Des de Faura-Casas us desitgem un bon Nadal!

FAURA NADAL 3

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

BKR EMEA TAX Newsletter desembre 2013

Adjuntem la primera edició del BKR EMEA Tax Newsletter en la que hi trobareu les novetats fiscals de diferents països de la UE i en la que el nostre col·labor Ferran Julià ha participat fent referència amb les novetats tributàries corresponents a l’Estat Espanyol.

BKR EMEA Tax Newsletter

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Normes Internacionals d’Auditoria.

El passat 15 d’octubre, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar les noves Normes Tècniques d’Auditoria resultat de l’adaptació de les Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya, les quals tenen com a objectiu convergir cap a la pràctica existent en la majoria dels estats membres de la Unió Europea com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006.

El procés d’adaptació ha suprimit tot esment a treballs o normes que queden fora de l’abast del text refós de la llei d’Auditoria de Comptes i la seva normativa de desenvolupament, tals com les referències a les auditories en el sector públic. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de la Llei de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

El passat dimarts 10 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’objecte d’aquesta llei és, en essència, ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació pública i establir les obligacions de bon govern que hauran de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment.

D’entre les noves mesures que s’estableixen trobem la disposició sisena, la qual modifica la vigent Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La nova Llei de Transparència.

El passat 10 de desembre va ser publicada la Llei 19/2013 de transparència accés a la informació pública i bon govern.

Amb aquesta Llei es pretén aconseguir un triple objectiu, incrementar la transparència en l’activitat pública, garantir l’accés a la informació, i establir les obligacions de bon govern dels responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

La llei s’articula en tres títols, el primer tracta sobre la transparència de l’activitat pública, i és d’aplicació a pràcticament la totalitat del sector públic, tant a l’administració general de l’Estat, les Comunitats autònomes i l’Administració Local, com a altres ens del sector públic, com les entitats gestores de la seguretat social i mútues d’accidents, organismes autònoms i entitats de dret públic vinculades a l’Administració, incloses les universitats, la casa del Rei, el Congrés i el Senat, el Tribunal de Comptes, etc.

També s’inclou en l’àmbit d’aplicació a les societats mercantils, fundacions i associacions, dependents d’una administració pública, als partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials, i les entitats privades que rebin ajudes per import superior als 100.000 euros o aquestes superin el 40% dels seus ingressos. Per últim s’estableix l’obligació de subministrar determinada informació a les entitats que prestin serveis públics o adjudicataris de contractes públics, d’acord amb el que s’estableixi en els mateixos. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Calendari laboral 2014.

El Butlletí Oficial de l’Estat publicat el 20 de novembre, ha fet públic el calendari laboral 2014, en el qual es recullen les festes laborals per a l’any que ve dividides per Comunitats Autònomes. El calendari 2014 inclou dos festius més que el calendari laboral 2013.

Entre els festius que recull el calendari laboral 2014 hi ha de diverses categories:

– festes d’àmbit nacional de caràcter retribuït i no recuperables
– i altres festes nacionals que cada Comunitat pot optar entre celebrar al seu territori o substituir-les per unes altres que li siguin pròpies. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova obligació per a persones físiques i jurídiques de comunicar les seves transaccions econòmiques i saldo d’actius i passius financers amb l’exterior.

El passat 1 de gener de 2013 varen entrar en vigor les noves obligacions d’informació establertes per la circular del Banc d’Espanya 4/2012, que afecta a totes aquelles societats espanyoles que realitzen transaccions o mantenen saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.

Aquesta nova normativa imposa l’obligació d’informar al Banc d’Espanya de:

a) qualsevol transacció que es dugui a terme amb entitats estrangeres
b) dels balanços d’actius i passius en l’exterior i
c) de qualsevol canvi que es produeixi en aquestes posicions. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): Recordi revisar abans de finalitzar l’any la xifra de negocis de l’empresa per a determinar-ne l’exempció.

La normativa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (I.A.E), RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els subjectes passius de l’Impost sobre Societats que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 € estaran exemptes de tributació, mentre que aquelles entitats subjectes a l’Impost sobre Societats que superin aquesta xifra hauran de tributar per I.A.E.

Als efectes de determinar l’import net de la xifra de negocis, es considerarà el del període impositiu que s’hagués informat a la declaració de l’Impost sobre Societats presentada durant l’any anterior al del meritament de l’impost. Es a dir, a fi i efecte de determinar la tributació per a I.A.E del proper exercici 2014, caldrà prendre com a referència la xifra de negocis declarada a l’Impost sobre Societats de l’exercici 2012, que de forma general es presenta durant el mes de juliol del 2013. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Manteniment de la vigència dels convenis que havien perdut la seva vigència per la limitació a un any de l’ultractivitat.

Ens els darrer mesos, els jutges s’estan inclinant a favor de sindicats i treballadors en una de les mesures de la reforma laboral que està causant més tensions: la negociació col•lectiva.

Després de l’entrada en vigor de la norma, es va establir un període màxim d’un any perquè empreses i empleats negociessin el seu conveni. En cas de no arribar a un acord, la llei permet a les empreses trencar unilateralment les converses i aplicar el conveni sectorial. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei de garantia de la unitat de mercat.

El ple del Congrés donà llum verda a la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, amb la qual es pretén reduir els tràmits burocràtics per posar en marca empreses abans d’entrar en funcionament, així com estendre la validesa de certes autoritzacions a tot el territori nacional.

La norma introdueix la llicència única per a comercialitzar béns i serveis a tot el territori espanyol i crea un mecanisme estatal de resolució de conflictes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies