c ) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50. (more…)

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Avantprojecte de Llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les Associacions declarades d’Utilitat Pública.

  S’ha aprovat l’avantprojecte de llei del Protectorat, amb el que es pretén donar resposta al mandat del legislador del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Amb aquest es regulen les potestats del protectorat i s’estableix un règim que ha de permetre dur a terme les funcions que té encomanades, amb plena seguretat jurídica, de forma eficaç i eficient.

  Recordar que l’actuació d’aquest òrgan se subjecta al dret administratiu, en tant que exerceix prerrogatives pròpies de l’Administració pública sobre les entitats de naturalesa jurídica privada. (more…)

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Participació de Faura-Casas en el curs sobre la Reforma de la Comptabilitat del Sector Públic Local.

  Faura-Casas patrocina i participa en els cursos sobre la Reforma de la Comptabilitat del Sector Públic Local que s’organitzaran a Barcelona els dies 5,6 i 7 i a Madrid els dies 12,13 i 14 de març de 2014.

  Per a més informació dels continguts podeu consultar-ho al següent enllaç:

  Curs reforma comptable.

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Jornada de formació a la Diputació de Barcelona

  El passat 23 d’octubre els nostres col·laboradors Ferran Julià, Tomàs Villarroya i Caterina Bartrons, gerents de les àrees de fiscal, serveis a empreses i serveis jurídics respectivament, van participar amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona en el curs: “Fonts d’informació per a l’empresa: com i on trobar la informació que necessitem”. Aquesta formació es ve fent des de fa uns anys, amb molt bona valoració dels assistents; esperem que hagi estat una formació enriquidora per a tots els assistents.

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

  ACEPTAR
  Aviso de cookies