Noves mesures per a la contenció de preus i suport a ciutadans i empreses en resposta a l’evolució geopolítica, econòmica i social

Amb data 27 de desembre de 2022 el govern de l’estat va aprovar el Reial decret llei 20/2022, pel qual s’aprova un sisè paquet de mesures per tal de donar resposta a l’evolució de la situació política, econòmica i social derivada de la guerra d’Ucraïna i al context d’inflació actual.

D’una banda, les mesures aprovades tenen com a objectiu la contenció dels preus i, de l’altra, el suport als ciutadans i les empreses més afectades en cinc àmbits principals: energia, alimentació, transport, indústria amb consum intensiu de gas, estabilitat economicofinancera i escut social. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovació i llançament del programa Sudoe 2021-2027

El Programa Interreg Sudoe VI-B 2021-2027 va ser aprovat el passat dia 13 de desembre per la Comissió Europea amb una ajuda de FEDER de 115,6 milions d’euros i un pressupost total de 154,2 milions d’euros.

D’una banda, per a aquest període de programació, la preservació del capital natural del sud-oest d’Europa i la seva adaptació al canvi climàtic; per l’altra, l’enfortiment de la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic a través de la innovació i el desenvolupament endogen són els fonaments de les línies d’actuació.

El Sudoe continuarà fomentant la cooperació transnacional en tot el sud-oest europeu, en països com Espanya (totes les regions i ciutats autònomes a excepció de les Illes Canàries), França (regions de Nouvelle Aquitaine i Occitanie i per a la regió d’Auvergne-*Rhône-Alps, l’antiga regió d’Auvergne), Portugal (continental) i Andorra (país tercer).

Programa

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pròrroga de la moratòria comptable per al 2023 i 2024

Tot i que resta pendent d’aprovació, probablement com a disposició addicional a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2023, el govern ha anunciat la voluntat de prorrogar, per als exercicis 2023 i 2024, la possibilitat que les empreses puguin reequilibrar la seva situació patrimonial derivada de les pèrdues ocasionades per la pandèmia de la COVID.

Així doncs, si finalment la decisió s’acaba aprovant i publicant al Butlletí Oficial de l’Estat:

  • No es consideraran les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 per determinar una societat es troba en caus de dissolució per pèrdues, d’acord amb el que estableix l’article 363.1.e) de la Llei de Societats de Capital (Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol).
  • L’apreciació de la concurrència de la causa de dissolució per pèrdues es realitzarà al determinar el resultat de l’exercici 2024.

 

Àrea Comptable-Auditoria

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou sistema de cotització al règim especial de treballadors autònoms (RETA) – Calendari d’Aplicació

El pròxim dia 1 de gener de 2023 entra en vigor el Reial Decret llei 13/2022, de 26 de juliol (i modificat pel Reial Decret llei 14/2022), pel qual es crea el nou sistema de cotització per als treballadors autònoms (el RETA), basat en un sistema de cotització d’acord amb el rendiment net i posant fi a la lliure elecció de la base de cotització, vigent fins ara per aquest col·lectiu.

Les principals novetats del nou sistema de cotització al RETA són:

  • Es creen unes taules de cotització en funció dels rendiments obtinguts en els exercicis 2023, 2024 i 2025, establint per a cada tram una base mínima i una màxima, dintre del que cada autònoma podrà optar.
  • L’autònom podrà canviar fins a 6 vegades l’any la seva base de cotització.
  • S’estableix una tarifa plana per al període 2023-2025 de 80 euros mensuals els 12 primers mesos d’alta, que es podrà prorrogar per 12 mesos més en as que el rendiment net anual sigui inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bon Nadal! ¡Feliz Navidad! Merry Christmas!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2023

El passat 1 de desembre es publicava en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució JUS/3741/2022, de 28 de novembre, per la qual s’aproven els criteris que han de regir el Pla d’actuació inspectora de fundacions i d’associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2023.

D’acord amb l’article 336.2.1 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i l’article 7 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, el Protectorat ha de vetllar perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions i perquè s’observi la voluntat fundacional respectant l’autonomia de gestió i de funcionament de les fundacions. Aquesta funció bàsica es desglossa en un seguit de funcions específiques, entre les quals l’article 10, lletra a, de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, inclou la de vetllar pel compliment efectiu de la voluntat fundacional, de les disposicions legals i dels estatuts, mitjançant la verificació dels comptes anuals i els altres instruments que estableixen les lleis.

L’article 23.1 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, confereix al Protectorat i a l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública l’exercici de la potestat inspectora. En concret, l’article 23.2 enumera una sèrie de causes d’inspecció i l’article 24.1 disposa que el Protectorat i l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública han d’aprovar anualment un pla d’actuacions inspectores formulat d’acord amb uns criteris objectius que han de fer públics. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies