Avantprojecte de Llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les Associacions declarades d’Utilitat Pública.

S’ha aprovat l’avantprojecte de llei del Protectorat, amb el que es pretén donar resposta al mandat del legislador del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Amb aquest es regulen les potestats del protectorat i s’estableix un règim que ha de permetre dur a terme les funcions que té encomanades, amb plena seguretat jurídica, de forma eficaç i eficient.

Recordar que l’actuació d’aquest òrgan se subjecta al dret administratiu, en tant que exerceix prerrogatives pròpies de l’Administració pública sobre les entitats de naturalesa jurídica privada.

Com a punt destacat, s’atribueix al protectorat la funció de seguiment respecte de les associacions que hagin obtingut la declaració d’utilitat pública. El seguiment en aquests casos és similar al que es fa a les fundacions, si bé manca de les facultats d’intervenció/fiscalització, atès que les associacions, per la seva pròpia naturalesa, disposen de mecanismes de control intern, bàsicament assemblees generals, que no tenen les fundacions.

Aquesta funció protectora de l’Administració és justificada pel fet que aquestes entitats persegueixen finalitats d’interès general.

Es dota al protectorat d’instruments escaients per garantir l’ús i la destinació correctes d’ajuts i subvencions públics que sovint perceben les entitats sense afany de lucre, així com fons procedents de la captació ciutadana i dels provinents del mecenatge privat.

La llei regula les funcions administratives d’aquest òrgan en els eixos que li atorga el llibre tercer del Codi civil i desenvolupa funcions que pertanyen a l’àmbit de la supervisió. D’una banda, s’atorga un marc regulatori taxat per a la potestat inspectora i d’altra banda, s’instaura respecte a les fundacions, la potestat sancionadora, amb finalitat d’actuar com a mecanisme dissuasori de conductes contràries a obligacions administratives i com a mesura generadora de confiança per als qui contribueixen al seu finançament.

En l’articulat es preveuen les causes d’inspecció, per exemple: mantenir inactivitat continuada, o no presentar comptes anuals, entre d’altres. Anualment s’aprova un pla d’actuacions inspectores, formulat d’acord amb criteris objectius. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Les sancions de les molt greus tenen multa de 10.000 a 30.000 euros; les de les greus, multa de 1.000 a 9.999 euros; i les de les lleus, amonestació.

També, s’han implementat altres mecanismes per potenciar l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre l’Administració i els ciutadans, així com la col•laboració entre diferents institucions. Són exemple en fundacions, les funcions que s’atribueixen a l’Oficina de Gestió Empresarial, que actua com a finestra única de gestió de tràmits i permet una única presentació dels comptes anuals davant les diferents institucions i departaments de la Generalitat de Catalunya.

Altres mesures també contemplades són per exemple, la possibilitat de consultar dades registrals electrònicament per al control de les subvencions atorgades o la tramesa electrònica per part dels notaris de les escriptures inscriptibles.

Trobareu més detall a:

Avantprojecte de Llei

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies