Sancions per no dipositar els comptes anuals

L’article 279 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, estableix l’obligació per part dels administradors de la presentació per al seu dipòsit, dins del mes posterior a la seva aprovació, dels comptes anuals de la societat, i si escau, dels comptes consolidats.

El regim sancionador per incompliment d’aquesta obligació s’estableix a l’article 283 de la mateixa norma, atribuint les competències sancionadores a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), el qual ha iniciat una campanya d’obertura d’expedients sancionadors a societats que no compleixin amb l’obligació de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil.

Quines són les conseqüències de no presentar en termini els comptes anuals?

 • La imposició d’una sanció per un import de 1.200 a 60.000 euros en funció de la dimensió de la societat, la qual pot arribar a 300.000 euros per cada any de retard en el compliment, en les societats o grups de societats, amb un volum de facturació superior al sis milions d’euros.
 • El tancament del Registre Mercantil fins que no cessi l’incompliment, el que comporta que la societat no podrà inscriure en el Registre Mercantil cap document referit a la societat, excepte el cessament de l’administrador, la revocació de poders, la dissolució de la societat i el nomenament de liquidadors. No obstant, si els comptes anuals no han estat dipositats per no estar aprovades per la junta general, es pot evitar el tancament registral, si aquesta circumstància s’acredita amb certificació de l’òrgan d’administració expressant la causa de la manca d’aprovació, i s’ha de presentar aquest certificació cada 6 mesos si aquesta situació persisteix.
 • Per altre part l’incompliment de l’obligació porta associat un increment de les responsabilitats en les que pot incórrer l’administrador de la societat.
  • Hauran de respondre davant la societat, els socis i els creditors socials dels danys i perjudicis que causi per no haver complert els deures inherents del seu càrrec, entre els quals hi ha el dipòsit de comptes al Registre Mercantil.
  • El fet de no complir amb l’obligació de dipositar els comptes anuals es considera com un dels supòsits per qualificar un concurs de creditors com a culpable, el que suposa l’assumpció per part de l’administrador de la responsabilitat per les deutes assumides en cas que la societat es trobi en una situació d’insolvència.
  • Cal recordar que en el supòsit que els administradors no actuïn diligentment, es perdrà la responsabilitat limitada i per tan hauran de respondré solidàriament amb el propi patrimoni.

Com es calcula la sanció ?

 • L’import de la sanció per no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil resulta d’aplicar el 0,5% de l’import total de les partides d’actiu més el 0,5% de la xifra de vendes de l’entitat de l’última declaració a Hisenda, que s’ha de presentar.
 • En cas de no aportar aquesta declaració tributària, la sanció serà del 2% del capital social de la societat, segons les dades que disposi el Registre Mercantil. En el cas d’aportar la declaració tributària i que la sanció resultant fos major del 2% del capital s’aplicarà una reducció del 10%.
 • En el supòsit que la societat no hagi presentat els comptes anuals, s’han de presentar al més aviat possible, encara que sigui fora de termini, ja que si es produeix el dipòsit amb anterioritat a l’inici del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i reduïda en un 50%.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sol•licitud o renovació de certificats FNMT-RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica.

Des de l’1 de juny de 2016 resulta aplicable en la seva pràctica totalitat el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Amb l’objectiu d’adaptar-se a aquests canvis tècnics, des del 6 de juny de 2016 la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre- Real Casa de la Moneda (FNMT–RCM) va començar a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant de l’entitat sense personalitat jurídica i de representant per administradors únics i solidaris. A partir d’aquesta data, van deixar d’emetre els antics certificats de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica, i la renovació dels mateixos ja no pot realitzar-se a través de la pàgina web. No obstant, poden seguir utilitzant-se fins la seva caducitat o renovació.

D’altra banda, des del 6 de juny de 2016 per la renovació dels nous certificats de representant, s’ha d’actuar de la següent forma:

 • Si es tracta d’un administrador únic o solidari, podrà obtenir el seu certificat de representant sense necessitat de personar-se en les oficines de registre ni aportar cap documentació , sempre que s’identifiqui a la pàgina Web CERES (s’adjunta l’enllaç), amb un certificat electrònic de persona física expedit per la FNMT-RCM o dels inclosos en el DNI electrònic (l’expedició del certificat queda sotmesa a la vigilància de les factures de representació que constin en el Registre Mercantil a favor de l’interessat).
 • Si no és administrador únic o solidari, es precís personar-se en una oficina de registre per obtenir un certificat de representant, amb la documentació exigible en cada cas.CERESFirma electrónica: información
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Presentació electrònica obligatòria de documentació per Grans Empreses

L’1 de juliol de 2016 ha entrat en vigor la disposició final segona, apartat ú, de l’Ordre HAP/841/2016, que, amb caràcter general, obliga als contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses a presentar electrònicament per Internet tot tipus de documentació amb transcendència tributària relativa a procediments gestionats per l’AEAT.

L’incompliment d’aquesta previsió pot donar lloc a la comissió de la infracció tributària prevista en l’article 199.2 de la Llei General Tributària, consistent en la prestació de documentació amb transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics quan existeixi l’obligació de fer-ho, el que comportaria la imposició d’una multa pecuniària fixa de 250 euros.

 • Ordre HAP/841/2016, de 30 de maig , per la que s’aproven els models 364 “Impuesto sobre el Valor Añadido”. Sol·licitud de reembors dels comptes tributaris suportats relatius a l’Organització del Tractat del Atlàntic Nord, les Casernes Generals Internacionals d’aquesta Organització i els Estats part en aquest Tractat” ,i 365 “Impuesto sobre el Valor Añadido”. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, les Casernes Generals Internacionals d’aquesta Organització i els Estats per aquest Tractat” i s’estableix les condicions generals i el procediment per la seva presentació electrònica, i es modifica l’Ordre EHA/789/2010, de 16 de maig, així com una altra normativa tributària.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Entrevista a Daniel Faura, President del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya al canal BTV

El passat 5 de juliol , el canal BTV notícies.cat va entrevistar en Daniel Faura, soci fundador de Faura-Casas i President del Col.legi de Censors Jurats de comptes de Catalunya.

Entrevista completa a Daniel Faura, President del col.legi de censors Jurats de comptes de Catalunya

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Article de Joan. B casas a la vanguardia “Capacitat limitada”

El passat 17 de juliol, la vanguarida publicava l’article de Joan B. Casas Onteniente, soci fundador de Faura-Casas i Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, “Capacitat limitada”, en referència a l’impacte sobre l’economia d’un goverb en funcions.
Captura2Capacitat limitada

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Article de Joan B. Casas Onteniente “Insuficiencia financiera y modelo de financiación autonómica” al diari Expansión

El passat 24 de juny, Joan B. Casas Onteniente, soci fundador de Faura-Casas i Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va publicar al diari Expansión  l’artícle : “Insuficiencia financiera y modelo de financiación autonómica”, en referència a la consolidació fiscal Autonòmica.

Insuficiencia financiera y modelo de financiación autonómica

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

NOVA DIRECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓ DELS SECRETS COMERCIALS

El passat dia  15 de juny es va publicar la Directiva 2016/943 relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials)contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícita.

L’objectiu de la present directiva és el bon funcionament del mercat interior de la Unió Europea, al considerar que la regulació i l’aportació d’una major protecció als secrets comercials suposarà una incentivació de la innovació i creativitat i, en conseqüència, un augment de la inversió.

En la nova directiva es considera que una informació per considerar-se secret comercial, que fins a llavors resultava definit en l’article 39 de l’ADPIC (Acuerdo De la Organicación Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio), ha de complir amb els següents requisits acumulatius:

 • Ser secreta, en el sentit de no ser generalment conegut per les persones pertanyents als cercles en que normalment s’utilitzi el tipus d’informació en qüestió, ni fàcilment accessible per aquesta.
 • Tenir un valor comercial al ser secret.
 • Haver estat objecte de mesures raonables per mantenir-la secreta.

El nou text legal estableix mesures comunes contra l’obligació, utilització o divulgació il·lícita de secrets comercials. Però en quin supòsit l’obtenció d’un secret comercial es considera lícita?

Quan s’obtingui mitjançant:

 • El descobriment o la creació independent.
 • L’obtenció, l’estudi, el desmuntatge o l’assaig d’un producte o objecte a la disposició del públic, sense estar subjecte a cap obligació jurídicament vàlida de limitar l’obtenció del secret comercial.
 • L’exercici dels drets dels treballadors i els representants d’aquets a ser informats i consultats.
 • Qualsevol pràctica que sigui conforme a les pràctiques comercials lleials.

La Directiva també preveu una compensació als titulars de secrets comercials. En aquest sentit els Estats membres hauran establert les mesures, procediments i vies de recursos necessaris per garantir la disponibilitat de reparacions civils en cas d’obtenció i divulgació il·lícita de secrets comercials, com per exemple en casos de danys i perjudicis com conseqüència de l’apropiació de documents, objectes, etc. Que continguin secrets comercials o es puguin deduir.

S’ha de tenir en compte que no ha estat un camí facil per la Directiva 2016/943 en haver tingut els seus detractors que entenen que la present vulnera la llibertat d’informació en fomentar l’opacitat ja que la definició que s’ha establert de “secreto comercial” és excessivament àmplia, segons ells.

La present Directiva aclareix que la mateixa no pot ser invocada per limitar el dret a la llibertat d’expressió i d’informació ni limitar l’ús dels treballadors de l’experiència i competències adquirides durant el transcurs de la seva carrera professional.Finalment recordar que en el termini de dos anys els Estats membres de la UE hauran de traslladar als ordenaments jurídics nacionals aquesta Directiva. En conseqüència, el 2018 serà un any interesant per la protecció de la informació amb l’entrada en vigor d’aquesta directiva i el nou Reglament Europeu de Protecció de dades.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies