Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

En el BOE del passat 28 de desembre de 2013 es va publicar la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, sota l’ideari de reduir la morositat de les administracions púbiques, i que serà d’aplicació a les factures emeses pels proveïdors de béns i serveis a les Administracions Públiques (d’acord a la definició que en fa l’article 3.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), així com les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pressupostos generals de l’estat 2014: Novetats en matèria laboral.

La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, incorpora, com és habitual, importants novetats i modificacions en matèria laboral. Seguidament es detallen, de forma resumida, les principals novetats a tenir en compte en matèria laboral de cara al present exercici 2014: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Els nous formularis dels models de contractes laborals.

Amb el nou any ha arribat la simplificació dels models de contracte tan anunciada pel Govern. A partir de l’u de gener, el llistat de mes de quaranta models de contractes ha quedat reduït a quatre. La mesura, malgrat el que havia recomanat la Unió Europea, no suposa un canvi en la legislació ni l’eliminació de cap dels diferents tipus de contractes, sinó simplement la reducció dels models a presentar davant l’Administració per part de l’empresari quan contracta a un treballador.

Els quatre models que ha creat el Ministeri d’Ocupació agrupen els diferents tipus de contractes que existeixen: indefinits, temporal, de formació i de pràctiques. A la vegada, cadascun d’ells —sobretot l’indefinit i el temporal— es divideixen en diferents varietats. Així, per exemple, dins de la família dels temporals segueix existint el contracte d’obra o servei, el d’interinitat, l’eventual per circumstàncies de producció i un llarg etcètera que arriba fins a les 26 varietats. De forma similar succeeix amb els indefinits, dels quals es pot trobar fins a 17 versions, segons la guia publicada pel Ministeri que acompanya a la mesura. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la ocupabilitat dels treballadors. Novetats en matèria de contractació.

Aquest Reial Decret-Llei estableix una sèrie de mesures en matèria de contractació, potenciant el contracte de treball a temps parcial, el contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors i el contracte de treball en pràctiques.

Mesures per flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial.

Desapareix la possibilitat de que els treballadors contractats a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries.

Es modifica el règim de les hores complementàries. Podran realitzar hores complementàries tants els treballadors contractats a temps parcial de forma indefinida com els temporals, únicament serà necessari que la jornada ordinària establerta en el contracte no sigui inferior a 10 hores setmanals en còmput anual. A més s’incrementa el nombre d’hores complementàries, fixant com a topall el 30% de les hores ordinàries (abans el 15%) i es redueix el termini de preavís per realitzar aquestes hores, que passa de 7 a 3 dies. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’AEPD sanciona google per vulnerar drets dels ciutadans.

El 19 de desembre de 2013 l’Agència Espanyola Protecció de Dades (en endavant AEPD) va emetre resolució per la qual es posa fi al procediment sancionador a l’empresa Google, decretant una sanció de 900.000 euros per tres infraccions greus de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), i requerint a la companyia a adoptar les mesures que siguin necessàries per al compliment de les exigències legals determinades a l’esmentada norma.

El procediment s’inicià arrel d’una modificació de Google respecte la seva política de privacitat i condicions d’us, efectuada al mes de març de 2012. En aquesta modificació, la companyia va establir un model de tractament de dades transversal, donant la possibilitat de que les dades facilitades per a un servei, fossin utilitzades per altres finalitats. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Principals novetats fiscals incloses en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014.

La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, incorpora, com és habitual, importants novetats i modificacions en matèria tributària. Seguidament es detallen, de forma resumida, les principals novetats a tenir en compte en matèria fiscal de cara al present exercici 2014:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

a. S’actualitza a l’1 % els coeficients correctors del valor d’adquisició d’immobles a efectes de determinar els guanys i pèrdues patrimonials subjectes a tributació per l’IRPF.

b. Es manté la reducció del 20 % del rendiment net positiu d’activitats econòmiques per la creació o manteniment de l’ocupació. De la mateixa manera que succeïa fins ara, només serà aplicable als subjectes passius amb una xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i una plantilla inferior als 25 treballadors. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats derivades de la publicació del Reial Decret-Llei 16/2013.

En data 21 de desembre de 2013 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el REIAL DECRET-LLEI 16/2013 de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la contractació dels treballadors, que presenta novetats en matèria de cotització a la Seguretat Social, i que en data 27 de desembre de 2013 ja han estat recollides pel Butlletí de Notícies del Sistema RED 10/2013.

Les principals novetat son les següents:

A. Conceptes que a partir de la publicació computen a la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social.

I. Es modifica l’article 109 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, especificant expressament que, del conjunt de conceptes per dietes, assignacions per a despeses de viatge, despeses de locomoció, plusos de transport urbà i de distància per desplaçament, únicament estan exempts de cotització les assignacions per a despeses de locomoció. Distingint entre dos grups: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Un nou sistema de signatura electrònica: Pin 24 Hores.

En data 26 de novembre va ser publicat al BOE l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, pel que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributaria en la que es regulava un nou sistema per a la presentació de declaracions per via electrònica mitjançant l’ús de signatura electrònica no avançada, denominat ‘PIN 24 hores’ que va entrar en vigor el passat dia 01 de Gener de 2014 i permet realitzar tràmits amb l’Agència tributària mitjançant internet a qualsevol persona física.

L’objectiu principal és la reducció al màxim en la presentació de les declaracions informatives i autoliquidacions en paper.
Aquest nou sistema de signatura electrònica ja pot utilitzar-se per a la realització de tràmits electrònics en la presentació de declaracions informatives a presentar de de l’ 1 de gener de 2014 i d’autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2014. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Des de l’1 de gener del 2014 no es poden ajornar el pagament de les retencions i ingressos a compte.

El passat 9 de desembre de 2013, la Directora del Departament de Recaptació, va dictar la Instrucció 6/2013, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagaments en matèria de retencions i ingressos a compte, i de deutors en situació de concurs de creditors.

Les novetats més significatives són la inadmissibilitat, amb caràcter general, de les sol•licituds d’ajornament o fraccionament de retencions i ingressos a compte a partir de l’1 de gener del 2014.

L’Administració s’ha vist obligada a prendre mesures contra la forma fraudulenta en la que s’ha estat practicant la figura de l’ajornament de deutes tributaris (sol•licitar de manera recurrent i sistemàtica l’ajornament dels deutes tributaris tractant de substituir els períodes d’ingrés voluntari pels proposats pels propis contribuents), per evitar això s’ha publicat aquesta nova instrucció, en la que l’Administració denegarà, amb caràcter general, les sol•licituds d’ajornament o fraccionament de retencions i ingressos a compte.

Tot i l’exposat s’ha de tenir present que d’acord amb l’article 44 del Reglament General de Recaptació , excepcionalment les sol•licituds d’ajornament podran ser objecte de concessió quan de les dades que existeixen a la base de dades de l’AEAT, i dels documents aportats per l’interessat, quedi suficientment acreditat que l’obligat al pagament manqui de béns suficients per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués:

  • Afectar substancialment al manteniment de la capacitat productiva i el nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva.
    A aquests efectes, es manté el criteri d’entendre la referida “activitat econòmica respectiva”, a aquella que hagi donat lloc a la generació dels deutes per retencions i ingressos a compte de l’ajornament o fraccionament que es sol•licita.
  • Produir greu menyscapte per als interessos de la Hisenda Pública.
    Aquest greu menyscapte s’entendrà referit a obligats tributaris que la seva contribució a la Hisenda Pública sigui de tal magnitud, que el cessament de la mateixa pugui causar un impacte considerable al Tresor Públic. Aquesta circumstància, en el seu cas, haurà de constar acreditada a l’expedient.

Per altre part, en quant a la tramitació d’ajornament o fraccionament en cas de concurs de creditors, la referida Instrucció es limita a adequar la mateixa als mandats específics de la normativa concursal, declarant en termes generals la inadmissibilitat de les sol•licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes concursals, com a conseqüència directa de la pròpia via administrativa del procés concursal.

Respecte dels crèdits contra la massa, i en consonància amb el que es disposa a l’article 65 de la Llei General Tributària, i l’article 84.2 de la Llei Concursal, es clarifica l’obligació de pagament dels mateixos en el seu termini, esdevenint les sol•licituds d’ajornament o fraccionament inadmissibles per impossibilitat legal.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Retencions 2014. Pròrroga del 21% per a les Persones Físiques però no per a Persones Jurídiques que retornen al 19%

L’article 64 de la Llei de Pressupostos per al 2014 ha prorrogat l’increment en el percentatge de retenció del 21%, que es va establir per als exercicis 2012 i 2013, en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En conseqüència les retencions aplicables al 2014 a efectes de l’IRPF seran les següents:

irpf catala

Per altra banda la Llei de Pressupostos no ha prorrogat l’alça en els percentatges de retenció per les rendes subjectes a retenció per l’Impost sobre Societats i en conseqüència resultarà aplicable, amb caràcter general, la retenció del 19%. Segons fonts de la pròpia Administració Tributària sembla que la falta de prorroga d’aquesta mesura excepcional s’ha tracta d’un descuit de la pròpia Administració i en conseqüència és de preveure que en breu es corregeixi aquesta situació i s’estableixi també per a les rendes subjectes a retenció per l’Impost sobre Societats la retenció del 21% aplicable a les rendes subjectes a IRPF.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies