Aprovació de la nova Llei de Cooperatives.

El passat 18 de juny, el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei de Cooperatives (Llei 12/2015, de 9 de juliol), que ha entrat en vigor des del 5 d’agost de 2015.
En el Preàmbul de la Llei se n’estableixen els seus objectius:

 • Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents.
 • Reforçar les vies de finançament de les cooperatives.
 • Millorar la gestió empresarial de les cooperatives.
 • Assolir un major dimensionament del món cooperatiu
 • Simplificar i eliminar càrregues.

Entre les novetats destacables que introdueix la nova Llei podem remarcar:

 • Per assolir aquests nous objectius, principalment el de la creació de noves cooperatives, la nova Llei introdueix diferents punts, del quals destaquem els següents:
  • Reducció de 3 a 2 el nombre mínim de socis per constituir una cooperativa (o 10 socis en el cas de les cooperatives de consumidors i usuaris)
  • Procediment exprés de constitució per a determinats tipus de cooperativa
  • Reducció del Fons de reserva obligatori. A partir d’ara s’hi haurà de destinar com a mínim un 20% dels excedents (fins ara el mínim era del 30%)
  • En cas de dissolució o transformació de la societat, els socis es podran repartir fins al 50% del Fons de reserva (només els generats a partir de l’aprovació de la Llei i la modificació dels estatuts)
  • Noves classes de cooperatives com ara la cooperativa integral i la cooperativa rural. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El Tribunal Suprem declara nula una clàusula del contracte de treball que obliga al treballador a donar el seu telèfon mòbil i/o correu electrònic

La recent sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem, del 21 de setembre d’aquest any 2015, ha anul•lat, per abusiva, una clàusula tipus dels contractes de treball que obligava al treballador a proporcionar a l’empresa el seu telèfon mòbil i/o compte de correu electrònic, amb el fi d’efectuar qualsevol comunicació relativa a la seva relació laboral. Aquestes dades eren sol•licitades mitjançant una clàusula tipus, definint-se aquestes com a clàusules predisposades la incorporació de les quals al contracte és imposada per una de les parts.

 
El dret de protecció de dades atribueix al seu titular un conjunt de facultats l’exercici dels quals imposa a tercers certs deures jurídics, que serveixen per garantir a la persona un poder de control sobre les seves dades personals, ús i destí d’aquestes. D’acord amb aquest principi, l’article 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) disposa que el tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc, és a dir, exprés, voluntari i lliure, de l’afectat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

En data 5 de setembre de 2015 sortí publicat al BOE el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

 

Com aspectes destacables, trobem que es fa una nova redacció de l’article 67 del Reglament, modificant el sistema de determinació dels criteris de selecció del contractista, fixant d’una manera més detallada, precisa, i adaptada al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP), els mitjans i criteris a aplicar en defecte de determinació als plecs. Així mateix, el punt 5 de l’article 11 estableix la possibilitat d’exempció de l’exigència d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional pels contractes d’obres el valor estimat dels quals no excedeixi de 80.000 euros i 35.000 euros pels altres tipus de contractes.

Es modifica l’article 26 del Reglament, relatiu a la classificació empresarial dels licitadors en els contractes d’obres, redenominant les categories. Així, la nova normativa determina una escala, partint de la categoria 1 pels contractes de valor anual inferior a 150.000 euros i arribant a la categoria 6 els de valor igual o superior a 5 milions d’euros. També es reajusta com a criteri de solvència financera l’exigència de Patrimoni Net (a l’article 35) quantificant-ho en un deu per cent del valor anual dels contractes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nota informativa del Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya respecte al llibre de visites, referent a l’entrada en vigor de la Llei 23/2015, de 22 de juliol.

El 23 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 23/2015, de 22 de juliol ordenadora del Sistema de Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 2015), que en l’article 21.6 estableix el següent:

“Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas.

Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizaran medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias”. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies