Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020: la pujada de l’impost de successions

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020 – també conegut com a “llei d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat i que es preveu que sigui aprovat en breu, probablement a mitjans del mes de març.

El Projecte de llei inclou modificacions en vuit impostos ja existents i en crea un de nou en l’àmbit de la fiscalitat verda que gravarà la incidència sobre el medi ambient de les instal·lacions de producció, d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica.

A grans trets, el projecte de llei preveu la reforma fiscal de determinats tributs cedits i propis:

 1. Tributs cedits: s’introdueixen canvis en l’IRPF i en l’impost sobre successions per augmentar els impostos i reduir les desgravacions als contribuents amb més capacitat econòmica. 
 2. Tributs propis:
 • Es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient per lluitar contra l’emergència climàtica.
 • S’efectua una modificació tècnica en l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial.
 • En l’impost sobre grans establiments comercials, s’aclareix que els subjectes passius del tribut són els establiments de venda al detall i s’introdueix una ràtio de vehicles/dia i metres quadrats.
 • En l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’incrementen les tarifes, en línia amb altres ciutats europees que també l’apliquen, i es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui establir, mitjançant ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes dels establiments ubicats a la ciutat.
 • En l’impost sobre begudes ensucrades envasades s’actualitzen els tipus impositius del tribut.
 • En l’impost sobre els habitatges buits, es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatges buits que destinen una part del seu estoc d’habitatges a lloguer assequible. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir el volum d’habitatges buits.

Un dels principals aspectes que es preveu introduir, fa referència a la modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions, modificació que, en cas de concretar-se en els termes actuals podria originar a partir de la seva entrada en vigor un increment significatiu en la tributació per aquest impost en determinades circumstàncies.

En concret, una de les mesures previstes és la introducció de coeficients multiplicadors per als hereus que pertanyen als Grups de Parentiu I o II (descendents, cònjuge, parella estable o ascendents) amb un patrimoni preexistent superior als 500.000 €, en què la tributació es veurà incrementada per una escala progressiva en funció del valor d’aquest patrimoni preexistent de l’hereu:

 “Article 58. Quota tributària. La quota tributària per l’ impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a continuació, establerts en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l’article 2 anterior:

Actualment a la liquidació de l’Impost sobre Successions per part dels integrants dels grups de parentiu I i II s’aplica un coeficient de l’1,0000; amb la modificació que es preveu aprovar, la quota podrà veure’s incrementada fins a un 20% del que es pagaria en aquest moment.

Una altra modificació significativa que es preveu amb l’aprovació de la Llei serà la reducció en la bonificació de la quota íntegra de l’Impost, reducció que de forma especial afectarà a aquells hereus que es classifiquin dins del Grup II (descendents de vint-i-un anys o més, cònjuge, parella estable o descendents), que veuran com l’escala de reduccions actual que va del 99% al 20% de reducció passarà a ser del 60% al 0%.

Finalment, la darrera de les modificacions que es preveu introduir és la relativa a la pèrdua del dret a bonificació de la quota de l’Impost si s’opta per aplicar determinades reduccions, el que a la pràctica comportarà que calgui optar per aplicar la bonificació, amb les particularitats apuntades en el paràgraf anterior, o bé alguna de les reduccions previstes a la Llei, amb excepció de la reducció per habitatge habitual. Això farà incompatible, per exemple, l’aplicació de la reducció del 95% per transmissió d’empresa familiar i la bonificació de la quota de l’Impost.

En conseqüència, convé tenir molt present aquestes possibles modificacions que han de produir-se en breu a fi i efecte de planificar una futura successió i, si fos el cas, avançar-se a l’entrada en vigor de la reforma de l’Impost per tal de garantir la millor optimització tributària possible.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Adhesió de Faura-Casas al “Decàleg per l’Equitat de Gènere” del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Faura-Casas s’adhereix al “Decàleg per l’Equitat de Gènere” del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

La Comissió d’Equitat de Gènere del Col·legi, ha elaborat el “Decàleg per l’Equitat de Gènere en l’àmbit del Col·legi de Censors Jurats de Comptes Catalunya“, el qual té té com a objectiu assolir un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional per eliminar qualsevol discriminació de gènere.

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Renovació de la Junta Directiva de Grup20

El Plenari de Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria- va aprovar per unanimitat la renovació de la Junta Directiva de l’Associació amb la reelecció de Mercè Martí (Kreston Iberaudit) com a Presidenta, Pere Ruiz (Faura-Casas) com a Vicepresident, Ramón Riera (Vir Audit) com a Secretari, Noelia Acosta (Audiaxis) com a Tresorera i Joan Siurana (Moore), com a Vocal.

La renovada Junta Directiva seguirà amb gestió de l’Associació durant els propers dos anys.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial Decret-Llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix l’article 52 d) de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre

Tal com s’havia anunciat, el Govern ha aprovat aquest RDL amb l’objectiu de derogar el polèmic art. 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, que incloïa com a causa d’acomiadament objectiu les faltes d’assistència a la feina, fins i tot justificades però intermitents.

L’acomiadament objectiu per faltes d’assistència ja es contemplava a l’Estatut dels Treballadors anterior (1980), i la seva utilització havia estat molt escassa. La reforma de 2012 va donar facilitats a aquest article sobre la redacció anterior, ja que es va introduir el requisit en què el total de faltes d’assistència en els 12 mesos anteriors aconseguís el 5% de les jornades hàbils, i eliminant la circumstància que l’índex d’absentisme total de la plantilla del centre de treball superés el 2,5% en els mateixos períodes de temps.

Després de la publicació de la STC 118/2019, de 16 d’octubre es va produir un gran enrenou social. L’alt tribunal avalava l’acomiadament d’una treballadora que va faltar a la feina en diverses ocasions per patir forts dolors a causa d’una malaltia. És a dir, que, encara que les seves faltes d’assistència fossin justificades amb baixes d’incapacitat, l’alt tribunal admetia l’acomiadament com a objectiu, afirmant que la causa de l’acomiadament no és el sol fet d’estar malalt el treballador, sinó la reiteració intermitent del nombre de faltes d’assistència a la feina, justificades o no, que hagin tingut lloc en un determinat període de temps; i afirmava que “es tracta d’una mesura per evitar l’increment indegut dels costos per a l’empresari, dret que també té cobertura constitucional a la llibertat d’empresa i la defensa de la productivitat”.

Des d’aquesta data, el Govern ha insistit que aquesta regulació lesionava drets fonamentals de les persones que pateixen malalties de llarga durada, o algun tipus de discapacitat, el que justifica el caràcter urgent d’aquesta reforma.

La doctrina del TJUE (en els assumptes Ruiz Conejero i en Nobel Plastiques Ibèrica) obliga a què hi hagi mecanismes dirigits a contraposar i avaluar la situació concreta cas per cas, als efectes de determinar si la mesura és proporcionada. Per contra, aquesta previsió d’anàlisi «ad hoc» no existeix en l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, que s’aplica amb caràcter automàtic quan concorren els percentatges d’inassistència que fa.

Així que el Govern amb aquesta mesura és procedent, a la immediata derogació de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors a efectes de garantir el dret a la no discriminació de les persones, així com per evitar el risc d’exclusió social de col·lectius de especial vulnerabilitat.

En aquest sentit ho ha fet també recentment el TSJ de Catalunya, avançant-se a aquesta derogació, en la seva sentència de 17 de gener de 2020.

La derogació d’aquest article entra en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOE (el dia 20/02) i no té caràcter retroactiu.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

‘La desigualtat, a debat’, article de Joan B. Casas a La Vanguardia

El passat dia 9 de febrer, el soci fundador de Faura-Casas, Joan B. Casas,  va publicar a La Vanguardia l’article ‘La desigualtat, a debat’

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Recordatori: la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger – Model 720

El proper dia 31 de març  finalitza el termini per a la presentació de la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger (Model 720) corresponents a l’exercici 2019.

Estan obligats a la seva presentació aquelles persones físiques o jurídiques residents a Espanya que tinguin béns i drets situats a l’estranger que excedeixin per grup la xifra de 50.000 euros en alguna de les següents categories:

 • comptes en entitats financeres situades a l’estranger
 • valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger
 • béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de la LCSP mitjançant l’aprovació del Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea

La modificació ha estat operada per la disposició final primera de el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades, de plans i fons de pensions, de l’àmbit tributari i de litigis fiscals. La modificació ofereix nova redacció a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que queda redactat així i que comparativament veiem en el següent quadre (text en vermell eliminat, text en verd afegit): (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

“Quick fixes”. Harmonització i simplificació de determinades normes de l’IVA en operacions intracomunitàries

El passat dia 5 de febrer es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades, de plans i fons de pensions, de l’àmbit tributari i de litigis fiscals el qual entrarà en vigor, en relació a les modificacions fetes en matèria d’IVA, el proper 1 de març de 2020. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El Reial Decret-Llei de sectors exclosos

El passat dia 5 de febrer es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 31 el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades, de plans i fons de pensions, de l’àmbit tributari i de litigis fiscals ( “RDLSE”).

La contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, denominats “sectors exclosos”, es regula en el Llibre I. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les valoracions de les Autoritats de Control en matèria de protecció de dades sobre la Intel·ligència Artificial

La Intel·ligència Artificial (en endavant, IA) s’ha assentat en la nostra vida quotidiana amb l’objectiu de fer-nos la vida més fàcil i senzilla. Aprofitant els avenços en la tecnologia aspira a crear experiències cada cop més personalitzades de productes i serveis.

Sabies que el Google Maps és un dels sistemes d’IA més utilitzats en tot el món? Que la IA podria reduir el consum de llum? Podríem dir que hem normalitzat que un sistema automatitzat ens suggereixi la sèrie que ens ve de gust veure segons el moment del dia? La intel·ligència artificial no només s’aplica a petites tasques rutinàries i repetitives, sinó que des de fa anys la intel·ligència artificial s’explora en grans sectors com el de la salut o l’educació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies