Faura-Casas al Principat d’Andorra

Amb la voluntat de poder prestar serveis amb la màxima cobertura territorial, recentment ha estat constituïda la societat FCGM, integrant del grup Faura-Casas i orientada a prestar serveis al Principat d’Andorra. Aquesta societat ha estat creada conjuntament i en aliança amb la firma andorrana “GM Consultors”, sòlidament implantada des de fa més de 20 anys a Andorra i amb una experiència consolidada en el camp de l’auditoria i la consultoria. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Seria d’utilitat per a l’usuari la inscripció de comptes anuals amb defectes al registre mercantil?

A hores d’ara, és de tots conegut que, dintre del mes següent a la seva aprovació, els administradors de les societats mercantils han de presentar per al seu dipòsit al Registre Mercantil, els comptes anuals aprovats. Donat que la data límit d’aprovació és el 30 de juny, sempre que l’exercici econòmic coincideixi amb l’any natural, la major part de les empreses esperen a la data límit per l’aprovació i, per tant, és a finals de juliol quan majoritàriament es realitza el dipòsit al Registre Mercantil.

És per aquest motiu que cada any en aquestes dates ens qüestionem els aspectes o punts forts i febles d’aquesta obligació que naix de la Reforma mercantil del 1989, d’adaptació de les Directives de la Comunitat Econòmica Europea. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Constitució de la Comissió d’Igualtat de gènere de Faura-Casas

A Faura-Casas ens sumem al compromís amb la igualtat de gènere i d’oportunitats. Per això, ens il·lusiona presentar-vos la Comissió d’Igualtat de Faura-Casas, constituïda el passat 14 de setembre de 2018 per a la creació i desenvolupament d’un Pla d’Igualtat.

En la reunió es varen definir el full de ruta i els objectius globals de la Comissió per garantitzar que la igualtat d’oportunitats estigui present en tots els àmbits de la Firma, fomentant la participació igualitària i garantint les mateixes condicions i possibilitats per a tothom, sense discriminació de cap tipus. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El càlcul del pressupost base de licitació en la nova Llei de Contractes del Sector Públic

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha estimat parcialment, en la seva Resolució 632/2018, el Recurs presentat per una empresa licitadora contra el Plec de Clàusules Administratives Particulars per l’adjudicació d’un contracte de serveis, on el recurrent considera que els Plecs no van disgregar, tal com estableix l’article 100 i 101 de la LCSP, el pressupost base de licitació detallant el cost dels salaris de les persones empleades per a l’execució del contracte i que formen part del preu total del mateix, a partir del conveni laboral de referència. També considera l’empresa recurrent que pel càlcul del valor estimat del contracte no s’han tingut en compte els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, així com altres costos que es deriven  de l’execució material del servei o les despeses generals d’estructura i el benefici industrial. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sessió inaugural de formació Interna de Faura-Casas per la temporada 2018/19

El passat 21 de setembre es va realitzar la sessió inaugural de Formació Interna de Faura-Casas per la nova temporada 2018/19, a les instal·lacions del Col·legi d’Economistes de Catalunya, seguits de ben a prop pels nostres companys de l’Oficina de Madrid a través de videoconferència.

En la jornada es van tractar temes de caràcter general, es van exposar les noves accions i serveis incorporats recentment per oferir un major ventall de serveis als nostres clients, incloent-hi l’apertura de l’oficina a Andorra, però també va servir per fer una visió de l’evolució de la Firma i de les fites aconseguides gràcies a la gran feina i la dedicació de totes les persones que integren Faura-Casas. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Exempció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en els grups d’empreses

D’acord amb el que estableix l’article 82.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), estan exemptes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) les entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior al milió d’euros; ara bé, quan el subjecte passiu forma part d’un grup d’empreses, la xifra a considerar és la del conjunt d’entitats que l’integren. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Renovació de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes

El passat 3 de setembre va tenir lloc la presa de possessió de la nova Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La nova Junta 2018-2021 està encapçalada per Anton Gasol com a nou degà, seguit de l’economista Oriol Amat que assumirà el càrrec de vicedegà i amb la nostra sòcia, Josep Arasa, com a vocal i com a membre del Comitè Executiu.

Formada per 13 homes i 7 dones, la nova junta demostra el seu compromís amb la igualtat de gènere, incorporant sis dones més que l’anterior junta, i pretén aplicar-ho a tots als seus àmbits d’actuació. Se’n destaca també la reducció de l’edat mitjana dels membres de govern així com la transversalitat de professions, coneixements, interessos i habilitats d’aquests. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per presentar la Declaració informativa d’Operacions Vinculades (Model Informatiu 232)

Als efectes de donar compliment amb la informació de les operacions vinculades, el proper mes de novembre finalitza el termini per presentar la Declaració Informativa d’Operacions Vinculades Model 232 de l’exercici 2017.  

Estaran obligats a presentar el Model 232 i complimentar la “Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades (art.13.4.RIS)”, els contribuents de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes en l’estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes previstos en l’article 18.2 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, en resum serien els següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Faura-Casas patrocina la 29ª edició del Màster d’Especialització Tributaria del Col·legi d’Economistes

El Col·legi d’Economistes de Catalunya presenta la 29ª edició del Màster d’Especialització Tributària (2018-2019), homologat i reconegut en el món de l’assessorament i consultoria fiscal.

Aquest Màster, patrocinat per Faura-Casas entre altres despatxos, està enfocat sobretot per aquells professionals de les àrees fiscal i tributària que tenen interès a dedicar-se o reorientar-se cap a l’assessorament fiscal. Ofereix una sòlida formació teòrica i pràctica per a conèixer la totalitat del sistema fiscal espanyol, i es realitzarà des de l’octubre de 2018 fins al maig de 2019 (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per presentar les declaracions models D4, D8 i 360

El proper 30 de setembre finalitza el termini per presentar les següents declaracions:

Model D4:  Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el seu capital i sucursals.
  • Presentaran Memòria anual D4 les societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 euros quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
  • També presentaran Memòria anual les societats espanyoles “holdings” o societats tenidores d’accions de societats espanyoles o estrangeres (ETVE), independentment de la seva xifra de capital social o fons propis quan la  participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
  • Les sucursals a Espanya d’empreses estrangeres presentaran Memòria anual sigui quina sigui la xifra de capital o patrimoni.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies