Aprovació del Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, en què es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya

Com a conseqüència de la situació d’excepcionalitat generada en la nostra societat pels darrers brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19, mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, s’ha adoptat la prohibició de les trobades i de les reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, a tot el territori de Catalunya. Aquesta mesura determina la necessitat d’establir, amb caràcter urgent, una regulació provisional del funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin continuar amb el desenvolupament de les seves funcions.

En el primer supòsit, s’habilita plenament l’ús dels mitjans electrònics, mentre que en el segon, atesa la complexitat tècnica que requereix establir un procediment que permeti l’ús de mitjans electrònics que garanteixi plenament l’exercici del dret de vot, s’opta per mantenir la forma presencial.

D’altra banda s’introdueix un nou article 31 bis en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, del qual se’n destaca el següent:

  • Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de forma expressa.
  • Les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió, d’acord amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
  • Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya de forma telemàtica, sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per objecte:

a) Modificar els estatuts i reglaments de l’entitat.

b) Elegir els membres de la junta directiva.

c) Aprovar el vot de censura.

d) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat.

e) Dissoldre l’entitat.

D’altra banda, s’habilita a les juntes directives en el supòsit que no sigui possible la realització de les reunions de l’assemblea general a distància, per adoptar acords sobre les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de l’entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, amb excepció de les matèries competència de l’assemblea general.

També, s’habilita les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021. Les mesures adoptades per les juntes directives en relació amb l’esmentat calendari desplegaran els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació.

Els acords que les juntes directives mencionats hauran de ser ratificats per l’assemblea general de l’entitat, en reunió ordinària o extraordinària, en el període màxim 60 dies naturals comptadors a partir de la data en què la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, deixi de produir efectes.

Per últim, es disposa que les assemblees generals ordinàries de les entitats esportives de Catalunya que no es puguin celebrar per raó de les mesures adoptades mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, i que no es puguin realitzar per mitjans electrònics, quan tinguin per objecte l’aprovació, si s’escau, de la gestió de la junta directiva, els comptes anuals de l’exercici econòmic 2019, el pressupost del present exercici econòmic 2020, i els acords que les juntes directives hagin adoptat d’acord amb l’establert per la disposició transitòria primera, s’han de celebrar abans de l’1 de gener de 2021.

Per a més informació  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811685.pdf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies