Aprovades noves mesures fiscals per pal·liar la crisi provocada per la COVID-19 i per a la dinamització econòmica

El passat 18 de novembre el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic i en matèria tributària.

En aquest article detallem les mesures incloses en relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

  • L’article 6 de Reial Decret llei prorroga fins al 30 d’abril de 2021 el tipus del 0% d’IVA aplicable als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns de màscares i altres productes sanitaris quan els destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques, o centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social exemptes de l’impost en els termes que estableix l’article 20 de la LIVA. Aquestes operacions s’hauran de documentar en factura com a operacions exemptes.

Els béns als quals resulta d’aplicació el tipus del 0%, són els que es recullen en l’Annex d’aquest Reial Decret llei.

Aquesta mesura s’adopta amb efectes d’1 de novembre de 2020, per tant, s’haurà de procedir a la rectificació de l’IVA que s’hagués repercutit o satisfet amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

  • De forma transitòria fins al 31 de desembre de 2021, es rebaixa el tipus impositiu d’IVA aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns de màscares quirúrgiques d’un sol ús, que a partir del 19 de novembre ha passat del 21% al 4% (article 7 de Reial Decret llei).

Impost sobre societats (IS)

La disposició final cinquena del Reial Decret llei introdueix modificacions amb relació al règim de deduccions per a la incentivació de determinades activitats:

  • Per als exercicis que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021:
    • S’amplia la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, regulada a l’article 36.2 de la Llei, incorporant la fase de producció a l’aplicació d’aquest incentiu en les produccions d’animació i es manté l’aplicació d’aquest incentiu a l’execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals, sempre que l’import d’aquesta deducció no superi la quantia establerta en el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
    • Increment de la deducció en l’Impost sobre Societats per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció (Art. 35.2 de la Llei de l’Impost sobre Societats): s’adapta l’increment de la deducció al que disposa el Reglament (UE) núm 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat , introduint-se així les diferències exigides per la citada norma comunitària en el disseny de l’incentiu segons afecti a petites i mitjanes empreses o empreses que no tinguin aquesta consideració.

La deducció per a petites i mitjanes empreses passa del 12% al 50%, i del 12% al 15% per a la resta dels subjectes passius.

  • Amb efectes per a les inversions realitzades en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d’abril de 2020 i el 30 de juny de 2021, s’introdueix una nova disposició addicional 16a en la Llei de l’Impost sobre Societats que permet la llibertat d’amortització d’elements nous de l’immobilitzat material (a excepció dels immobles) que impliquin la sensorització i monitorització de la cadena productiva, així com la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l’impacte ambiental, afectes al sector industrial d’automoció, a condició que durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin en funcionament, es mantingui la plantilla mitjana total de l’entitat respecte de la plantilla mitjana de l’any 2019. L’import màxim de la inversió que pot beneficiar-se de la llibertat d’amortització serà de 500.000 euros.

Les petites i mitjanes empreses podran optar entre aplicar el règim de llibertat d’amortització que preveu l’article 102 de la Llei o aplicar el règim de llibertat d’amortització que regula aquesta disposició addicional.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies