Novetats introduïdes pel Reial Decret llei 19/2020 en l’àmbit tributari

Dintre de les mesures aprovades pel Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOE 27 de maig), s’inclouen les següents en l’àmbit tributari:

1. Presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats per als contribuents que s’ajustin, per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici, al disposat als articles 40 i 41 del RD-llei 8/2020, de 17 de març. (article 12 RD-llei 19/2020)

 • No es modifica el termini de presentació de la declaració de l’Impost sobre societats pels contribuents de l’Impost els quals hagin ampliat els terminis per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici d’acord amb el que disposen als articles 40 i 41 del RD llei. El termini de presentació de la declaració de l’Impost pel període impositiu corresponent a l’esmentat exercici serà el termini previst en l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (LIS), és a dir, durant els 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

Si a l’acabament d’aquest últim termini, els comptes anuals no haguessin estat aprovats, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Noves mesures en l’àmbit laboral establertes pel Reial Decret llei 19/2020

Amb l’aprovació del Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, s’adopten noves mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social per pal·liar els efectes de la COVID-19. S’estenen les de l’àmbit agrari, i s’afegeixen noves decisions en el terreny laboral, per tal d’alleujar l’impacte de la crisi en el teixit productiu espanyol i reforçar la protecció dels col·lectius més exposats a la crisi.

Les novetats que aporta aquest Reial Decret llei són:

1) Ocupació agrària

L’article 1 prorroga fins al 30 de setembre de 2020 les mesures extraordinàries per promoure l’ocupació temporal agrària, previstes al Reial Decret llei del passat 7 d’abril, que establia la seva vigència fins al 30 de juny. Amb aquesta pròrroga de tres mesos, es garanteix la disponibilitat de mà d’obra per fer front a les necessitats d’agricultors i ramaders, davant les limitacions sanitàries als viatges de treballadors d’altres països que realitzen tasques agràries com a temporers, com a conseqüència de la COVID -19.

En relació amb els joves estrangers en situació regular amb autorització de residència no lucrativa que es van acollir al Reial Decret llei 13/2020, la disposició addicional segona (D.a 2a) estableix que es permetrà que, després de la finalització de la vigència del seu permís de treball actual, puguin accedir a una autorització de residència i treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures temporals relatives a la junta general de les societats europees

Davant la dificultat que suposen les mesures de confinament i de distància social que han hagut de prendre els diferents estats membres de la Unió Europea per tal de combatre la pandèmia provocada per la COVID-19, el Reglament UE 2020/699, del Consell de 25 de maig de 2020, ha ampliat fins a dotze mesos des de la data de tancament de l’exercici el termini perquè les juntes generals de les societats europees (SE) i de les assemblees de les cooperatives europees (SCE) puguin celebrar la reunió anual d’aprovació de comptes, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2020.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures de funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya

El Diari oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret Llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma per raó de la COVID-19, entre les que s’hi inclouen les que fan referència al funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya, mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

En la present nota en destaquem els aspectes principals.

 • Quant a l’habilitació de reunions dels òrgans de govern:
  • Encara que els seus estatuts no ho prevegin, els òrgans col·legiats de les entitats esportives es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.
  • També, encara que els estatuts no ho prevegin, les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
  • Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya d’acord amb el l’esmentat anteriorment, sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament excepcional de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals que tinguin per objecte: a) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments. b) Aprovar el vot de censura. c) Establir quotes extraordinàries o derrames. d) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió. e) Dissoldre l’entitat esportiva.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ajuts europeus en l’àmbit de la recerca i la innovació per destinar-los amb urgència a la recerca sobre el Coronavirus

La Comissió Europea ha decidit mobilitzar 122 milions d’euros més provinents del seu programa de recerca i innovació, Horitzó 2020, per destinar-los amb urgència a la recerca sobre el coronavirus mitjançant una nova convocatòria de manifestació d’interès. 

Es tracta, doncs, de fomentar mesures complementàries a altres ja iniciades en la lluita contra el virus. En molts d’aquests ajuts ja hi ha centres que estan buscant socis per tal de presentar un projecte. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ajuts destinats a dotar a organismes de recerca públics i privats de l’estructura i els coneixements necessaris per a l’adequada promoció, preparació, suport i gestió dels projectes europeus (H2020)

El passat dia 25 de maig es va iniciar el termini per a la presentació de  propostes per a obtenir els ajuts destinats a dotar a organismes de recerca públics i privats de l’estructura i els coneixements necessaris per a l’adequada promoció, preparació, suport i gestió dels projectes europeus.

D’aquesta manera,  es pretén que aquests millorin les seves possibilitats d’obtenir finançament comunitari en el Programa Horitzó 2020 per al període 2021-2027.

El termini de presentació de les propostes finalitza el proper dia 10/06/2020.

Per a més informació us podeu dirigir a:

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=9ac5ced555850710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Rendició de comptes de les entitats de dret públic pertanyent al sector públic estatal i les entitats col·laboradores amb la Seguretat Social

El Reial Decret llei 19/2020 modifica l’article 21.1 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

En concret, a l’apartat segon s’especifica que les entitats de dret públic pertanyents al sector públic estatal i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social han de procurar formular i rendir els comptes anuals de 2019 d’acord amb els terminis previstos a la normativa.

S’habilita a què quan amb motiu de la declaració d’estat d’alarma això no fos possible, i així fos acordat i comunicat pel comptedant a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, quedaran suspesos els terminis previstos a la normativa que resultés d’aplicació, des la declaració d’aquest estat, i es reprendrà el còmput quan desaparegui aquesta circumstància o ampliant-se el termini previst en un període equivalent al de la durada efectiva de l’estat d’alarma.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals d’entitats jurídiques

El Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, ha modificat l’apartat 3 de l’article 40, del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, establint que l’obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social que incumbeix l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica i, quan sigui legalment exigible, l’informe de gestió i altres documents exigibles segons la legislació de societats, queda suspesa fins a l’1 de juny de 2020, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data (la redacció inicial estableix que el termini de suspensió abastaria fins a la data de finalització de l’estat d’alarma).

La norma manté la possibilitat de formular els comptes per part de l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica durant l’estat d’alarma i pot, igualment, realitzar la seva verificació comptable dins el termini de dos mesos des de la data de finalització de la pròrroga establerta per a la seva formulació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El tipus impositiu del 0% d’IVA al lliurament de béns d’ús sanitari. Consideracions d’àmbit subjectiu

L’article 8 del Reial Decret llei 15/2020, pel qual s’estableix l’aplicació d’un tipus impositiu del 0% en l’IVA per als lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de determinats béns d’ús mèdic o sanitari, amb l’objectiu de combatre els efectes de la COVID-19,  condiciona la seva aplicació a la concurrència d’uns requisits de caràcter objectiu, subjectiu i temporal:

 • Àmbit objectiu: lliuraments de béns, adquisicions intracomunitàries o importació de béns relacionats a l’Annex del RDL 15/2020.
 • Àmbit subjectiu: l’aplicació resta condicionada a que el destinatari del lliurament sigui alguna de les següents persones o entitats:
  • Entitats de Dret Públic
  • Entitats privades de caràcter social al qual es refereix l’apartat 3 de l’article 20 LIVA
  • Clíniques
  • Centres Hospitalaris
 • Àmbit temporal: l’aplicació del tipus impositiu del 0% resultarà vigent als lliuraments realitzats durant el període comprès entre el 23 d’abril i el 31 de juliol.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures complementàries per pal·liar els efectes de la COVID-19 en l’àmbit de les societats cooperatives catalanes

El DOGC de 21 de maig publica Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Resumim a continuació alguns aspectes que afecten a societats cooperatives descrits en el capítol III, on es dota de mecanismes i instruments que els permeti superar les restriccions derivades de les mesures d’emergència sanitària i puguin continuar un cop s’hagi aixecat l’estat d’alarma. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies