L’impost sobre la producció de l’energia elèctrica. Un tribut inconstitucional ?

Sota una suposada mesura per a la millora del medi ambient, amb la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, es creava l’Impost sobre la producció de l’energia elèctrica, del que en constitueix la base imposable “l’import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, per a cada instal·lació, en el període impositiu.”

L’absència d’elements efectivament mediambientals en la regulació del tributa ha portat al Tribunal Suprem a qüestionar-se la constitucionalitat d’un impost el fet imposable del qual coincideix ja amb el gravat per l’Impost sobre Activitats Econòmiques. L’alt tribunal deixa entreveure, en els seus raonaments, que no existint causa mediambiental que doni cobertura al nou impost, la seva conformitat amb el dret europeu, i concretament amb la Directiva 2008/118/CE, també queda en entredit i, com a conseqüència de tot plegat, la legalitat de l’Impost.

Tot això fa aconsellable, a tots aquells obligats tributaris al pagament de l’esmentat impost, que iniciïn el procediment de devolució d’ingressos indeguts respecte dels exercicis anteriors, i segueixin fent el mateix per als futurs períodes, a l’espera de que es resolgui la qüestió d’inconstitucionalitat o que es plantegi una qüestió prejudicial davant el Tribunal Europeu.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat

  • Prohibició de reduir el capital, dins d’ una operació acordió, quan existeix un resultat positiu del període.

El passat  8  de juliol va ser publicat  en el Bolletí Oficial de l’Estat la següent  resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en la que s’estableix que “No es pot inscriure un operació acordió, tot i aprovada pel soci únic i administrador, quan el balanç intermedi que serveix de base a la reducció de capital presenta un resultat del període positiu i del conjunt de les operacions (Reducció i ampliació) no resulta un capital social igual o superior a l’inicial”.

Donada la funció de garantia en front a tercers que desenvolupa el capital social, el rigor de les exigències legals per la seva reducció s’ha d’observar escrupolosament donat que la mesura  pot comprometre les expectatives de cobrament dels creditors socials, risc que també existeix quan tal reducció tan sol persegueix el restabliment de l’equilibri patrimonial, donat que, si bé en aquest cas l’actiu social no varia, sí que possibilita que es puguin distribuir els beneficis futurs entre els socis, en lloc d’anar destinats necessàriament a cobrir pèrdues acumulades (cfr. Article 273.2 de la Llei de Societats de Capital)

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Recordatori: Segon pagament de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2015.

El pagament del segon termini de la quota de l’Impost sobre al Renda de les Persones físiques (Renda o IRPF) de l’exercici 2015 finalitzarà el proper 7 de novembre de 2016.

Aquest pagament afecta als contribuents que amb una quota a ingressar varen optar per fraccionar el pagament en dos terminis d’acord amb l’establert en l’article 62.2 del Reglament de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques.

Els contribuents que varen optar en el formulari de la renda, model 100, per domiciliar el segon pagament no cal que realitzin cap altre gestió i l’import corresponent serà carregat al compte corrent indicat amb efecte 7 de novembre.

Pel contrari, els contribuents que van decidir no domiciliar o no varen indicar aquesta opció, hauran de fer l’ingrés de l’import, que correspon al 40% de la quota de la Renda, usant el formulari model 102, i presentant-lo davant una entitat bancaria o per via electrònica si disposen de certificat o DNI electrònic o la cl@ve pin.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016, sobre els contractes laborals d’interinatge

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en aquesta sentència, assenyala  que en la legislació social espanyola existeix una diferència de tracte en les condicions de treball entre els treballadors fixes i els treballadors amb contracte de durada determinada, en la mesura en què la indemnització abonada en cas d’extinció legal del contracte és de 20 dies de salari per any treballat en el cas dels primers, i en els temporals de només 12 dies de salari per any treballat.

Indica que aquesta desigualtat és encara més evident pel que fa als treballadors amb contracte d’interinitat, als quals la normativa nacional no reconeix cap indemnització quan aquest contracte finalitza conforme a la normativa.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reforma de l’ordenament jurídic públic

El propassat 2 d’octubre va entrar en vigor la nova normativa que reforma profundament l’organització i el procediment administratiu, amb la qual es deroga la fins ara vigent Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Les encarregades de portar a termini aquesta reforma són la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015,de Règim del Sector Públic. Entre les principals novetats destaquem:

 

  • L’Impuls de l’ús de mitjans electrònics per les gestions amb l’administració.
  • Modificació en el còmput de terminis.
  • Definició dels principis de l’exercici de la potestat sancionadora.
  • Modificació de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, tant pel que fa a les lesions causades a ciutadans derivades de lleis declarades inconstitucionals o contraries al dret de la Unió, com per les conseqüències derivades de la designació dels membres dels consells d’administració.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La directiva 2014/24/UE del Parlament europeu sobre contractació pública i les limitacions normatives aplicables a les encomanes de gestió dels ajuntaments a les seves societats municipals

L’aprovació de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu sobre contractació pública ha vingut  a establir determinats requeriments que afecten als contractes públics entre entitats del sector públic. En particular, l’article 12 de la Directiva defineix que un contracte adjudicat per un poder adjudicador a una altra persona de dret públic o privat quedarà exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Directiva, si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents:

  1. Que el poder adjudicador exerceixi sobre la persona jurídica de que es tracta, un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis.
  2. Que més del 80% de les activitats d’aquesta persona jurídica es duen a terme en l’exercici de les funcions que li han estat confiades pel poder adjudicador que la controla o per altres persones jurídiques controlades per l’esmentat poder adjudicador
  3. Que no existeixi participació directa de capital privat en la persona jurídica controlada, amb l’excepció de les formes de participació de capital privat sense capacitat de control majoritari ni minoritari que siguin imposades per les disposicions legals nacionals, de conformitat amb els Tractats i que no exerceixin una influència decisiva sobre la persona jurídica controlada.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada sobre el nou reglament europeu de protecció de dades

El dia 20 d’octubre s’ha celebrat a la nova seu de la Unió Catalana d’Hospitals, la sessió tècnica “Monogràfic nou Reglament europeu de protecció de dades”, impulsada pel Comitè Tècnic del Codi Tipus de La Unió, amb l’objectiu d’aprofundir en aquells aspectes més rellevants sorgits amb la publicació i entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària

El passat 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  (Article sobre aquesta llei en l’àmbit jurídic de Faura-Casas).

Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents, comunitats de veïns, etc…) a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicació del “Document Tècnic Ratios Sectoriales 2014” per part de l’ACCID

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció ha publicat el Document Tècnic Ratios Sectoriales 2014 realitzat en col.laboració amb la UPF Barcelona School of Management.

Aquesta publicació inclou balanços, comptes de resultats i 25 ratios de 166 sectors, distingint la mitjana de les empreses i la mitjana de les empreses amb beneficis, i segmentant les empreses grans de les mitjanes i petites.

 

Adjuntem el link del Document Tècnic Ratios Sectoriales

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’Ajuntament de Alcobendas guanyador del Premi EFQM Excellence Award 2016

El nostre client Ajuntament de Alcobendas,  ha guanyat el Premi Europeu a l’Excel·lència, EFQM EXCELLENCE AWARD 2016. L’anunci es va dur a terme en una cerimònia celebrada a Milà en el marc del Fòrum anual de la EFQM.

Amb aquest reconeixement, l’Ajuntament de Alcobendas es converteix a l’únic ajuntament de tota Europa que a aconseguit el màxim guardó en matèria d’excel·lència en la gestió. Un premi que ha aconseguit presentant-se per primera vegada, un mèrit afegit , doncs mai abans una organització havia rebut tal reconeixement la primera vegada que es presentava al Premi EFQM Excellence Award.

 

AlcobendasEFQMpremio

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies