Moratòria Seguretat Social 2017

Tal com ja vàrem avançar en un article anterior, la Llei de pressupostos pel 2017 ha regulat la moratòria en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social d’institucions sanitàries de titularitat de les administracions públiques o d’institucions sense afany de lucre.

Concretament la disposició addicional setena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, estableix que les institucions sanitàries la titularitat de les quals ostentin les Administracions Públiques o institucions públiques o privades sense ànim de lucre, acollides a la moratòria, podran sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliació de la carència concedida a vint-i-tres anys, juntament amb l’ampliació de la moratòria concedida fins a un màxim de deu anys amb amortitzacions anuals.

Com a novetat en relació a exercicis anteriors, s’ha afegit a la disposició addicional un darrer paràgraf que preveu l’extinció de la moratòria en els casos d’aquelles institucions sanitàries que siguin declarades en concurs de creditors.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Notificacions d’Hisenda en període de vacances

En els mesos de juliol i, especialment, agost s’acostuma a concentrar el període de vacances per a la majoria de treballadors a l’estat espanyol. No obstant, és també una època en que l’Administració Tributària segueix enviant comunicacions i requeriments als contribuents i, fins i tot, amb més intensitat.

Atenent que la majoria d’entitats jurídiques estan obligades a rebre les notificacions electròniques de l’Agència Tributària a través del Sistema de Direcció Electrònica Habilitada (DEH) , i que d’acord amb la norma reguladora, disposa d’un termini de deu dies des de la comunicació per descarregar i llegir els documents rebuts i que, en cas contrari, es considerarà que la notificació ha estat realitzada adequadament als efectes de l’inici del còmput de terminis del procediment tributari, aquest fet comportar problemes durant els període de vacances, en no rebre i gestionar en temps i forma les comunicacions rebudes de l’Administració Tributària.

Per tal d’evitar-los, un any més, recordem que l’Agència Tributària ofereix als subjectes passius inclosos dintre del DEH la possibilitat de disposar anualment de 30  “dies de cortesia”, durant els quals no enviarà notificacions electròniques.

Caldrà tenir present però que per poder gaudir d’aquestes “vacances fiscals”, caldrà sol·licitar-ho amb una antelació de set dies abans de que comenci el període escollit. El tràmit s’haurà de realitzar accedint a la seu electrònica de l’Agència Tributària:

Seu electrònica Agècia Tributària

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

VII CONGRÉS ACCID.

20170608_BCN_0171

 

Els passats 8 i 9 de juny es va celebrar el VII Congrés ACCID a l’IESE Business  School.

El Congrés va reunir a prop de 600 assistents entre emprenedors, directius, acadèmics i professionals de la comptabilitat i la direcció d’empreses.

El Congrés es va iniciar amb l’acte d’obertura amb la participació dels nostres socis fundadors, Joan B. Casas degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Daniel Faura President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

El Congres també va incloure diverses sessions de treball simultànies. La nostra sòcia Maria Josep Arasa va coordinar i moderar la sessió sobre l’Impacte dels canvis en el sistema financer i comptable de les empreses.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les noves ordres ministerials de 19 de maig per les quals s’aproven nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals.

En data 25 de maig de 2017 es van publicar al BOE dues noves Ordres, la JUS / 470/2017 i la JUS / 471/2017, ambdues de 19 de maig. La primera d’elles aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació mentre que la segona, aprova els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals abreujats i de Pimes dels subjectes obligats a la seva publicació. La diferència està en que l’Ordre JUS / 470/2017 aprova el nou model de presentació de comptes anuals consolidats, mentre que l’Ordre JUS / 471/2017 aprova el model abreujat i de Pimes de comptes anuals.

L’Ordre JUS/470/2017 conté tres annexos: l’annex I que estableix el model de presentació dels comptes anuals consolidats juntament amb les seves instruccions d’emplenament, l’annex II que recull el format dels dipòsits digitals i l’Annex III que conté la definició dels test d’errors.
El model de comptes anuals consolidats que aprova aquesta nova Ordre té una doble modalitat, segons s’utilitzi per  la presentació en el tradicional suport en paper o bé en suport electrònic (també anomenat informàtic o digital), facilitant la presentació per via telemàtica. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Presentació de la Guia Pràctica per a l’execució d’Avaluacions d’Impacte de Protecció de Dades per l’APDCAT.

El proppassat 19 de juny l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)  va celebrar la jornada Noves eines per a la Protecció de Dades, a menys d’un any de la Plena Aplicació del Reglament Europeu, en la qual es va presentar la primera versió de la Guia per a l’Execució d’Avaluacions d’Impacte de Protecció de Dades en Empreses, Administracions Públiques i Institucions.

L’Avaluació d’Impacte de Protecció de Dades, o bé AIPD, és el nom que rep el procés d’avaluació que cal fer abans d’iniciar les operacions de tractament de dades personals que poden suposar un alt risc per als drets i llibertat de les persones, especialment quan aquests comporten una avaluació sistemàtica i exhaustiva d’aspectes personals de persones, tractament de categories especials de dades a gran escala o d’observació sistemàtica a gran escala de zones d’accés públic.

Amb l’objectiu de determinar i aplicar els mitjans que s’han d’emprar per a tractar les dades personals enfocant-se en la gestió dels riscos per als drets i llibertats fonamentals de les persones, l’APDCAT proporciona aquesta primera versió de guia per realitzar una AIPD  amb la finalitat que els subjectes obligats puguin extraure en un informe i complir amb el principi de responsabilitat proactiva (capacitat de demostrar el compliment de la norma, o accountability) les característiques del tractament avaluat i decisions preses per mitigar-ne els riscos a través de sis fases: anàlisi de la necessitat de fer l’avaluació d’impacte, descripció sistemàtica de les operacions de tractament, avaluació de la necessitat i proporcionalitat de les operacions de tractament, gestió dels riscos, informe d’avaluació d’impacte i la supervisió de la implantació i revisió del tractament respecte de l’AIPD.

Per a més informació, faci clic aquí per accedir a la Guia Pràctica d’Avaluació d’Impacte relativa a la protecció de dades

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aplicació de les modificacions del PGC a les entitats sense afany de lucre

En data 30 de maig de 2017, l’Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), ha publicat una consulta en relació a l’aplicació  a les entitats no lucratives del RD 602/2016 pel que es modifica el Pla General de Comptabilitat (PGC) i l’adaptació per aquestes entitats.

El RD 602/2016, simplifica les obligacions comptables de les petites empreses que, entre d’altres aspectes, es materialitza en l’eliminació de l’obligatorietat de confeccionar l’estat de canvis del patrimoni net i en la reducció de la informació a incloure en els comptes anuals.

Cal assenyalar que les normes d’adaptació del PGC a les entitats sense finalitats lucratives van ser aprovades per RD 1491/2011 i desenvolupades per la resolució de l’ICAC de 26 de març de 2013 pel que s’aprova el PGC de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Propera aprovació del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya

Delimitació de l’àmbit subjectiu d’aplicació al Sector Públic

Segons ha informat públicament la Interventora General de la Generalitat de Catalunya, properament s’aprovarà l’Ordre per la que s’aprova el nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) que es preveu entri en vigor el primer de gener del 2018. Aquest nou Pla de Comptabilitat Pública posarà fi a una situació de transitorietat en el règim comptable del sector públic de la Generalitat, que presentava una situació heterogènia respecte el sector públic estatal, que ja disposa d’un nou Pla des del 2010, així com també respecte el sector públic local, que a l’any 2014 va aprovar també un nou Pla comptable. Pel contrari, el règim comptable de la Generalitat es fonamentava encara en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de l’any 1996, per tant, molt anterior al  procés de reforma comptable que s’ha dut a terme els darrers anys, tant el sector privat,  com en el sector públic, en el marc d’harmonització en les Normes Internacionals de Comptabilitat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova instrucció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de control del temps de treball (1/2017).

Com a conseqüència de les recents sentències del Tribunal Suprem de 23 de març i 20 d’abril de 2017, ja comentades en articles anteriors; la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha dictat una nova Instrucció, per la qual considera que l’art. 35.5 Estatut dels Treballadors no exigeix a l’empresa l’obligació de portar un registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla per poder comprovar el compliment dels horaris pactats, i que, per tant, l’absència d’aquest registre no seria sancionable.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada sobre els aspectes principals que afecten a les entitats adherides del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016

El passat 30 de maig es feu a la seu de La Unió Catalana d’Hospitals la Jornada sobre els aspectes principals que afecten a les entitats adherides del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016 a càrrec de l’assessor jurídic de la Unió, Josep Maria Bosch, i dels col·laboradors dels Serveis Jurídics de Faura-Casas, Caterina Bartrons, Núria Alberich, Marta Carrasco i Carlos López.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’Iva i les entitats sense ànim de lucre

El proppassat 25 de maig, en Jordi Casals va participar en el seminari “L’IVA I LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE” organitzat conjuntament per la Comissió d’entitats no lucratives i la Comissió fiscal del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. En la sessió es va debatre sobre com afecten a aquest tipus d’entitats tant les darreres modificacions en la Llei de l’impost com, en especial, els darrers posicionaments tant de la Direcció General de Tributs i dels Tribunals: la no subjecció de determinades operacions, els efectes de les subvencions tant sobre la base imposable com al dret a deducció de les quotes suportades,…

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies