Article de Daniel Faura a La Vanguardia: “El auditor en la mediación”.

El passat 23 de març, Daniel Faura Llimós, soci fundador de Faura-Casas i President del Col·legi de Censors Jurats de Catalunya va publicar a La Vanguardia l’article: “El auditor en la mediación”.

 

Article

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Curs pràctic sobre Auditoria d’Entitats Locals.

Des del Col·legi de Censors Jurats de Catalunya s’ha organitzat el “Curs pràctic sobre Auditoria d’Entitats Locals”, que s’impartirà el 4, 5 i 7 d’abril de 2016, on participaran com a ponents, entre d’altres, Pere Ruiz Espinós, soci de Faura-Casas, Antoni Ayora i Caterina Bartrons, Gerents de Faura-Casas.

Més informació

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Article de Joan B. Casas a Expansión: “Economía y entorno”.

El passat 18 de març Joan B. Casas Onteniente, soci fundador de Faura-Casas i Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va publicar al diari Expansión un article amb el títol: “Economía y entorno”.

Article

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comissió d’Economia de la Salut: Dinar col·loqui amb la Sra. Roser Fernández.

Amb la presentació del  degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Sr. Joan B. Casas,  el passat 16 de març es va celebrar un dinar col·loqui amb la Sra. Roser Fernandez, economista i gerent de l’Institut Guttmann . El dinar col.loqui va versar sobre el tema de la sostenibilitat del sistema de salut a Catalunya  en el període de 2011-2015, lliçons apreses i per aprendre, des de la vesant practica d’un economista  i com a viscut aquest període des de la Secretaria General. Hem comptat també amb la participació del Sr. Albert Serra, Secretari General.

 

foto 16.03

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Article de Joan B. Casas Onteniente a La Vanguardia: “La solidaritat, també amb els fills”.

El passat 13 de març Joan B. Casas Onteniente, soci fundador de Faura-Casas i Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va publicar a la La Vanguardia un article amb el títol: “La solidaritat, també amb els fills,”.

Article

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Grup20 al fòrum d’ocupació de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

El passat 1 de març, Grup 20, format per diverses empreses d’auditoria, entre elles Faura-Casas, va participar al fòrum d’ocupació 2016 de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitatde Barcelona, on es va informar als estudiants sobre les possibilitats del seu futur professional.

grup202

grup201

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Tributació dels interessos de demora d’actes d’Inspecció; discrepàncies en la seva deducció a l’Impost sobre Societats.

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha emès un informe, segons el qual considera, d’acord amb el criteri reiterat pel Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), que els interessos de demora derivats de qualsevol actuació administrativa no són deduïbles en l’Impost sobre Societats. http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-03-09/Informe_Aeat_interesesdemora.pdf

Justament, en sentit contrari es pronuncia la Direcció General de Tributs, on en la seva Consulta Vinculant de data 21 de desembre de 2015 (V4080-15), es planteja la deduïbilitat d’uns interessos de demora que deriven d’unes actes de l’Impost sobre Societats, en la que s’afirma la deduïbilitat dels mateixos.

Aquesta Consulta Vinculant, entén que en tant que els interessos de demora són interessos derivats de l’endarreriment en el pagament d’un deute des de la data de venciment de la mateixa, com a conseqüència de la dilació en el pagament del deute, es pot entendre que tenen un caràcter estrictament financer.

Des d’una perspectiva comptable, d’acord amb la norma novena de la Resolució de l’ICAC de 9 d’octubre de 1997, “Els interessos corresponents a l’exercici en curs es comptabilitzaran com a despesa financera, que figurarà en la partida Despeses financeres i despeses assimilades, formant part de l’epígraf II Resultats financers (…). Els interessos corresponents a exercicis anteriors es consideraran com a despeses d’exercicis anteriors, i figuraran en la partida Despeses i pèrdues d’altres exercicis, formant part de l’epígraf IV Resultats extraordinaris (…) (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Hisenda haurà de retornar l’IVA de la recerca a les universitats.

El Tribunal Suprem ha dictat dues sentències en les quals dóna la raó a les universitats de Salamanca i Santiago de Compostel·la en el contenciós que mantenien amb l’Agència Tributària per l’IVA de les activitats de recerca. El tribunal permet a les universitats deduir-se l’impost dels projectes de recerca fets tant per encàrrec de tercers com per ampliar el bagatge cultural de la universitat.

El contenciós tractava d’aclarir si els béns adquirits per a la recerca bàsica —”treballs teòrics que s’emprenen per obtenir nous coneixements, que es cobreixen amb aportacions de la universitat o subvencions públiques”— tenen la mateixa consideració que els béns que es compren per a la recerca aplicada —que suposa la realització de treballs per encàrrec de particulars o empreses— i tenen, per tant, dret a deduir-se l’IVA corresponent.

L’Agència Tributària argumenta que la recerca bàsica està vinculada amb l’activitat de l’ensenyament i per tant no pot deduir-se l’IVA. Les universitats, per la seva banda, defensen que ambdues branques de la recerca haurien de ser tractades com a recerca aplicada, que sí permet la deducció.

El Suprem, per la seva banda, estima que “no existeix dubte” de que la recerca aplicada pot acollir-se a la reducció del 100% de les quotes suportades de l’IVA i, que són les que es pot deduir les universitats íntegrament. El problema està en definir si l’IVA de les despeses realitzades per la recerca bàsica “poden, i en quin percentatge, ser objecte de deducció”, assenyala l’alt tribunal, que deixa aquesta qüestió oberta.

Font: El País. Accès a l’article.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llogaters obligats a tributar per ITP.

Si bé és un fet desconegut per a la majoria de persones, cal recordar que en el moment de signar un contracte d’arrendament de vivendes (el de locals es troba subjecte a IVA), l’arrendatari es convertirà en subjecte passiu de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), sent l’arrendador el responsable subsidiari del pagament de l’ITP.

El citat tribut grava la constitució de l’arrendament, i serà la base imposable del mateix la quantitat total que s’hagi de satisfer per tot el període de durada del contracte. Si es desconeix aquesta dada l’Administració entendrà que durarà sis anys en el moment de liquidar l’impost.

El tipus impositiu aplicable varia segons el període en el qual es constitueix l’arrendament, actualment és el següent des de l’1 de gener de 2015:

tributacion

El Model tributari utilitzat per als arrendaments urbans, i que caldrà presentar i ingressar a l’Agència Tributària de Catalunya o a l’Institut Català del Sòl, serà el Model 600, que caldrà presentar i ingressar en un termini de 30 dies a partir de la signatura del contracte d’arrendament.

Per a informació més detallada es pot consultar la pàgina web E-Tributs de l’ATC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en els models de Comptes a presentar al Registre Mercantil

El passat dia 9 de març van ser publicades en el BOE les següents Resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat (DGRN):

  • Resolució de 26 de febrer de 2016, de la DGRN, per la qual es modifiquen els models establerts en l’Ordre JUS / 206/2009, de 28 de gener, per la qual s’aproven nous models per a la presentació en el Registre Mercantil de els comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, i es dóna publicitat a les traduccions a les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma. Mitjançant aquesta resolució es modifiquen el model normal, l’abreujat i de pimes. Consulteu Aqui
  • Resolució de 26 de febrer de 2016, de la DGRN, per la qual es modifica el model establert en l’Ordre JUS / 1698/2011, de 13 de juny, per la qual s’aprova el model per a la presentació en el Registre Mercantil de els comptes anuals consolidats, i es dóna publicitat a les traduccions de les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma. Consulteu Aqui

Els canvis en els models de presentació de comptes anuals operats per les referides resolucions són conseqüència de la promulgació de normes de naturalesa comptable i fiscal, en particular, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, la Resolució de 14 abril 2015, de l’ICAC, per la qual s’estableixen criteris per a la determinació del cost de producció, la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’ICAC, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, i la Resolució de 9 de febrer de 2016, de l’ICAC, per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis.

Els models resultants d’aquestes modificacions s’han publicat a la pàgina web del Ministeri de Justícia, on encara està pendent la publicació de les traduccions d’aquells a les altres llengües cooficials pròpies de cadascuna de les comunitats autònomes.

La utilització dels models aprovats per les esmentades resolucions serà obligatòria per als subjectes obligats quan la Junta General o el socis aprovin els seus comptes anuals amb posterioritat a la publicació de les resolucions al BOE, la qual va tenir lloc, com ha estat posat de manifest , el passat dia 9 de març.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies