“Quick fixes”. Harmonització i simplificació de determinades normes de l’IVA en operacions intracomunitàries

El passat dia 5 de febrer es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades, de plans i fons de pensions, de l’àmbit tributari i de litigis fiscals el qual entrarà en vigor, en relació a les modificacions fetes en matèria d’IVA, el proper 1 de març de 2020. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de la directiva europea per l’harmonització i simplificació de determinades normes de l’IVA

En data 7 de desembre de 2018, es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat la Directiva (UE) 2018/1910, del Consell, de 4 de desembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE pel que fa a l’harmonització i simplificació de determinades normes del règim de l’Impost sobre el Valor Afegit en la imposició dels intercanvis entre els estats membres, la qual entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2020. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificacions en l’impost sobre els actius no-productius de les persones jurídiques derivades de la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de febrer.

Després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l‘impost sobre els actius no-productius de les persones jurídiques el 12 de maig del 2017, i de la interposició del recurs d’inconstitucionalitat per part del govern espanyol, el passat 28 de febrer el Tribunal Constitucional va publicar la Sentència 28/2019 en relació a l’esmentat recurs.

Tot i que la resolució del Tribunal Constitucional és favorable a la constitucionalitat de l’impost, el govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques modificant alguns preceptes de la norma, la qual queda determinada de la següent manera.

Tal i com s’explica en l’exposició de motius de la Llei, l’Impost té com a objecte gravar els béns no-productius situats a Catalunya que formin part de l’actiu de les persones jurídiques i entitats i no estiguin afectes a l’activitat econòmica de la pròpia empresa.

El fet imposable de l’Impost és la mera tinença dels següents actius no productius situats a Catalunya i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu:

  • Béns immobles
  • Vehicles de motor amb potència igual o superior a 200CV
  • Embarcacions de lleure
  • Aeronaus
  • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
  • Joies

La pròpia llei estipula en quins supòsits els actius esmentats es consideren no-productius a efectes de l’Impost:

  • Actius cedits gratuïtament als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells i que els destinen totalment o parcialment a l’ús privat.
  • Actius cedits onerosament als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones vinculades directament o indirectament que els destinen totalment o parcialment a l’ús privat, amb excepció que se’n pagui el preu de mercat o que treballin de manera efectiva a l’empresa rebent per això una retribució superior al preu de cessió.
  • Actius no afectats per cap activitat econòmica, amb excepció del béns no-productius amb un preu d’adquisició inferior a l’import dels beneficis no distribuïts el mateix any d’adquisició de l’actiu i els deu anys anteriors

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En qualsevol cas, el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil. Els béns immobles de les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic, fundacions i en general de les entitats sense ànim de lucre, estaran exempts sempre que es destinin de forma exclusiva a llurs finalitats pròpies no lucratives.

La base imposable de l’Impost està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius improductius valorats, en el cas dels immobles pel seu valor cadastral, i en la resta de béns pel valor de mercat en la data de meritació.

La quota íntegra de l’Impost es calcula per l’aplicació a la base liquidable d’uns tipus progressius situats entre el 0,21% i el tipus màxim del 2,75%.:

Base liquidable fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta base liquidable fins a (euros) Tipus aplicable (%)
0,00 0,00 167.129,45 0,210
167.129,45 350,97 167.123,43 0,315
334.252,88 877,41 334.246,87 0,525
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945
1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365
2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785
5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205
10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

Els contribuents obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés corresponent, ho hauran de fer entre l’1 i el 30 del següent mes de juny posterior a la data de meritació de l’impost, per via telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, si bé el model de l’autoliquidació encara ha de ser aprovat per ordre del conseller competent.

D’altra banda, pel que fa a la liquidació dels exercicis 2017, 2018 i 2019, les autoliquidacions corresponents s’hauran de presentar entre 1’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aspectes tributaris per aquelles empreses o entitats que adquireixin la condició de Gran Empresa de cara a l’exercici 2019

Les entitats que durant l’any natural 2018 hagin superat l’import de 6.010.121,04 euros de volum d’operacions, calculat d’acord amb el disposat a l’article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, adquiriran, a efectes tributaris, la condició de Gran empresa a partir de l’1 de gener de 2019.

La qualificació de Gran Empresa a efectes tributaris, té importants efectes en la liquidació dels impostos de l’ordenament tributari espanyol, dels quals se’n detallen els més importants a continuació: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació del subjecte passiu en l’impost d’Actes Jurídics Documentats derivat de la concessió d’una hipoteca

El passat 10 de novembre va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 17/2018, de 8 de novembre, pel que es modifica el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Aquest Reial Decret és la conseqüència de la decisió presa pel Ple de la Sala III, del Contenciós-Administratiu, del Tribunal Suprem quatre dies abans, on deixava sense efectes el canvi de criteri derivat de la sentència publicada el 16 d’octubre per la Secció Segona de la Sala, que establia que el subjecte passiu en l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, havia de ser el prestador i no el prestatari en aquells casos en els quals s’eleva a públic un préstec amb garantia hipotecària. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en els formularis dels Comptes Anuals per l’exercici 2017: Declaració d’identificació del titular real

L’aprovació el passat 20 de maig de 2015 per part del Parlament Europeu i el Consell de la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer pel blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, suposava pels estats membres de la UE l’obligació d’adequar les seves normatives i legislacions internes per tal de poder garantir que els propis estats eren capaços d’obtenir i conservar la informació sobre les titularitats reals en els seus Registres Centrals. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Campanya de l’Impost sobre la Renda 2017 (novetats i calendari)

El pròxim 4 d’abril començarà la Campanya de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2017. Malgrat que des del passat 15 de març ja es poden obtenir les dades fiscals dels contribuents a través de l’aplicació mòbil (novetat d’aquest any) creada per l’Agència Tributària per a la campanya, no serà fins al pròxim 4 d’abril que ja es podran presentar les oportunes Declaracions.

Aquest any la campanya s’allargarà fins al 2 de juliol, atenent que l’últim dia habitual (30 de juny) és dissabte, i la data límit per a la presentació tant del model 100 (IRPF) com del model 714 (Impost sobre Patrimoni) s’ajorna fins al següent dia hàbil. No obstant, per aquells contribuents els resultats de les declaracions dels quals sigui a ingressar, i desitgin domiciliar els pagaments, la data límit serà el pròxim 27 de juny. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La custòdia de documentació amb transcendència econòmica de les Entitats Sense Afany de Lucre

Aquelles Entitats Sense Afany de Lucre, l’exercici econòmic de les quals coincideix amb l’any natural, amb el canvi d’any acostumen a plantejar-se dubtes relatius a la custòdia i possible destrucció d’aquells documents amb transcendència comptable i fiscal.

Tot i que per norma general es recomana conservar la documentació durant 10 anys (doncs cal tenir en compte les prescripcions del Codi Penal o la Llei de prevenció del blanqueig de capitals), a continuació analitzem el que estableixen les diverses normatives vigents en relació a la conservació de documentació: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats tributàries per a l’exercici 2018

El passat 30 de desembre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat una bateria de mesures d’ordre tributari aprovades el dia anterior en el Consell de Ministres, amb afectació a diferents impostos i models tributaris, que modifiquen, entre altres, els reglaments de l’IVA, de facturació i de procediments de gestió tributària. L’entrada en vigor de la gran majoria d’aquestes mesures es va establir per l’1 de gener de 2018, i l’afectació principal és en el Subministrament Immediat d’Informació (SII), l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Les principals novetats introduïdes, per les esmentades normes han estat: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nous terminis de presentació per les Declaracions Informatives Anuals Novetats del model 190 i dels terminis del 184 i 347

El passat 18 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública número HFP/1106/2017, de 16 de novembre, on s’aprova el model 190 de resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques sobre els rendiments del treball i activitats econòmiques; i es modifiquen els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies