Resolució de l’ICAC per la que es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’Impost sobre beneficis.

Al BOE del 16 de febrer es publicà la Resolució de 9 de febrer de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la que es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis (Resolució).

Aquesta resolució deroga la Resolució de 9 d’octubre de 1997 del propi Institut sobre alguns aspectes de la norma de valoració setzena del Pla General de Comptabilitat, i constitueix el desenvolupament reglamentari dels criteris de registre i valoració per a comptabilitzar la despesa per Impost sobre Beneficis, regulat en el Reial Decret 1514/2007, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat.

La Resolució és, tal i com es posa de manifest en l’expositiu de la norma, totalment necessària tenint en compte que l’anterior resolució de l’ICAC al respecte datava de l’any 1997 i es basava encara en el Pla General Comptable del 1990 i amb l’antiga Llei de l’Impost sobre Societats, Llei 43/1995.

Si bé l’entada en vigor ha estat el dia 17 de febrer de 2016, l’establert en aquesta resolució és d’aplicació als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir l’1 de gener del 2015.

La resolució serà aplicable a totes les empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, tant en la formulació dels comptes anuals individuals com, si s’escau, en l’elaboració dels comptes anuals consolidats. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Felicitació als nostres col·laboradors per la obtenció del títol d’auditors a l’exàmen d’accés al ROAC.

En relació a l’exàmen d’aptitut professional per a l’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes, des de Faura-Casas volem felicitar a tots els nostres col·laboradors que han resultat aptes al títol. Miguel Ayuso Escobar, Iván Cañizares Molero, Javier Cañizares Molero, Carmen Torres González, MOLTES FELICITATS AUDITORS!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Article del nostre col·laborador Sergi Soto al Newsletter de Cassons amb el títol “Spain is different”.

El nostre col·laborador Sergi Soto va publicar al Newsletter de Cassons, revista de negocis d’Escòcia (Lancashire Business view), un article amb el títol “Spain is different”. L’article fa referència a la situació macroeconòmica a Espanya de cara a possibles futurs inversors.

Article

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dinar-col·loqui al Col·legi d’Economistes: ”Sostenibilitat del sistema de salut a Catalunya 2011-2015, lliçons apreses i per aprendre”

El proper 16 de març de 2016, a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya tindrà lloc el dinar-col·loqui: “Sostenibilitat del sistema de salut a Catalunya 2011-2015, lliçons apreses i per aprendre”, dintre de la Comissió d’Economia de la Salut.

L’acte el presentarà el Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i la ponent serà la Sra. Roser Fernández, economista i gerent de l’Institut Guttmann.

A continuació indiquem l’enllaç per a realitzar l’inscripció si esteu interessats:

Inscripcions

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dinar col·loqui amb el Sr. Manel Jovells dins la Comissió d’Economia de la Salut al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Amb la presentació del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Sr. Joan B. Casas, el passat dimecres 17 de febrer vam gaudir d’un dinar col·loqui amb Manel Jovells, premi al millor economista d’empresa 2015, Director General de la Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa i president de la Unió Catalana d’Hospitals. S’ha valorat la seva representativitat com a membre d’un col·lectiu de gestors que ha donat forma al model sanitari català i que ha estat i continua sent un model d’èxit reconegut dins i fora de casa nostra.

coloquio

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resolució sobre la informació a incorporar a la memòria dels Comptes Anuals respecte del període mitjà de pagament a proveïdors per operacions comercials.

En data 4 de febrer de 2016 s’ha publicat al BOE la Resolució de 29 de gener de 2016 del “Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas” (ICAC), sobre la informació a incorporar a la memòria dels Comptes Anuals respecte del període mitjà de pagament a proveïdors per operacions comercials.

Aquesta resolució deroga la anterior Resolució de 29 de desembre de 2010 del ICAC sobre informació dels ajornaments de pagament fins ara en vigor i és d’aplicació a:

a) Totes les societats mercantils espanyoles, llevat de les societats mercantils enquadrades en l’article 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

b) Les societats mercantils que formulin comptes consolidats, exclusivament a les societats radicades a Espanya que consoliden pel mètode d’integració global o proporcional al marge del marc d’informació financera en què es formulin dits comptes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Declaració de l’Impost sobre habitatges buits.

L’Agència Tributària de Catalunya ha informat a través de diversos col·legis professionals, entre ells el Col·legi d’Economistes de Catalunya, que ha engegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 510, d’autoliquidació de l’impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol.

La carta que enviaran als afectats serà tramesa en el transcurs d’aquesta setmana a persones jurídiques susceptibles de ser propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys (també en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge), les quals estarien obligades a pagar i presentar l’autoliquidació corresponent, optant o no per la tributació consolidada, en el termini comprès entre el dia 1 i el dia 20 del mes de març següent a la data de meritació de l’impost, per via telemàtica, d’acord amb l’art. 5 del Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost.

Podeu accedir a la còpia de l’esmentada carta tipus clicant aquí, o en cas de voler consultar més informació relativa tant a aquest impost com a la seva tramitació a l’adreça:

Informació

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats sobre la comptabilització dels arrendaments.

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (IASB) ha emès l’anomenada “NIIF 16 Arrendaments”. La NIIF 16 substitueix els requisits comptables actuals i és una important revisió de la forma en què les empreses comptabilitzen els arrendaments.

Els arrendaments ofereixen una font important i flexible de finançament per a moltes empreses. No obstant això, la norma comptable vigent (la NIC 17 Arrendaments) fa que sigui difícil per als inversors i altres obtenir una imatge precisa dels actius i passius d’arrendament d’una empresa, sobretot per a les indústries com ara els sectors de línies aèries, comerç al detall i de transport.

El tractament comptable dels arrendaments en la comptabilitat de l’arrendatari canviarà de forma notable. La NIIF 16 elimina el model de comptabilitat dual per a llogaters que distingeix entre els contractes d’arrendament financer que es registren dins el balanç i els arrendaments operatius per als quals no s’exigeix el reconeixement de les quotes d’arrendament futures (tot i que s’ha d’informar a la memòria). En el seu lloc, es desenvolupa un model únic, dins el balanç, que és similar al d’arrendament financer actual. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les empreses podran disposar de mes de deu anys per compensar els crèdits fiscals activats.

D’acord amb la Resolució de 9 de febrer de 2016 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), publicada al BOE de 16 de febrer de 2016, les empreses podran disposar de més de deu anys per recuperar els crèdits fiscals generats per la comptabilització de pèrdues.

Segons la consulta 10 del BOICAC de desembre de 2009, pel cas dels crèdits fiscals per bases imposables negatives, de forma general, la obtenció d’un resultat d’explotació negatiu en un exercici no impedeix el reconeixement d’un actiu per impost diferit. No obstant, si la empresa disposa de pèrdues continuades, se presumirà, tret de prova en contrari, que no es probable la obtenció de guanys per compensar les bases negatives. A més, per poder reconèixer l’actiu ha de ser probable que la empresa obtingui beneficis fiscals que permetin compensar les bases imposables negatives en un termini inferior al previst en la legislació fiscal, amb el límit màxim de deu anys en el cas que la legislació tributària permeti terminis superiors.

La principal novetat que incorpora la Resolució de 9 de febrer de 2016, és la revisió del límit temporal de deu anys al que s’ha d’estendre la anàlisis sobre la recuperació dels actius per impost diferit, que, si be, es manté com un referent pels exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2015, podrà superar-se en els supòsits que la empresa aporti clara evidència de la recuperació dels seus crèdits fiscals en un termini superior.

En conclusió, la empresa podrà superar el límit dels deu anys si pot demostrar la seva recuperació amb el necessari pla de negoci que compti amb el vist i plau dels auditors.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Declaració de béns a l’estranger : Qui ha de presentar-la?

El proper dia 31 de març de 2016 finalitza el termini per a la presentació de la declaració informativa sobre béns i drets situats en l’estranger (Model 720). Declaració que han de presentar aquelles persones físiques o persones jurídiques residents a Espanya que tinguin béns i drets situats a l’estranger superiors en el seu conjunt a 50.000 euros, concretament:

  • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Informació dels valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
  • Informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger

Els obligats a presentar la declaració per a l’exercici 2015 són tots aquells que per primer cop, superin les xifres anteriors o bé aquells que havent presentat el model 720 en exercicis precedents, es trobi en algun dels següents supòsits:

  1. S’hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels imports que van determinar la obligació de declarar en l’últim exercici de la seva presentació, això és, atenent als increments de cada any i en conjunt respecte de cada bloc d’informació (comptes, valors o immobles).
  2. Quan el contribuent hagi deixat de ser titular, representant, autoritzat, beneficiari o hagi perdut el poder de disposició d’alguns dels béns que va declarar.

Per a més informació podeu accedir a la informació habilitada a la pàgina web de l’Agència Tributària al respecte:

Informació Agència Tributària

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies