Aprovat l’Impost sobre Serveis Digitals

El passat divendres 16 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 4/2020, de 15 d’octubre, de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals. Aquesta llei entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació, permetent aquest termini l’adaptació als subjectes afectats.

L’objectiu de l’impost és adequar el sistema fiscal espanyol a les noves àrees de negoci digital i a la realitat transfronterera que suposi la globalització, les quals no es trobaven ben reflectides en el marc tributari fins a la data. D’aquesta manera, es pretén que el sistema fiscal evolucioni  en la mateixa direcció que ho fa la societat i la tecnologia, amb la idea de seguir essent la principal eina per a sostenir i enfortir l’Estat del Benestar i avançar en la redistribució de la riquesa. En efecte, el nou impost no gravarà les classes mitjanes o treballadores, sinó a grans multinacionals amb un model de negoci digital que fins ara no estava recollit degudament, amb la intenció de que sigui un sistema fiscal més just en el que qui més capacitat tingui sigui qui més aporti.

Aquest Impost sobre Determinats Serveis Digitals es configura com un tribut de caràcter indirecte, que és compatible amb l’Impost sobre el Valor Afegit.

En concret, es tracta de serveis digitals en relació amb els quals existeix una participació dels usuaris que constitueix una contribució al procés de creació de valor de l’empresa que presta els serveis, i a través dels quals l’empresa monetitza aquestes contribucions dels usuaris. És a dir, els serveis contemplats per aquest impost són aquells que no podrien existir en la seva  forma actual sense la implicació dels usuaris. El paper que fan els usuaris d’aquests Serveis  digitals és únic i més complex que el que adoptava tradicionalment un client d’un servei offline. Per a major claredat, en la llei es descriuen les definicions dels conceptes clau com: continguts digitals, direcció de protocol d’internet, grup, interfície digital, serveis digitals, serveis d’intermediació en línia, serveis de transmissió de dades, usuari, publicitat dirigida, serveis financers regulats, entitat financera regulada.

En concret, l’impost es limita a gravar únicament les següents prestacions de serveis:

  • Serveis de publicitat en línia – la inclusió, en una interfície digital, de publicitat dirigida als usuaris d’aquesta interfície;
  • Serveis d’intermediació en línia – la posada a disposició d’interfícies digitals multifacètiques que permeten als seus usuaris localitzar a altres usuaris i interactuar amb aquells, o inclús facilitar entregues de béns o prestacions de serveis subjacents  directament entre aquests usuaris;
  • i serveis de transmissió de dades – la transmissió, incloses la venda o cessió, de les dades recopilades sobre els usuaris que hagin estat generades per activitats desenvolupades per aquests últims en les interfícies digitals.

Queden excloses del seu àmbit (entre altres casos):

  • Els lliuraments de béns o prestacions de serveis que tinguin lloc entre els usuaris en el marc d’un servei d’intermediació en línia.
  • Les vendes de béns o serveis contractats en línia a través de la pàgina web (les activitats minoristes de «comerç electrònic») en què el proveïdor no actua en qualitat d’intermediari, la interfície digital s’utilitza únicament com a mitjà de comunicació.

A fi i efecte de determinar si un proveïdor ven béns o serveis en línia per compte propi o presta serveis d’intermediació, cal tenir en compte la substància jurídica i econòmica de l’operació.

Són contribuents d’aquest impost les persones jurídiques i entitats a que es refereix l’article  35.4 de la Llei General Tributària, ja estiguin establertes a Espanya, en un altre Estat membre  de la Unió Europea o en qualsevol altre Estat o jurisdicció que no pertanyi a la Unió Europea que, a l’inici del període de liquidació, superin els dos següents llindars:

  • que l’import net de la seva xifra de negocis de l’any natural anterior superi 750 milions d’euros; i
  • que l’import total dels seus ingressos derivats de prestacions de serveis digitals subjectes a l’impost, una vegada aplicades les regles previstes per a la determinació de la base imposable (per així determinar la part de dits ingressos que es correspongui amb usuaris situats en territori espanyol), corresponents a l’any natural anterior, superi 3 milions d’euros.

La base imposable de l’impost estarà constituïda per l’import dels ingressos, exclosos, en el seu cas, l’Impost sobre el Valor Afegit o altres impostos equivalents, obtinguts pel contribuent per a cadascuna de les prestacions de serveis digitals subjectes a l’impost, realitzades en el territori d’aplicació d’aquest. A efectes de càlcul de la base s’estableixen unes regles per a poder gravar exclusivament la part dels ingressos que es correspon amb usuaris situats en el territori d’aplicació de l’impost en relació amb el total d’usuaris.

L’impost s’exigirà al tipus del 3 per cent, la meritació es produirà per cada prestació de serveis gravada, i el període de liquidació serà trimestral.

Les infraccions tributàries relatives a aquest impost seran qualificades i sancionades segons allò previst a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i altres normes de general aplicació.

Més informació a https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12355

 

Caterina Bartrons – Gerent Serveis Jurídics

Ferran Julià i Moli – Gerent Àrea Fiscal-Laboral

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies