Aspectes rellevants de les últimes publicacions legislatives en l’àmbit laboral

A continuació, detallem els aspectes més rellevants de les últimes publicacions legislatives per al 2018, referents a l’àmbit laboral:

A.  Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018.

 • Estableix l’increment del salari mínim interprofessional per a 2018 en un 4% respecte a l’establert per al 2016.
 • Aquest Reial decret fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2018 en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes.
 • Per als treballadors eventuals i temporals, el servei dels quals no excedeixi de 120 dies a una mateixa empresa, s’estableix una quantia de 34,85 euros per jornada legal en l’activitat, i pels empleats de la llar de 5,76 euros per hora efectivament treballada.
 • En els convenis col·lectius vigents a 1 de gener de 2017 que utilitzin el salari mínim interprofessional com a referència per determinar l’increment del salari base i/o complements salarials, es tindrà en compte el salari mínim interprofessional establert per a l’any 2016 de 21,84 euros/dia o 655,20 euros/mes incrementat en un 2%.
 • Els convenis col·lectius que van entrar en vigor després de l’1 de gener de 2017, i que continuen vigents a 26 de desembre de 2017, tindran en compte el salari mínim interprofessional establert per a l’any 2017 de 23,59 euros/dia o 707,60 euros/mes com a referència per determinar l’increment del salari base i/o complements salarials.

B.  Reial Decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre la revalorització de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018.

 • Aquest Reial Decret estableix una revalorització general de les pensions de la Seguretat Social d’un 0,25%, tant en la modalitat contributiva com no contributiva, així com per a les pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, tal com assenyala la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017.
 • Així mateix, s’incrementen en un 0,25% els imports de les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social i de classes passives i de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i 18 o més anys.
 • S’estableix un import màxim per a les pensions de 2.580,13 € mensuals o 36.121,82 € anuals.

C.  Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el Reglament de l’Impost sobre Societats, i el Reglament de l’Impost sobre Successions i Donacions.

 • S’incrementa l’import exempt de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per a cursar estudis de 3.000 € a 6.000 € anuals. Fins a 18.000 € anuals quan la beca tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d’estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent, o 21.000 € anuals quan a més es tracti d’estudis a l’estranger.
 • Les beques per a la realització d’estudis de doctorat també s’incrementa la dotació exempta fins a 21.000 € anuals si aquests es cursen a Espanya o 24.600 € anul·lis si s’efectuen a l’estranger.
 • S’aclareix que no tenen la consideració de retribucions en espècie, les despeses d’estudi per a l’actualització, capacitació o reciclatge del personal quan vinguin exigits per al desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, que són finançats per altres empreses o entitats diferents de l’ocupador, incloses les despeses de locomoció, manutenció i estada, sempre que aquestes empreses o entitats comercialitzin productes per als quals sigui necessari disposar d’una adequada formació per part del treballador.
 • S’incrementa l’import diari exempt de 9 € a 11 € diaris per a les despeses per menjadors d’empresa, vals de menjar, tiquet restaurant, etc.
 • S’incrementa el límit exempt per despeses per assegurances de malaltia de 500 € anuals a 1.500 € anuals quan el treballador i / o el cònjuge i / o descendents siguin discapacitats.

D.  Novetats a partir del 01/01/2018, en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) i autònoms de la mar, introduïdes per la llei 6/2017, de 24 d’octubre.

 • Altes i baixes en el règim i efectes de les altes i baixes en la Cotització.
  Fins a tres altes i baixes formulades dins de cada any natural tindran efectes des del dia comunicat, sempre que, s’hagin sol·licitat en temps i forma, i la baixa no sigui prèvia.
  Les altes i baixes sol·licitades fora del termini reglamentari, així com aquelles que excedeixin de tres en l’any natural, tindran efectes els dies primer i últim naturals del mes en què s’iniciï o finalitzi l’activitat.
  En el cas en què l’alta o la baixa tingui efectes en dies diferents al primer o últim dia del mes, la quota de cotització serà proporcional als dies de prestació efectiva de l’activitat. Per a això, la quota fixa mensual es dividirà per trenta.
 • Canvis de base de cotització. A partir l’1 de gener de 2018, els treballadors autònoms inclosos en el RETA, així com els autònoms de la mar en el grup primer de cotització, podran realitzar fins a quatre canvis de base de cotització dins de cada any natural.
TERMINIS EFECTES
De l’1 de gener al 31 de març A partir de l’1 d’abril
De l’1 d’abril al 30 de juny A partir de l’1 de juliol
De l’1 de juliol al 30 de setembre A partir de l’1 d’octubre
De l’1 d’octubre al 31 de desembre A partir de l’1 de gener (any següent)
 • Domiciliació obligatòria. A partir l’1 de gener de 2018 s’haurà d’efectuar el pagament de quotes mitjançant el sistema de domiciliació bancària.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies