Reforma fiscal IRPF: retencions 2015 i 2016.

El passat dia 27 de novembre de 2014 es va publicar la Llei 26/2014, per la que es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

Entre les modificacions aprovades en destaquen les variacions en els percentatges de retenció aplicables per als exercicis 2015 i 2016.

A continuació s’incorpora quadre comparatiu entre les retencions aplicables per a l’exercici 2014 i les retencions modificades d’aplicació per als exercicis 2015 i 2016.

fiscal cat

1 Retenció del 15%  si el volum de rendiments íntegres de l’exercici immediatament anterior és inferior a 15.000 euros i representa més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquell exercici.

2 Retenció del 19%  quan els rendiments procedeixin d’entitats amb una xifra neta de negoci inferior a 100.000 euros.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats a la tributació de les retribucions dels administradors socials.

La reforma fiscal conté algunes interessants novetats en relació a la tributació de les retribucions dels administradors socials, a tenir en compte per a l’exercici 2015:

  • IRPF: Reducció de les retencions del 42 al 35 per cent (Llei 26/2014)

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que facin les seves vegades, i altres membres d’altres òrgans representatius, es reduirà del 42 al 35 per cent. Quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el percentatge de retenció i ingrés a compte serà del 19 per cent.

  • Impost sobre societats: Deixen de tenir la consideració de liberalitat les retribucions als administradors derivades de l’acompliment de funcions diferents a les corresponents al seu càrrec. (Llei 27/2014)

En matèria de despeses no deduïbles, s’estableix la no consideració com a donatius o liberalitats de les retribucions als administradors, per l’acompliment de funcions diferents a les corresponents al seu càrrec (com a funcions d’alta direcció o altres derivades d’un tracte de caràcter laboral amb l’entitat), amb independència del caràcter mercantil o laboral de la seva relació amb l’empresa. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resum de novetats fiscals a la pàgina web de l’Agència Tributària.

Amb l’objectiu de fer més accessible tota la informació relativa a les modificacions fiscals aprovades recentment, l’Agència Tributària ha creat en data 5 de desembre un espai en la seva pàgina web (www.aeat.es) específicament per a les novetats aprovades en data 27 de novembre:

fiscal castell

L’accés directe a les novetats introduïdes en matèria tributària és el següent:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_novedades_introducidas_en_la_normativa_de_IRPF__Sociedades_e_IVA_por_las_Leyes_26_2014__27_2014_y_28_2014__respectivamente_.shtml

En cada un dels diferents punts es pot accedir a:

a)      Resum confeccionat per l’Agència Tributària de les principals novetats introduïdes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost de Societats i Impost sobre el Valor Afegit.

b)      Comparativa de la Llei 35/2006 (IRPF), Real Decret Legislatiu 4/2004 (IS) i Llei 37/1992 (IVA), entre el text íntegre anterior a la reforma i un cop aplicades les novetats tributàries corresponents.

c)       Accés al text íntegre de la Llei 26/2014 (modificació IRPF), la Llei 27/2014 (modificació Impost de Societats) i la Llei 28/2014 (modificació IVA), aprovades en data 27 de novembre de 2014.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reforma fiscal 2015. Les 60 principals recomanacions del REAF.

El passat 28 de novembre de 2014 es va publicar al BOE la tan anunciada reforma fiscal que afecta als principals impostos de l’Ordenament Tributari Espanyol i que es concreta en les següents lleis:

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Llei 26/2014 de 27 de novembre per la que es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents aprovat pel Real Decret legislatiu 5/2004, de 5 de març i altres normes tributaries.
  • Impost Sobre Societats: Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost sobre Societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit: Llei 28/2014, de 27 de novembre per la que es modifica la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny de modificacions dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, la llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos Especials i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la que s’estableix determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributaries i financeres. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Anàlisi sobre les condicions de privacitat de les aplicacions mòbils.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha participat en l’anàlisi coordinat per examinar les condicions de privacitat de les aplicacions mòbils més populars, impulsat per la Red Global de Control de la Privacitat (GPEN), entitat creada per fomentar la cooperació transfronterera entre autoritats de protecció de dades i composada per ens nacionals i regionals de tot el món.

Es tracta d’una iniciativa que pretén fomentar el compliment de la legislació de protecció de dades i de privacitat, promoure la conscienciació dels usuaris i obtenir una visió integral i conjunta.

En l’estudi s’han examinat més de 1.200 aplicacions mòbils, incloent apps de dispositius Apple i Android, tant gratuïtes com de pagament, públiques i comercials, pertanyents a categories com l’oci, la salut, l’exercici físic o la realització de transaccions bancàries, entre d’altres. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dades sobre l’evolució de la despesa sanitària en la UE. L’efecte de la crisi.

A partir de l’any 2008, i molt especialment a partir de l’any 2010, com a conseqüència de les polítiques de restriccions pressupostaries imposades per Europa per tal d’intentar frenar el dèficit públic dels comptes de l’Estat, s’ha reobert un dels debats més mediàtics, la sostenibilitat de la societat del benestar, i en particular de l’actual model sanitari públic. L’anàlisi de les dades dels darrers anys sobre la despesa sanitària pot ajudar a donar una mica de llum a la qüestió.

Les principals fons d’informació.

Son diverses les fonts a nivell internacional que publiquen informació sobre indicadors de salut de la població, recursos dedicats i riscos sanitaris. A l’abast del públic en general, l’Organització Mundial de la Salut publica anualment el seu informe “World Health Statistics”, on s’analitzen conjuntament amb indicadors sanitaris i factors de riscos sanitaris, les dades sobre cobertures de salut, els mitjans tècnics i humans a disposició de la població, i la despesa en salut dedicada en cadascun dels països analitzats, havent-se publicat recentment l’informe del 2014 que incorpora les dades fins l’any 2011. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova publicació Faura-Casas Editorial: “Manual de contabilidad de las Administraciones Locales. Adaptado a la ICAL 2013”.

Des de Faura-Casas presentem la nova publicació “Manual de contabilidad de las Administraciones Locales, adaptado a la ICAL-2013”.

Aquesta publicació, totalment adaptada a la Instrucció de Comptabilitat de les Administracions Locals, ha estat possible gràcies al paper decisiu i l’esforç d’un grup de professionals de la Exma. Diputación de Alicante i l’experiència i col•laboració de la nostra firma. El seu esperit és el d’una eina totalment pràctica pel que fa a la comptabilitat pública i, per aquest motiu, inclou nombrosos exercicis amb les seves solucions, que representen situacions reals que es produeixen habitualment.

Adjuntem el fulletó informatiu de l’obra en el que es descriu el contingut de la mateixa i els autors que han col·laborat, així com la informació per a obtenir el llibre si es troben interessats en el mateix.

Fulletó informatiu Manual

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

El 10 de desembre de 2013 es publicà en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en endavant Llei de Transparència. Aquesta llei té una triple vessant:

  • Incrementa i reforça la transparència en l’activitat pública, que s’articula a través de les obligacions de publicitat activa per a totes les Administracions i entitats públiques,
  • Reconeix i garanteix l’accés a la informació, regulat com un dret d’ampli àmbit subjectiu i objectiu, i
  • Estableix les obligacions de bon govern que han d’acomplir els responsables públics, així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pujada en el tipus d’IVA pels productes sanitaris a partir de l’1 de gener

El passat 28 de novembre, es va publicar la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 37/1992, de 20 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2015.

Entre les modificacions introduïdes, en destaca l’increment del tipus impositiu aplicable a determinats productes sanitaris que passaran a tributar al tipus general de l’impost, establert actualment en el 21%. La ja anunciada pujada del tipus impositiu d’aquests productes, prové de l’aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de gener del 2013 que obligava a pujar al 21% l’IVA del material i els equips sanitaris, i que fins ara, l’Estat Espanyol no havia aplicat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Acte 20è aniversari Grup20 a Barcelona

Des de Faura-Casas, us convidem a l’acte de celebració del 20è aniversari de Grup20, que es celebrarà a la seu del Col·legi d’Economistes de Barcelona, el proper 11 de desembre a les 18:30 hores.

Comptarem amb la presència del Sr. Oriol Amat, qui realitzarà la conferència “La transparència i els valors com a factor de competitivitat”.

Trobareu tota la informació de l’acte en el document adjunt.

Us hi esperem!

Programa aniversari Grup20

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies