Limitació de pagaments en efectiu

L’Agència Tributària intensifica el control sobre el moviment de capital i els pagaments en metàl•lic. Moltes de les actuacions realitzades tenen origen en denuncies dels contribuents. Cal recordar a aquests efectes el que estableix la normativa així com les actuacions que podem realitzar els mateixos intervinents i els terminis de conservació de la documentació justificativa de l’operació

L’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, estableix la limitació de pagaments en efectiu respecte de determinades operacions.

En particular s’estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ACORD del Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat

Recentment s’ha publicat l’Acord del Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat amb l’objectiu que la comunicació de la Generalitat de Catalunya a Internet sigui homogènia i coherent, de manera que es pugui identificar que un web és de la Generalitat.

Aquest Acord afecta a l’Administració de la Generalitat, els organismes, empreses i les entitats que s’hi adscriuen o s’hi relacionen i a altres entitats del sector públic participades directament o indirectament en més d’un 50% del seu capital, fons patrimonial o fons dotacional amb caràcter de permanència per l’Administració de la Generalitat i/o altres entitats del sector públic, o que puguin designar o disposar de la majoria de representants amb dret a vot dels seus òrgans de govern.

En els centres sanitaris, docents, universitaris i de recerca l’aplicació del citat Acord als seus webs es coordinarà entre el Departament competent i la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Legalització de llibres campanya 2014

Tal i com avançàvem al nostre Newsletter de data 15 d’octubre de 2013 (https://www.faura-casas.com/?p=1240&lang=ca) el BOE del dissabte 28 de setembre de 2013 va publicar la llei 14/2013, de 27 de setembre, d’ajuda als emprenedors i la seva internacionalització establia en el seu article 18 relatiu a la legalització de llibres, la obligatorietat de legalitzar-los de forma telemàtica:

Artículo 18. Legalización de libros.

1. Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio”

Amb data 12 de febrer de 2015 s’ha publicat en el BOE PDF (BOE-A-2015-1481) la Instrucció de la Direcció General del Registre i del Notariat, desenvolupant la legalització de llibres per part dels empresaris, en aplicació de l’article 18 de la Llei 14/2013. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats relativa a les entitats parcialment exentes

En data 28 de febrer de 2.015, s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Entre les mesures introduïdes pel Reial Decret, en destaca la modificació relativa al compliment de la obligació de presentació de la declaració-liquidació de l’Impost sobre Societats de les entitats acollides al règim d’entitats parcialment exemptes de l’Impost (Fundacions no acollides a la Llei 49/2002, associacions no declarades d’utilitat pública, etc….), obligació que com a conseqüència de la reforma fiscal, en vigor des de l’1 de gener d’enguany, operava per les entitats no lucratives obligant-les a  declarar la totalitat de les rendes obtingudes, exemptes i no exemptes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Programa de foment de la contractació i qualificació professional de l’Ajuntament de Barcelona

En el marc del Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un programa d’ajuts a la petita i mitjana empresa per fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat de Barcelona (anterior a 27/06/2014), majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada i persones amb especials dificultats d’inserció en situació d’atur.

http://www.graduados-sociales.com/correo/doc/Ajuntament_barna_guia.pdf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en l’Impost de Societats: fi de la deducció del deteriorament d’actius

A finals del passat mes de novembre de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la nova Llei 27/2014 de l’Impost de Socitetats (http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12328.pdf) a través de la qual es produïen modificacions significatives i que substitueix l’anterior Llei 4/2004, de 5 de març, que es mantindrà vigent fins a data 31 de desembre de 2014.

Les citades variacions varen entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2015 i, en conseqüència, afectaran a l’Impost de Societats de l’exercici 2015, sent vàlida per al període 2014 la normativa i la doctrina vigent amb anterioritat a la nova Llei recentment publicada.

En el present article ens fixem en les modificacions establertes en l’article 13.2 de la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats, en el qual conjuntament amb la no deduïbilitat dels valors representatius del capital o fons propis d’entitats (introduïda en el 2013), s’afegeixen les següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reforma incentius fiscals al mecenatge

Des de 1 de gener de 2015, la norma que regula l’Impost sobre Societats és la Llei 27/2014, de 27 de novembre. Aquesta nova Llei introdueix modificacions en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, entre les que destaquen l’increment dels tipus de deducció aplicables, pels donatius realitzats per les persones físiques i les persones jurídiques a les fundacions acollides al règim fiscal especial, en particular:

–       Respecte les donacions efectuades per les Persones Físiques:

S’estableix un increment del percentatge de deducció en la quota de l’IRPF aplicable per les persones físiques, que passa del 25 al 30%, si bé transitòriament per al 2015 aquest percentatge queda establert en el 27,5%.

Addicionalment, s’estimula la fidelització de les donacions, realitzades per les persones físiques. En concret, les persones físiques podran aplicar una deducció del 75% respecte dels primers 150 euros que siguin objecte de donació, i un 35% per l’excés, si en els dos períodes impositius immediats anteriors haguessin efectuat donatius a una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior. Aquests percentatges se situen en el 50 i 32,5 per cent, respectivament, en l’exercici 2015. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bonus de no sinistralitat

A partir de l’1 d’abril fins al 15 de maig de cada any, d’acord amb l’establert en la normativa, les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per Contingències Professionals i que reuneixin els requisits exigits en la normativa poden presentar la sol·licitud de l’incentiu en la mútua o entitat gestora que assumeixi la protecció de les seves contingències professionals. L’obtenció del Bonus, és un incentiu dirigit a aquelles empreses que contribueixin a una reducció de la sinistralitat laboral i realitzin actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, segons el regulat pel Reial decret 404/2010 de 31 de març, l’Ordre TIN/1448/2010 de 02 de juny, l’Ordre TIN/41/2011 de 18 de gener i l’Ordre ESS/86/2015 de 30 de gener. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies