Participació dels fills dels nostres col·laboradors a la nadala 2015

Aquest any, per primer cop, els fills dels col·laboradors de Faura-Casas han col·laborat en la felicitació nadalenca. Hem descobert grans artistes, moltes gràcies!

Enllaç nadala Faura-Casas

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Determinació mercantil de causes de dissolució

Fi del tractament especial pel còmput del Patrimoni Net

Mitjançant el RDL 10/2008 (BOE 13/12/2008) es va establir un còmput especial del Patrimoni Net a l’efecte de la determinació mercantil de la causa de dissolució (article 363.1 del RDL 1/2010 Llei de Societats de Capital) i de la reducció obligatòria del capital per compensar pèrdues (article 327 del RDL 1/2010).

L’esmentada disposició estableix:

1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado Texto Refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal , no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.

Aquest règim especial s’ha vingut prorrogant successivament, l’última ocasió mitjançant el RDL 4/2014, en el que ja s’especificava que “únicament serà aplicable en els exercicis socials que es tanquin l’any 2014”. En conseqüència, per a les societats que tanquen exercici a 31 de desembre aquest règim ha deixat de tenir efectes l’1 de gener de 2015. Recentment, el Butlletí Oficial de l’ICAC torna a insistir en això, al mateix temps que aborda el seu còmput.

El Govern ha reiterat la intenció de no tornar a prorrogar aquest règim especial, en virtut del qual no computen com a menor Patrimoni Net les pèrdues per deteriorament reconegudes en els comptes anuals, derivades de l’immobilitzat material, de les inversions immobiliàries, les existències o dels préstecs i partides a cobrar.

Com a conseqüència i en els tancaments a realitzar en l’exercici 2015, serà responsabilitat dels administradors socials avaluar si els desequilibris patrimonials afecten a la viabilitat de l’empresa, analitzar si procediria aplicar ja la Resolució ICAC 18/10/2013 al tancament de l’exercici 2015, i convocar la Junta General de socis conforme a l’article 365 del RDL 1/2010.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Un informe d’auditoria amb opinió desfavorable, és admissible pel dipòsit de comptes anuals?

El passat 20 d’octubre, es va publicar la resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat en referència a si un informe amb opinió desfavorable es admissible pel dipòsit de comptes anuals. En la qual es reitera la doctrina que per determinar si procedeix el dipòsit de comptes d’una societat obligada a auditar-se, es necessari analitzar si l’informe aportat compleix o no amb la finalitat prevista per la legislació de societats.

Es considera que:

• La opinió que realitza l’auditor de comptes no deixa de ser una opinió qualificada sobre els documents comptables auditats, amb lo qual poden existir altres opinions diferents. Es per això que l’opinió de l’auditor no pot tenir el valor d’una decisió inapel·lable sobre els comptes anuals.

• Si l’informe d’auditoria amb opinió desfavorable conté informació detallada i quantificada sobre els extrems que porten a emetre aquesta opinió, denegar el dipòsit de comptes anuals significa no donar informació significativa a socis o tercers, incomplint amb una de les finalitats bàsiques del dipòsit de comptes del Registre Mercantil.

Per tant, l’admissió d’un informe d’auditoria amb opinió desfavorable, dependrà en els termes en que es produeixi aquest informe. Si l’auditor ha pogut examinar la comptabilitat de la societat, i ha emès una opinió sobre els comptes anuals, amb informació detallada i quantificada, per la qual els socis o els tercers poden arribar a un coneixement de la societat, amb independència de que aquestes continguin errors u omissions que portin a l’auditor a emetre una opinió desfavorable, aquest serà admissible i permetrà el dipòsit dels comptes de la societat.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Acte de presentació del llibre “El bienestar desigual” amb la presència del nostre soci fundado Joan B. Casas.

El propassat 9 de desembre es va presentar el llibre “El bienestar desigual” a la seu del Col.legi d’Economistes de Catalunya. La presentació va anar a càrrec de Guillem López Casanovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, conseller independent del Consell de Govern del Banc d’Espanya i autor del llibre. Va introduir l’acte el nostre soci fundador i degà del Col•legi d’Economistes de Catalunya, el Sr. Joan B. Casas.

dinar coloki

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Entrevista al nostre soci fundador Daniel Faura Llimós al Punt Avui Televisió.

Entrevista al nostre soci fundador i president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya Daniel Faura Llimós, al programa l’Illa de Robinson presentat pel Sr. Berraondo a El Punt Avui Televisió.

Enllaç a la entrevista

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Règim transitori aplicable per a tenir la consideració d’entitat d’interès públic.

En relació a la consulta formulada a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes número 2 del BOICAC número 103 de setembre de 2015, referent al règim transitori aplicable per a tenir la consideració d’entitat d’ interès públic, conforme a la nova regulació establerta a l’article 15 del Reial Decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa el text refòs de la Llei d’Auditoria de Comptes, modificat pel Reial Decret 877/2015, de 2 d’octubre.

La consulta tracta en referència a quin és l’exercici en el que s’entèn que entra en vigor la nova definició d’entitats d’interès públic (EIP), ja sigui per activitat o per tamany, en funció de si l’exercici de les EIP es correspon amb l’any natural o no, i en aquest últim cas, en funció de si la data de tancament de l’exercici és anterior o posterior a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 877/2015, de 2 d’octubre. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

És obligatòria l’auditoria d’uns comptes anuals consolidats formulats de forma voluntària?

La resposta es si, sempre i quan es formulin i publiquin els comptes consolidats formulats de manera voluntària.

El passat setembre, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar el BOICAC nº103/2015 on es pronuncia sobre l’obligatorietat de realització d’auditoria per aquells grups de societats que, de forma voluntària, formulin i publiquin comptes anuals consolidats.

El cas plantejat, exposa la situació d’una empresa emparada en l’article 43 del Codi de Comerç, en el qual s’estipulen les condicions per a grups de societats no obligades a formular i publicar comptes anuals consolidats si, de forma voluntària, decideixi realitzar dita formulació i publicació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Recomanacions sobre el tancament fiscal 2015.

S’acosta el final de l’any, i amb el tancament de l’exercici 2015 finalitza un any amb una important proliferació de novetats i modificacions tributàries en que destaca, entre d’altres, l’entrada en vigor de la Reforma Fiscal i en la que s’han incorporat importants novetats que poden tenir incidència tant en la planificació fiscal del tancament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com de l’Impost sobre Societats (IS).

A continuació, de forma resumida s’enuncien una sèrie de recomanacions i suggeriments a considerar en el tancament fiscal de l’exercici 2015:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Impost sobre Societats

Article preparat per les col·laboradores de Faura-Casas: Cristina López González i Marta Vázquez Gil.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Entrevista al nostre soci fundador Daniel Faura Llimós a BTV.

Entrevista al nostre soci fundador i president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya Daniel Faura Llimós, al programa Terrícoles de BTV pel Sr. Lluís Reales.

Enllaç a la entrevista

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dinar-col·loqui: Presentació del llibre ”El bienestar desigual” al Col·legi d’Economistes.

El proper dia 9 de desembre de 14:00 a 16:00, s’ha organitzat des de la Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya, sobre la presentació del darrer llibre publicat pel Dr. Guillem López-Casasnovas “El bienestar Desigual”. Aquesta activitat es troba englobada dins dels dinars-col·loqui del Col·legi. Des de Faura-Casas us animen a assistir-hi.

Inscripció: Enllaç a la pàgina

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies