La direcció general de tributs canvia el seu criteri en el reconeixement de deduccions generades en exercicis anteriors

La Direcció General de Tributs (DGT) en consultes vinculants del mes de juny passat, V1510-22 i V1511-22, estableix un nou criteri en relació amb la possibilitat de reconèixer les deduccions generades en exercicis anteriors que no varen ser informades en les declaracions de l’Impost sobre Societats en què aquestes es varen generar. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Notificacions d’Hisenda durant les vacances

Abans de marxar de vacances recordeu de sol·licitar els dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques amb l’Agència Tributària.

Per tal d’evitar rebre comunicacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) durant els períodes de vacances i evitar problemes en la recepció i gestió de les comunicacions rebudes, l’Agència Tributària ofereix als subjectes passius inclosos dintre de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) la possibilitat de sol·licitar, a través del web de l’AEAT, un total de 30 dies a l’any en què Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les donacions de béns a entitats sense afany de lucre no tributaran per IVA

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, publicada al BOE del dia 9 d’abril de 2022, ha incorporat una important modificació en la Llei de l’IVA que exclou de l’Impost tant als autoconsums de béns com a les donacions de productes a entitats sense afany de lucre a les que resulta d’aplicació la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

En concret, la primera de les modificacions introduïda per la Llei de Residus incorpora un nou apartat a l’article 79 de la Llei de l’Impost, relatiu a la Base Imposable, en què es presumeix que quan es produeixi un lliurament a les entitats sense finalitats lucratives es considerarà que ha tingut lloc un deteriorament total dels béns lliurats sempre que els béns es destinin a les seves finalitats d’interès general; el que a la pràctica suposa que la base imposable de l’Impost en aquests casos serà zero:

“Llei 7/2022. Disposició final terceraRègim fiscal de les donacions de productes.

 1. Es modifica la redacció de la regla 3a, de l’apartat Tres de l’article 79 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit:

      «3a No obstant això, si el valor dels béns lliurats ha experimentat alteracions a conseqüència de la seva utilització, deteriorament, obsolescència, enviliment, revaloració o qualsevol altra causa, es considerarà com a base imposable el valor dels béns en el moment en què se n’efectuï el lliurament.

Als efectes del que disposa la regla 3a precedent, es presumeix que ha tingut lloc un deteriorament total quan les operacions a què es refereix el present apartat Tres tinguin per objecte béns adquirits per entitats sense fins lucratius definides d’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que es destinin per les mateixes als fins d’interès general que desenvolupin d’acord amb el que disposa l’article 3, apartat 1r, de la dita Llei.»

Així mateix, si bé en aplicació del previst en l’apartat anterior ja no es produiria tributació per IVA per les donacions realitzades a entitats sense afany de lucre, s’estableix també que el tipus aplicable als lliuraments d’aquests béns en concepte de donatiu estaran sotmesos a un tipus del 0%, amb la qual cosa es garanteix que no es limita de cap manera el dret a la deducció de l’impost.

Dos. S’afegeix un nou apartat Quatre a l’article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, amb la redacció següent:

«Quatre. S’aplicarà el tipus del 0 per cent als lliuraments de béns realitzades en concepte de donatius a les entitats sense fins lucratius definides d’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que es destinin per les mateixes als fins d’interès general que desenvolupin d’acord amb el que disposa  l’article 3, apartat 1r, de la dita Llei.»

Perquè sigui aplicable això, els béns han de destinar-se per les entitats esmentades a les finalitats d’interès general que desenvolupin d’acord amb el que disposa l’article 3, apartat 1r, de la Llei 49/2002.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sentència del TJUE sobre el Model 720 de béns a l’estranger

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en sentència de 27 de gener, considera que la legislació espanyola per la que s’estableix el model 720 de declaració de béns a l’estranger és contraria al Dret de la Unió vulnerant el principi de la lliure circulació de capitals i que el règim sancionador aplicat resulta desproporcionat.

En concret, l’esperada sentència del TJUE declara en primer lloc que les disposicions en matèria de prescripció establertes en el model 720 són contràries a l’establert en la normativa general tributària. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova regulació de la Unió Europea en matèria d’IVA, aplicable a la venda de béns a distància a partir de l’1 de juliol de 2021

Al BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 7/2021 de transposició de directives de la Unió Europea en diverses matèries, entre les que destaquen dues normes comunitàries que regulen el tractament de l’IVA en el comerç electrònic, perquè tributi al país de destinació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals

Les fundacions i les associacions d’utilitat pública són entitats jurídiques sense afany de lucre que, o bé tenen afectat el seu patrimoni i rendiments a la realització d’activitats d’interès general, o bé les seves activitats estan destinades a fomentar-lo.

Amb l’objectiu d’impulsar i fomentar l’activitat que desenvolupen en benefici de l’interès general i tenint en compte l’absència d’afany de lucre, aquestes entitats disposen de determinats beneficis fiscals, alhora que gaudeixen d’un règim fiscal que fomenta l’activitat de mecenatge. Aquest marc fiscal més favorable comporta el compliment d’un seguit de requisits, entre els quals s’inclou destinar almenys el 70 % dels ingressos nets al compliment de les finalitats fundacionals i associatives. El compliment d’aquest requisit s’ha d’incloure en la memòria dels comptes anuals. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Recordatori: Termini per presentar la Declaració informativa d’Operacions Vinculades (Model Informatiu 232)

Als efectes de donar compliment amb la informació de les operacions vinculades, el proper mes de novembre finalitza el termini per presentar la Declaració Informativa d’Operacions Vinculades Model 232 de l’exercici 2019 per aquelles entitats amb exercici econòmic coincident amb l’any natural.   (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Com podem evitar notificacions d’Hisenda en període de vacances?

Per evitar rebre comunicacions de l’AEAT en període de vacances, i evitar problemes en la gestió i recepció de les mateixes, els contribuents que estan donats d’alta a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) i reben les seves notificacions d’Hisenda per via telemàtica -ja sigui de manera obligatòria o voluntària- poden sol·licitar, a través del web de l’Agència Tributària, un total de 30 dies a l’any en què Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

Els trets fonamentals d’aquestes “vacances fiscals” són els següents:

 • El número màxim de dies que es poden assenyalar son 30 dies en cada any natural.
 • Els ‘dies de cortesia’ s’han de sol·licitar amb un mínim de 7 dies d’antelació al començament del període desitjat.
 • El retard en la notificació derivat dels ‘dies de cortesia’ designats per l’obligat tributari, es considerarà dilació del procediment no imputable a l’Administració, si bé haurà de quedar acreditat que la notificació podia haver-se posat a disposició de l’obligat tributari en la data seleccionada per a ell.

El tràmit s’haurà de realitzar accedint a la seu electrònica de l’Agència Tributària:

Seu electrònica Agència Tributària

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ajornament en el pagament de tributs estatals

Amb l’objectiu de mitigar i prevenir el possible impacte econòmic negatiu de la COVID-19 en les petites i mitjanes empreses, el govern de l’Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d’ajornaments en l’àmbit tributari:

Quins deutes poden ajornar-se?

Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril).

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020: la pujada de l’impost de successions

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020 – també conegut com a “llei d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat i que es preveu que sigui aprovat en breu, probablement a mitjans del mes de març.

El Projecte de llei inclou modificacions en vuit impostos ja existents i en crea un de nou en l’àmbit de la fiscalitat verda que gravarà la incidència sobre el medi ambient de les instal·lacions de producció, d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica.

A grans trets, el projecte de llei preveu la reforma fiscal de determinats tributs cedits i propis:

 1. Tributs cedits: s’introdueixen canvis en l’IRPF i en l’impost sobre successions per augmentar els impostos i reduir les desgravacions als contribuents amb més capacitat econòmica. 
 2. Tributs propis:
 • Es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient per lluitar contra l’emergència climàtica.
 • S’efectua una modificació tècnica en l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial.
 • En l’impost sobre grans establiments comercials, s’aclareix que els subjectes passius del tribut són els establiments de venda al detall i s’introdueix una ràtio de vehicles/dia i metres quadrats.
 • En l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’incrementen les tarifes, en línia amb altres ciutats europees que també l’apliquen, i es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui establir, mitjançant ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes dels establiments ubicats a la ciutat.
 • En l’impost sobre begudes ensucrades envasades s’actualitzen els tipus impositius del tribut.
 • En l’impost sobre els habitatges buits, es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatges buits que destinen una part del seu estoc d’habitatges a lloguer assequible. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir el volum d’habitatges buits.

Un dels principals aspectes que es preveu introduir, fa referència a la modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions, modificació que, en cas de concretar-se en els termes actuals podria originar a partir de la seva entrada en vigor un increment significatiu en la tributació per aquest impost en determinades circumstàncies.

En concret, una de les mesures previstes és la introducció de coeficients multiplicadors per als hereus que pertanyen als Grups de Parentiu I o II (descendents, cònjuge, parella estable o ascendents) amb un patrimoni preexistent superior als 500.000 €, en què la tributació es veurà incrementada per una escala progressiva en funció del valor d’aquest patrimoni preexistent de l’hereu:

 “Article 58. Quota tributària. La quota tributària per l’ impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a continuació, establerts en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l’article 2 anterior:

Actualment a la liquidació de l’Impost sobre Successions per part dels integrants dels grups de parentiu I i II s’aplica un coeficient de l’1,0000; amb la modificació que es preveu aprovar, la quota podrà veure’s incrementada fins a un 20% del que es pagaria en aquest moment.

Una altra modificació significativa que es preveu amb l’aprovació de la Llei serà la reducció en la bonificació de la quota íntegra de l’Impost, reducció que de forma especial afectarà a aquells hereus que es classifiquin dins del Grup II (descendents de vint-i-un anys o més, cònjuge, parella estable o descendents), que veuran com l’escala de reduccions actual que va del 99% al 20% de reducció passarà a ser del 60% al 0%.

Finalment, la darrera de les modificacions que es preveu introduir és la relativa a la pèrdua del dret a bonificació de la quota de l’Impost si s’opta per aplicar determinades reduccions, el que a la pràctica comportarà que calgui optar per aplicar la bonificació, amb les particularitats apuntades en el paràgraf anterior, o bé alguna de les reduccions previstes a la Llei, amb excepció de la reducció per habitatge habitual. Això farà incompatible, per exemple, l’aplicació de la reducció del 95% per transmissió d’empresa familiar i la bonificació de la quota de l’Impost.

En conseqüència, convé tenir molt present aquestes possibles modificacions que han de produir-se en breu a fi i efecte de planificar una futura successió i, si fos el cas, avançar-se a l’entrada en vigor de la reforma de l’Impost per tal de garantir la millor optimització tributària possible.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies