Suspensió de la causa de dissolució de societats per obtenció de pèrdues

Dintre de les mesures en l’àmbit concursal i mercantil incloses en el Reial Decret llei 16/2020 és important destacar la relativa a la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues regulada a l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, d’1 de juliol. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en l’àmbit concursal

Dins del Capítol II i la Disposició derogatòria única del Reial Decret llei 16/2020, de 28 d’abril, s’introdueixen una bateria de mesures en l’àmbit concursal i societari amb l’objectiu de superar l’obstacle addicional a la viabilitat de les empreses concursades que suposa la crisi sanitària de la COVID-19 que pot determinar, bé la impossibilitat de subscriure o complir un conveni abocant a les empreses a la liquidació, o bé una major dificultat d’alienar una unitat productiva que pugui resultar viable. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en l’àmbit processal

En previsió de l’augment de litigiositat que es preveu derivi de l’actual crisi sanitària, de la normativa aprovada i de la pròpia conjuntura econòmica derivada, al capítol I del Reial Decret llei 16/2020, s’aproven una sèrie de canvis normatius en l’Administració de Justícia, tant en l’àmbit de les institucions processals com des de la perspectiva organitzativa, i tot això amb l’objectiu d’assolir una progressiva reactivació del normal funcionament dels jutjats i tribunals, tot això garantint el dret a la salut tant de tot el personal al servei de l’Administració de Justícia, com dels ciutadans i dels professionals que es relacionen amb la mateixa administració.

Així mateix, el capítol III de l’esmentat Reial Decret llei regula una bateria de mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a afrontar les conseqüències que ha tingut la crisi de la COVID-19 sobre l’Administració de Justícia, i garantir la consecució de les mesures aprovades al capítol I. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en relació amb la contractació de béns i serveis per part de determinades entitats públiques del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

La disposició addicional primera del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu preveu que l’Institut Català de Finances pugui fer ús, mentre es mantingui l’estat d’alarma, del mecanisme de contractació d’emergència que preveu la LCSP, en totes aquelles contractacions que resultin essencials per a la implantació, posada en marxa i manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades amb l’objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de l’article 159.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic

La Disposició final tercera del Reial Decret llei 16/2020 introdueix una millora de caràcter tècnic a la redacció de la modificació que sobre l’article 159-4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es va aprovar amb el Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació.

En aquest enllaç podeu accedir als tres textos comparats.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures laborals establertes pel RDL 16/2020 de 28 d’abril

En l’àmbit laboral, el Reial Decret llei 13/2020 introdueix dues noves mesures: d’una banda, pel que fa a la tramitació processal dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTEs) i, en concret, de manera que es refereix al procediment per a la impugnació d’acords al respecte; de l’altra, s’estableixen els procediments de l’ordre social que es tramitaran de forma preferent. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicada l’Ordre ISM / 371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 de Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març

L’article 34 de l’esmentada norma estableix la possibilitat de sol·licitar una moratòria de sis mesos sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials de cotització a la Seguretat Social els períodes de meritació que estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020. I en el cas de treballadors per compte propi el període de meritació estigui comprès entre els mesos de maig i juliol de 2020. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Rectificació de pagaments fraccionats i autoliquidacions d’IVA per aplicació de mesures previstes al Reial Decret llei 15/2020

Per a aquells contribuents que hagin presentat les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats o IVA amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, l’Agència Tributària ha implementat un senzill sistema per facilitar l’aplicació de les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 de l’esmentat Reial Decret llei. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Es pot aplicar un ERTO o un ERO al Delegat de Protecció de Dades?

Molt s’ha parlat dels perfils que no podrien incloure’s en un ERTO o en un ERO per raó de les funcions que realitzen. Aquest seria també el supòsit dels delegats de protecció de dades (DPD) d’aquelles entitats que, obligatòriament, hagin de disposar d’aquesta figura, a tenor de l’establert a l’article 37.1 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i més concretament, en l’article 34.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Junta Consultiva de Contractació Publica de l’Estat: recordatori sobre la tramitació d’expedients d’emergència

Per tal de prevenir que es puguin produir situacions de mal ús o d’abús, de la figura jurídica de la contractació d’emergència, la Junta Consultiva de l’Estat (JCE) recorda la interpretació de les condicions sota les quals s’ha d’utilitzar la tramitació d’emergència i la forma en què aquesta ha de realitzar-se.

El corpus jurídic aprovat durant la vigència de l’estat d’alarma conté una inequívoca declaració sobre l’aplicació a tots els contractes públics (que tinguin per objecte atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front a la COVID-19 de l’anomenada tramitació d’emergència (procediment regulat a l’article 120 de la LCSP). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies