Protocolo de pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por alumnos y residentes en ciencias de la salud

El pasado 6 de febrero se publicó en el BOE la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.

El citado protocolo pretende conciliar (i) el derecho a la protección de datos, (ii) la disponibilidad del sistema sanitario para la docencia y formación graduada, especializada e investigadora y (iii) el incremento de presencia de alumnos y residentes que entran en contacto con los pacientes y sus datos de salud.

Su ámbito de aplicación abarca los Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS); los Centros sanitarios privados que colaboran (concierto u otras formas de gestión indirecta) con el SNS en la asistencia, docencia o investigación; y en las Entidades sanitarias privadas acreditadas para la formación en ciencias de al salud.

En líneas generales regula aspectos tales como la presencia de personal en formación (diferenciando alumnos en prácticas de los residentes) a las consultas médicas, el acceso a la historia clínica para uso asistencial, de investigación y/o docencia, así como la garantía de la confidencialidad y formación en esta materia.

Para consultar el texto completo: enlace

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends

El proper 1 de gener de 2017, excepte que s’aprovi una nova modificació de la normativa que regula les societats de capital, finalitza la suspensió dels efectes de l’article 348 bis de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol) establerta pel Reial Decret-Llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal, que modificà la disposició transitòria del text refós de la citada Llei de Societats de Capital (LSC).

Aquest precepte regula el dret de separació del soci d’una societat limitada o societat anònima no cotitzada que, a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, hagi votat a favor de la distribució dels beneficis socials en el cas que la Junta General no hagi acordat la distribució com a dividend, d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social, que siguin legalment repartibles, obtinguts durant l’exercici anterior.

El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar de la data en què s’hagués celebrat la Junta General ordinària de socis.

L’objectiu d’aquest precepte és clar, ampliar les garanties dels socis minoritaris respecte el seu dret de participar en el repartiment dels guanys de la societat (art. 93 LSC) en front dels socis majoritaris i, en conseqüència, en cap cas es podrà establir estatutàriament una renúncia a aquest dret.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovada la reforma europea en protecció de dades.

Finalment, el passat 14 d’abril el Parlament Europeu va aprovar el bloc de mesures (I, II) en matèria de protecció de dades en el marc comunitari, i conclou així l’ambiciós – i necessari – projecte d’harmonització normatiu sobre privacitat i tractament de dades.

El primer bloc d’aquesta reforma inclou el nou (I) Reglament Europeu de Protecció de Dades, que deroga l’actual Directiva 95/46/EU, de 24 d’octubre de 1995, transposada a nivell estatal per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i desenvolupada posteriorment pel Reial decret 1720/2007 (RLOPD).

El Reglament, que entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) és d’aplicació directa a tots els estats membres, tanmateix el seu contingut no tindrà efectes fins passats 2 anys de la seva entrada en vigor, és a dir, pels voltants del segon semestre del 2018. Aquest és el marge que tindran les entitats per adaptar-se a les novetats del nou marc normatiu. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Febrer 2016: Finalització del termini per adaptar-se a la normativa SEPA.

D’acord amb la Ordre ECC/243/2014, de 20 de febrer, per la qual s’adopten exempcions d’aplicació fins a l’1 febrer 2016 sobre determinats requisits tècnics i empresarials per les transferències i els deutes domiciliats en euros, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, cal recordar que el proper 1 de febrer finalitza el termini per adaptar-se de manera definitiva a les mesures SEPA, deixant sense efecte les exempcions temporals sobre:

  • el Quadern 32 (Rebuts) i el Quadern 58 (Bestretes de canvi),
  • els serveis de conversió gratuïts del BBAN (CCC) a IBAN – del qual només en gaudien els consumidors i exclusivament per operacions nacionals –, i
  • la implementació de la norma ISO 20022 XML per les comunicacions amb els proveïdors de serveis de pagament, per aquells usuaris que iniciïn o rebin transferències o càrrecs domiciliats individuals agrupats per la seva transmissió.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les menors d’entre 16 i 17 anys i les dones amb capacitat modificada judicialment necessitaran del consentiment dels seus progenitors per poder avortar.

El passat 22 de setembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (núm. 227) la Llei orgànica 11/2015, de 21 de setembre, per reforçar la protecció de les menors i dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l’embaràs.

Aquesta modificació comporta que a partir de la seva entrada en vigor, és a dir el 23 de setembre d’enguany, les menors d’entre 16 i 17 anys i les dones en situació d’incapacitat legal que arrel de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual, reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs tenien la possibilitat d’avortar lliurement (al equiparar-les al règim legal de les dones majors d’edat establert al Codi Civil) ja no ho podran decidir per si soles, atès que necessitaran del consentiment exprés dels seus progenitors o tutors legals.

Sens perjudici de les corresponents competències autonòmiques, el marc d’aplicació aquesta Llei afecta a tot el territori de l’Estat Espanyol. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ACORD del Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat

Recentment s’ha publicat l’Acord del Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat amb l’objectiu que la comunicació de la Generalitat de Catalunya a Internet sigui homogènia i coherent, de manera que es pugui identificar que un web és de la Generalitat.

Aquest Acord afecta a l’Administració de la Generalitat, els organismes, empreses i les entitats que s’hi adscriuen o s’hi relacionen i a altres entitats del sector públic participades directament o indirectament en més d’un 50% del seu capital, fons patrimonial o fons dotacional amb caràcter de permanència per l’Administració de la Generalitat i/o altres entitats del sector públic, o que puguin designar o disposar de la majoria de representants amb dret a vot dels seus òrgans de govern.

En els centres sanitaris, docents, universitaris i de recerca l’aplicació del citat Acord als seus webs es coordinarà entre el Departament competent i la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova regulació europea sobre els assaigs clínics de medicaments d’ús humà.

El passat 27 de maig es va publicar al DOUE el Reglament (UE) núm. 536/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els assaigs clínics de medicaments d’ús humà.

Aquest Reglament, d’aplicació directa a tots els estats membres, deroga la Directiva 2001/20/CE, de 4 d’abril, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre l’aplicació de bones pràctiques clíniques en la realització d’assajos clínics de medicaments d’ús humà, que a Espanya es va transposar mitjançant el Reial Decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments.

Tot i que va entrar en vigor 20 dies després de la seva publicació, destaquem que en cap cas resultarà aplicable abans del 28 de maig de 2016 (art. 99), concretament 6 mesos després de la publicació de la nota d’avís que el portal i la base de dades d’assaigs clínics de la UE són operatius. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Recerca i protecció de dades de caràcter personal.

El passat 11 de març, l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona conjuntament amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), va organitzar una jornada, a càrrec de l’Adjunt del Director de l’AEPD, el Sr. Jesús Rubí, sobre recerca i protecció de dades.

Els següents foren els principals temes tractats sobre la regulació sectorial dels assaigs clínics i la investigació biomèdica:

  • Amb caràcter introductori es comentà que en relació al nou projecte de Reglament Europeu sobre protecció de dades, els apartats relatius a la investigació clínica són, a dia d’avui, objecte de polèmica, sobretot per part dels membres del Consell Europeu. És d’esperar que s’acabi fent una reemissió al dret local dels estats membres en aquest camp. (more…)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 d’agost de 2013 relativa als atacs contra els sistemes d’informació per la qual es substitueix la Decisió marc 2005/222/JAI del Consell.

El passat 1 de setembre va entrar en vigor la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 d’agost de 2013 relativa als atacs contra els sistemes d’informació i per la qual es substitueix la Decisió marc 2005/222/JAI del Consell (DOUE, nº L 218/8, de 14 d’agost de 2013).

L’objectiu principal és aproximar el dret penal dels estats membres en matèria d’atacs contra els sistemes d’informació, mitjançant un conjunt de normes mínimes sobre la definició de les infraccions penals i les sancions aplicables, així com millorar la cooperació entre les autoritats competents. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Google i el (no) dret a l’oblit.

El passat 25 de juny de 2013, es van fer públiques les conclusions de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE), el Sr. Niilo Jääskinen, sobre el cas Google Spain S.L. i Google Inc contra l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, assumpte que li va ser plantejat a petició de l’Audiència Nacional. Comentar abans de tot que es tracta d’un document previ a la sentència que haurà de dictar el propi TJUE (prevista per finals d’any) i que tot i que no és vinculant, el sentit d’aquesta sol coincidir amb la dels seus lletrats.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies