La nova Llei d’Auditoria. Principals novetats en l’exercici de la professió.

La nova llei d’auditoria de comptes (22/2015, de 20 de juliol) entrarà en vigor el proper 17 de juny de 2016 no sense polèmica per la celeritat i la falta de consens amb que ha estat elaborada i aprovada per part del govern espanyol. Davant dels diferents escàndols financers que s’han produït al país, s’ha accelerat la seva tramitació per tal d’adaptar quan abans millor la llei espanyola d’auditoria a la reforma europea (Directiva 2014/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006), buscant incrementar la independència, la transparència i la supervisió del sector per una millora de la qualitat dels treballs amb l’objectiu de reforçar la confiança en la informació econòmica i financera.

Així doncs, les novetats més rellevants en la normativa referent a l’auditoria de comptes que presenta el nou text són les següents:

 • Empreses d’Interès Públic (EIP): d’acord amb la nova redacció del text (art. 3.5), tindran la consideració d’EIP les següents entitats:
  • Les entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors, les entitats de crèdit i les entitats asseguradores sotmeses al règim de supervisió i control atribuït al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com als organismes autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores, respectivament, així com les entitats emissores de valors admesos a negociació al mercat alternatiu borsari pertanyents al segment d’empreses en expansió.
  • Les entitats que es determinin reglamentàriament en atenció a la seva importància pública significativa per la naturalesa de la seva activitat, per la seva dimensió o pel seu nombre d’empleats.
  • Els grups de societats en els quals la societat dominant sigui una entitat de les previstes en els punts anteriors.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les menors d’entre 16 i 17 anys i les dones amb capacitat modificada judicialment necessitaran del consentiment dels seus progenitors per poder avortar.

El passat 22 de setembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (núm. 227) la Llei orgànica 11/2015, de 21 de setembre, per reforçar la protecció de les menors i dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l’embaràs.

Aquesta modificació comporta que a partir de la seva entrada en vigor, és a dir el 23 de setembre d’enguany, les menors d’entre 16 i 17 anys i les dones en situació d’incapacitat legal que arrel de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual, reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs tenien la possibilitat d’avortar lliurement (al equiparar-les al règim legal de les dones majors d’edat establert al Codi Civil) ja no ho podran decidir per si soles, atès que necessitaran del consentiment exprés dels seus progenitors o tutors legals.

Sens perjudici de les corresponents competències autonòmiques, el marc d’aplicació aquesta Llei afecta a tot el territori de l’Estat Espanyol. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificacions de diversa normativa introduïdes per la nova llei d’auditoria de comptes. El nou tractament del Fons de Comerç.

La nova Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes entrarà en vigor el dia 17 de juny de 2016. No obstant, figuren disposicions que van entrar en vigor el 22 de juliol de 2015, dia següent de la publicació de la Llei al BOE i d’altres que entraran en vigor l’1 de gener de 2016.
La nova llei d’auditoria inclou diferents modificacions normatives, fora de l’àmbit estricte de l’auditoria de comptes, per tal d’adaptar les diverses Lleis a la normativa europea. Concretament es modifiquen les següents:

 • Codi de comerç, aprovat pel Reial decret de 22 d’agost de 1885. (Disposició final primera.)
 • Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors. (Disposició final segona.)
 • Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. (Disposició final tercera.)
 • Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. (Disposició final quarta.)
 • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats. (Disposició final cinquena.)
 • Règim jurídic de la reserva per fons de comerç en els exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016. (Disposició final tretzena.)

Entre d’altres modificacions comptables, cal destacar el nou tractament, que es dona al fons de comerç (normativa que entrarà en vigor als exercicis que comencin l’1 de gener de 2016). En aquest sentit, les principals modificacions que es produeixen són: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Plusvàlua municipal només si es produeix un increment real del valor dels terrenys transmesos.

Amb la publicació de la sentència de data 31 de juliol de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Valladolid, s’estableix que no hi ha fet imposable, i per tant, no s’ha de pagar la plusvàlua municipal, quan no s’hagi produït un increment real del valor dels terrenys transmesos.
En la mateixa, el jutge obliga a l’Ajuntament de la capital a retornar els 11.500 euros d’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua, que va cobrar a un propietari per la venda d’uns terrenys per 2,2 milions d’euros quan els va adquirir per 6,2 milions.

L’Ajuntament, que reconeixia la minusvàlua en el preu dels terrenys, va al•legar que una vegada que existís fet imposable (la transmissió) procedia el pagament de l’Impost perquè el seu “fonament” no s’orienta a gravar l’increment real, considerant les diferències entre el preu d’adquisició i el d’alienació, sinó per l’increment de valor com a conseqüència de l’acció urbanística del propi municipi en el que s’ubica, en aquest cas un pla parcial. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies