Llei 21/2014, de 29 de desembre, relativa al protectorat de les fundacions i de la verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

El passat 31 de desembre va publicar-se al DOGC la nova Llei Catalana Reguladora del Protectorat, que va entrar en vigor el 26 de gener d’enguany, establint alguna excepció al respecte. Pel que fa al règim sancionador, aquest entrarà en vigor l’1 de gener de 2016, i en relació a la presentació de comptes de forma unificada cal, prèviament, que es duguin a terme les adaptacions tècniques que ho facin possible.

Com a precedent d’aquesta Llei, destacar la Llei 4/2008, de 24 d’abril , del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que circumscriu una sèrie de disposicions bàsiques relatives al Protectorat que es limiten a determinar l’àmbit d’actuació, l’organització i les funcions bàsiques, tot mencionant, en la seva disposició transitòria quarta, l’aprovació d’una Llei que reguli expressament els protectorats. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La present Llei respon a les exigències aclamades pels ciutadans d’un estat democràtic que obliga a donar compte de l’activitat i de la gestió dels recursos públics que s‘han posat al seu abast. El propi títol d’aquesta Llei engloba els tres principis bàsics que no havien estat, fins ara, objecte de tractament legal clar i definit que impliqués llur traducció en drets i obligacions jurídiques.

L’àmbit d’aplicació engloba les Administracions Públiques de Catalunya (Administració de la Generalitat, ens locals, organismes i entitats de naturalesa administrativa dependents de els administracions), així com persones privades que exerceixen activitats públiques i institucions públiques que no són administració pública però que fan funcions administratives, i que per la seva naturalesa es considera que els hi és exigible un deure de transparència i informació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societas de Capital.

El passat 4 de desembre de 2014 és va publicar al BOE la Llei 31/2014, de 3 de desembre per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital amb l’objecte de millorar el govern corporatiu, així com altres qüestions relatives a la retribució i professionalització d’administradors i directius. Les modificacions que conté la norma s’agrupen en dues categories: les relacionades amb la Junta General d’Accionistes i les que es refereixen al Consell d’Administració.

Entre les principals novetats que afecten a la Junta General d’Accionistes, es troben les següents:

  • S’amplien les competències de la Junta en matèria de decisió de determinades operacions societàries que per la seva rellevància puguin modificar substancialment l’estructura de la societat (aquelles en què el volum superi el 25% del total de l’actiu de l’últim balanç aprovat).
  • Canvia el tractament jurídic en els casos molt clars de conflicte d’interès, en el qual s’han d’establir clàusules que prohibeixin el dret de vot de l’accionista en aquests casos.
  • Es garanteix a l’accionista que es pronunciï de forma separada a través del vot sobre el nomenament, la reelecció o la separació d’administradors i les modificacions estatutàries. En matèria d’impugnació d’acords socials, s’amplia el termini a 1 any (anteriorment en 40 dies) i desapareix la distinció entre acords nuls i anul·lables, de manera que queden unificats tots els casos d’impugnació sota un mateix règim general d’anul·lació. En cas de societats cotitzades el termini de caducitat es redueix a 3 mesos. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats de la Llei 35/2014, per la que es modifica el règim jurídic de les Mútues d’accidents de treball i malalties professionals.

El passat dilluns 29 de desembre es va publicar al BOE la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d’Accidents de treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, coneguda com a Llei de mútues, de la qual ressenyem el següent:

Gestió per les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comuns.

L’apartat dos de l’article únic modifica la disposició addicional onzena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que regula les particularitats d’aquesta prestació. La nova regulació articula diferents mecanismes existents per augmentar els nivells de coordinació i eficàcia amb els serveis públics de salut, a qui correspon dispensar l’assistència sanitària en aquests casos. A aquest efecte es facilita a les Mútues la facultat de realitzar les activitats de control i seguiment des de la baixa mèdica. D’altra banda, es millora la coordinació abans esmentada, mitjançant la figura de la proposta d’alta mèdica, degudament fonamentada, establint-se un procediment de terminis breus per obtenir una resposta més àgil. Aquesta coordinació es concretarà també en l’articulació de procediments d’incorporació de la informació clínica generada per les Mútues a la història clínica electrònica dels pacients atesos, als efectes d’evitar duplicitats i generar sinergies amb els serveis públics de salut. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resolució de 8 de gener de 2015, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, notificació electrònica.

Resolució de 8 de gener de 2015, de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social, on es fixa la data a partir de la qual les resolucions referents als acords d’incorporació al sistema de liquidació directa de quotes dels subjectes responsables del compliment de la obligació de cotitzar, es notificaran electrònicament.

A partir de la data d’efectes d’aquesta resolució la Tresoreria General de la Seguretat Social notificarà pel sistema de notificació electrònica, mitjançant comparecència a la seu electrònica de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social, les resolucions on s’acordin incorporacions al sistema de liquidació directa de quotes, previstes a la disposició final segona de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrès de quotes de la Seguretat Social, dirigides als subjectes responsables a que es refereixen els apartats 2 i 4 de l’article 3 de la Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la que es regulen les notificacions i comunicacions per medis electrònics a l’àmbit de la Seguretat Social.

Butlletí de l’Estat

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies