Adaptació a les normes de control de qualitat intern (article publicat pel Comitè Tècnic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)

Mitjançant resolució del dia 20 d’abril de 2022, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va publicar les normes de control intern “Gestió de la qualitat en les firmes d’auditoria que realitzen auditories d’estats financers” (d’ara endavant NIGC1- ES), “Revisions de la Qualitat dels Encàrrecs” (d’ara endavant NIGC2-ES), i la Norma Tècnica d’Auditoria “Gestió de la qualitat d’una auditoria d’estats financers” NIA-ES 220 (Revisada). Aquestes normes tenen com a objecte traslladar a la normativa nacional el que disposa prèviament l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) així com incorporar determinades notes aclaridores i criteris d’aplicació que permetin donar compliment als requeriments en aquesta matèria establerts a la Llei 22/ 2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes (d’ara endavant LAC) i al Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol , d’Auditoria de Comptes (d’ara endavant RLAC). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Grup de subordinació i grup de coordinació

El BOICAC nº115 recull la resposta a una consulta en la qual l’ICAC ve a establir aspectes i consideracions a avaluar a l’hora de considerar l’existència d’un grup de subordinació o un grup de coordinació, coexistents en el dret comptable vigent.

El grup de subordinació vindria definit per aquelles societats que complirien amb el que estableix el codi de comerç, en el seu article 42, el qual indica que existeix grup quan una societat té o pot tenir, directament o indirectament, el control d’una altra o unes altres. Únicament aquest grup està obligat a formular comptes anuals consolidats.

D’altra banda, el grup de coordinació es correspondria amb el que estableix la norma 13 d’elaboració de comptes anuals, el qual estaria integrat per empreses controlades per qualsevol mitjà per una o diverses persones físiques o jurídiques, que actuïn conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques i condicions i procediments de retenció de recursos dels règims de finançament

A efectes de garantir el compliment per part de les administracions públiques de la normativa en matèria de morositat, la llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre va introduir un conjunt de mesures a aplicar progressivament a partir de l’exercici 2013. Amb aquest objectiu i a efectes de desenvolupar la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors i les condicions i procediments de recursos dels règims de finançament previstos a la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es va aprovar posteriorment el Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Proposta de modificació de les obligacions d’informació i de control intern de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

El passat 29 de novembre va ser aprovat pel Govern i presentat al Parlament el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’ exercici 2017, incorporant en el Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic la modificació del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Entre d’altres, es preveu donar un nou redactat a l’article 81 de la Llei de Finances, ampliant el termini per trametre els comptes anuals a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes per a les entitats dels sector públic de la Generalitat, les entitats adscrites a la Generalitat, les universitats públiques finançades per la Generalitat, les fundacions i els consorcis en els quals hi participa majoritària o minoritàriament,  ampliant el termini actualment establert en el 30 d’abril, al 30 de juny. Prèviament, els comptes anuals han d’estar aprovats per l’òrgan corresponent i han d’haver estat objecte d’auditoria, obligant igualment a trametre la mateixa documentació  per les empreses i d’altres entitats en les que participen.

D’altra banda, es proposa una modificació en el redactat de l’article 71 de la llei de finances, indicant que les entitats que formen part del sector públic de la Generalitat amb participació majoritària, directament o indirectament,  hauran d’establir òrgans propis de control econòmic i financer intern, que dependran directament del màxim òrgan de govern de l’entitat. Les competències, abast i criteris de control intern d’aquest òrgans vindran establerts reglamentàriament pel departament competent en matèria de finances, a proposta de la Intervenció General,  el qual haurà de tenir en compte el volum de recursos que gestiona  l’entitat, nombre de personal, així com d’altres aspectes que es considerin rellevants.

El nou redactat previst, suprimeix d’altra part, l’obligació de fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes d’aquelles entitats amb un pressupost anual superior als cent-cinquanta  milions d’euros.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Normes Internacionals d’Auditoria.

El passat 15 d’octubre, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar les noves Normes Tècniques d’Auditoria resultat de l’adaptació de les Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya, les quals tenen com a objectiu convergir cap a la pràctica existent en la majoria dels estats membres de la Unió Europea com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006.

El procés d’adaptació ha suprimit tot esment a treballs o normes que queden fora de l’abast del text refós de la llei d’Auditoria de Comptes i la seva normativa de desenvolupament, tals com les referències a les auditories en el sector públic. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies