Declaració de béns a l’estranger : Qui ha de presentar-la?

El proper dia 31 de març de 2014 finalitza el termini per a la presentació de la declaració béns i drets situats en l’estranger (Model 720), que per segon any han de presentar aquelles persones físiques o persones jurídiques residents a Espanya que tinguin béns i drets a l’estranger superiors en el seu conjunt a 50.000 euros, concretament:

 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Informació dels valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
 • Informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Planificació fiscal. Factors a tenir en compte per tancar l’exercici 2013.

S’acosta el final d’any i per tant la última oportunitat per rebaixar la factura fiscal i les càrregues tributàries dels contribuents. Una bona planificació pot alleugerir significativament la càrrega tributària de l’any o afavorir la tributació pel proper exercici.

Seguidament es plantegen accions i mesures a considerar abans de finalitzar l’any que poden afavorir o optimitzar la tributació de determinades operacions de cara al tancament de l’exercici 2013 o l’aplicació de mesures de cara al proper exercici 2014:

 • En l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Possibilitat d´acollir-se al Règim de Devolució Mensual (REDEME).
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per l’exercici 2014.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’ entitats (REGE).
 • Opció o renúncia por la modalitat avançada del règim especial del grup de entitats.
 • Opció o revocació per la determinació global de la base imposable en el règim especial de las agencies de viatges per el 2014 i successius.
 • Opció tributació en destí de vendes a distancia a altres països de la Unió Europea per el 2014 y 2015.
 • Renúncia al règim de deducció comú per sectors diferenciats pel 2014 sense model.
 • Possibilitat d’acollir-se al nou Règim Especial Criteri Caixa (RECC)
  • En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de vivenda habitual a fi d’optimitzar la deducció per inversió en vivenda habitual.
  • Aportacions a plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, a plans de previsió assegurats, amb el límit màxim deduïble de la menor de les quantitats:

  o 10.000 € anuals o
  o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici si el contribuent té fins 50 anys.
  El límit per contribuents majors de 50 anys és de 12.500 o el 50%.

  • Aportacions a comptes d’estalvi empresa si hi ha la previsió de la creació d’una empresa o negoci en el termini màxim de 4 anys, donant el dret de deducció del 15% de les aportacions amb el límit de 9.000 anuals.
  • Renuncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2014 i successius a través de la declaració censal Model 036/ 037
  • Impost de Societats
  • Opció d’acolliment al Règim de Consolidació fiscal.
  • A efectes recordatoris a continuació es presenta quadre resum de deduccions i bonificacions, vigents:

  grancat

  * Nova deducció per inversió en beneficis introduïda per la Llei d’emprenedors, d’aplicació per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2013. Aquesta deducció és aplicable a les petites empreses (les que facturin menys de deu milions d’euros l’any) que destinin els beneficis a la compra d’actius nous:
  • En general, la deducció és del 10% dels beneficis abans d’impostos que s’hagin destinat a invertir en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.
  • En cas de micropimes (empreses que facturen menys de cinc milions l’any), la deducció només és del 5%.
  • Aquest incentiu ja és aplicable a les compres d’actius que es realitzin el 2013.

  petitcat

  • Retribucions Administradors

  A títol recordatori, convé tenir en compte les següents precisions:

  1) Per tal de que sigui despesa deduïble en l’Impost sobre Societats els estatuts de la societats han de preveure la retribució del càrrec d’Administrador i el sistema de retribució.

  2) Si la retribució es de caràcter fix, es precís que els estatuts tingui en compte la quantia de la remuneració o, almenys els criteris que permetin determinar-la exactament, essent necessari l’aplicació de la retenció del 42% per la part de salari corresponent a la retribució de les funcions d’administrador.

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Impost sobre el Patrimoni 2012. Qui està obligat a presentar-lo?

  Després de tres anys de supressió de l’obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni, anys 2008, 2009 i 2010, el Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel que es restableix l’Impost sobre el Patrimoni amb caràcter temporal, ha introduït de forma temporal per als exercicis 2011 i 2012 l’obligació de presentació de l’Impost, derogant la bonificació del 100% de la quota íntegra de l’impost així com l’exoneració de l’obligació de presentar aquest per a aquells subjectes passius que, tot i no tenir quota a ingressar, fossin titulars de béns i drets per valor, segons normes de l’Impost sobre el Patrimoni, superior a 2 milions d’euros. (more…)

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

  ACEPTAR
  Aviso de cookies