Ajornament en el pagament de tributs estatals

Amb l’objectiu de mitigar i prevenir el possible impacte econòmic negatiu de la COVID-19 en les petites i mitjanes empreses, el govern de l’Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d’ajornaments en l’àmbit tributari:

Quins deutes poden ajornar-se?

Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril).

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020: la pujada de l’impost de successions

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020 – també conegut com a “llei d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat i que es preveu que sigui aprovat en breu, probablement a mitjans del mes de març.

El Projecte de llei inclou modificacions en vuit impostos ja existents i en crea un de nou en l’àmbit de la fiscalitat verda que gravarà la incidència sobre el medi ambient de les instal·lacions de producció, d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica.

A grans trets, el projecte de llei preveu la reforma fiscal de determinats tributs cedits i propis:

 1. Tributs cedits: s’introdueixen canvis en l’IRPF i en l’impost sobre successions per augmentar els impostos i reduir les desgravacions als contribuents amb més capacitat econòmica. 
 2. Tributs propis:
 • Es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient per lluitar contra l’emergència climàtica.
 • S’efectua una modificació tècnica en l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial.
 • En l’impost sobre grans establiments comercials, s’aclareix que els subjectes passius del tribut són els establiments de venda al detall i s’introdueix una ràtio de vehicles/dia i metres quadrats.
 • En l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’incrementen les tarifes, en línia amb altres ciutats europees que també l’apliquen, i es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui establir, mitjançant ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes dels establiments ubicats a la ciutat.
 • En l’impost sobre begudes ensucrades envasades s’actualitzen els tipus impositius del tribut.
 • En l’impost sobre els habitatges buits, es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatges buits que destinen una part del seu estoc d’habitatges a lloguer assequible. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir el volum d’habitatges buits.

Un dels principals aspectes que es preveu introduir, fa referència a la modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions, modificació que, en cas de concretar-se en els termes actuals podria originar a partir de la seva entrada en vigor un increment significatiu en la tributació per aquest impost en determinades circumstàncies.

En concret, una de les mesures previstes és la introducció de coeficients multiplicadors per als hereus que pertanyen als Grups de Parentiu I o II (descendents, cònjuge, parella estable o ascendents) amb un patrimoni preexistent superior als 500.000 €, en què la tributació es veurà incrementada per una escala progressiva en funció del valor d’aquest patrimoni preexistent de l’hereu:

 “Article 58. Quota tributària. La quota tributària per l’ impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a continuació, establerts en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l’article 2 anterior:

Actualment a la liquidació de l’Impost sobre Successions per part dels integrants dels grups de parentiu I i II s’aplica un coeficient de l’1,0000; amb la modificació que es preveu aprovar, la quota podrà veure’s incrementada fins a un 20% del que es pagaria en aquest moment.

Una altra modificació significativa que es preveu amb l’aprovació de la Llei serà la reducció en la bonificació de la quota íntegra de l’Impost, reducció que de forma especial afectarà a aquells hereus que es classifiquin dins del Grup II (descendents de vint-i-un anys o més, cònjuge, parella estable o descendents), que veuran com l’escala de reduccions actual que va del 99% al 20% de reducció passarà a ser del 60% al 0%.

Finalment, la darrera de les modificacions que es preveu introduir és la relativa a la pèrdua del dret a bonificació de la quota de l’Impost si s’opta per aplicar determinades reduccions, el que a la pràctica comportarà que calgui optar per aplicar la bonificació, amb les particularitats apuntades en el paràgraf anterior, o bé alguna de les reduccions previstes a la Llei, amb excepció de la reducció per habitatge habitual. Això farà incompatible, per exemple, l’aplicació de la reducció del 95% per transmissió d’empresa familiar i la bonificació de la quota de l’Impost.

En conseqüència, convé tenir molt present aquestes possibles modificacions que han de produir-se en breu a fi i efecte de planificar una futura successió i, si fos el cas, avançar-se a l’entrada en vigor de la reforma de l’Impost per tal de garantir la millor optimització tributària possible.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari 2019

En aplicació del que preveu l’article 116 de la Llei General Tributària, s’ha publicat la Resolució d’ 11 de gener de 2019, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla General de Control Tributari i Duaner de 2019.

El Pla de Control Tributari per a l’any 2019, es configura al voltant de quatre grans pilars:

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El Consell de la UE permet l’aplicació de tipus reduïts d’IVA en les Publicacions electròniques

El Consell de la Unió Europea ha adoptat la Directiva (UE) 2018/1713 del Consell, de 6 de novembre de 2018, per la que es modifica la Directiva 2006/112 / CE en relació als tipus impositius de l’Impost sobre el Valor Afegit a aplicar als llibres, als diaris i a les revistes en les publicacions en suport electrònic, que harmonitzen el seu tractament a efectes de l’IVA aplicables a les publicacions físiques. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Exempció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en els grups d’empreses

D’acord amb el que estableix l’article 82.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), estan exemptes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) les entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior al milió d’euros; ara bé, quan el subjecte passiu forma part d’un grup d’empreses, la xifra a considerar és la del conjunt d’entitats que l’integren. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificacions en la declaració d’operacions en el SII

Transcorregut gairebé un any des de l’inici de la presentació dels llibres registres d’IVA mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació (SII), l’Ordre Ministerial HFP/187/2018, de 22 de febrer introdueix, per a aquelles operacions que es realitzin a partir del proper mes de juliol, modificacions de caràcter tècnic i formal amb l’objectiu de millorar i clarificar la declaració de determinades operacions, que es concreten en els següents aspectes: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligació de presentar el model 390 del resum anual d’IVA

El model 390 és la declaració del resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit i, per tant,  ha de coincidir amb l’acumulatiu dels models 303 presentats durant l’any. No obstant, aquest model no l’han de presentar tots els subjectes passius de l’IVA.

Amb caràcter general, estan obligats a presentar la declaració resum anual tots aquells contribuents que tinguin l’obligació de presentar autoliquidacions periòdiques trimestrals de l’IVA (model 303), quedant exonerats de la presentació aquells subjectes passius de l’Impost obligats a presentar autoliquidacions periòdiques amb un període de liquidació trimestral, que realitzin exclusivament les activitats següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

SII – Llibre registre de béns d’inversió

L’article 65 del Reglament del Impost sobre el Valor Afegit, segons nova redacció aprovada pel Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit estableix en relació als Llibres Registre de Béns d’Inversió que:

“1. Els subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit que es disposi a regularitzar les deduccions per inversió, segons el disposat en els articles 107 a 110, inclusivament, de la Llei de l’Impost, hauran de portar, ajustats als requisits formals de l’article 68 d’aquest Reglament, un llibre Registre de béns d’inversió. ”

En aquest llibre, que només portaran aquells subjectes passius que siguin sotmesos a la regla de prorrata, s’haurà de lliurar:

 1. Identificació del bé.
 2. Data del començament d’utilització del bé.
 3. Prorrata anual definitiva.
 4. Regularització anual de les deduccions.
 5. En el cas de lliurament del bé s’haurà de donar de baixa el bé d’inversió anotant la referència a la factura que justifica la devolució i la corresponent regularització.

Aquelles entitats que hagin de subministrar informació a l’Administració Tributària a través del Subministrament Immediat d’Informació (SII) i que estan obligades a portar el Llibre de béns d’inversió, hauran de comunicar-ho amb caràcter anual, essent la informació que cal indicar addicional al registre de les compres i vendes de béns d’inversió en els llibres registre de factures rebudes i emeses.

S’inclouran les anotacions corresponents a les regularitzacions de béns d’inversió realitzades a partir de l’1 de gener de 2017, qualsevol que sigui la data d’adquisició del bé.

En el següent quadre, es detallen les dades a subministrar en el SII corresponent al llibre registre de béns d’inversió, segons la informació tècnica que figura a la pàgina web de l’Agència Tributària (Agencia tributaria SII):

siicat

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs, sobre l’obligatorietat de portar Llibres registre d’IVA en el cas d’entitats que realitzen operacions exemptes de l’Impost

En la consulta vinculant V1588-17, de 20 de juny de 2017, la Direcció General de Tributs modifica el criteri establert en l’anterior resposta vinculant de 26 de febrer de 2007, V0373-07, respecte a la no obligació de gestió dels llibres registres de factures emeses i rebudes a efectes de l’Impost sobre el Valor Afegit quan:

 • L’entitat no tingui l’obligació d’expedir factura i
 • L’activitat realitzada estigui exempta de l’Impost i no tingui dret a deduir les quotes suportades en l’adquisició de béns i serveis per a aquesta activitat.

La modificació del criteri és conseqüència del nou sistema de gestió de llibres a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (SII) ja que els registres continguts en la mateixa són el fonament de la informació a subministrar. Així, el nou sistema:

 • Permetrà reduir substancialment les càrregues administratives associades al subministrament periòdic d’informació del subjecte passiu com són la presentació del models 347, 340 i 390.
 • La informació obtinguda a través del subministrament electrònic dels registres de facturació serà posada a disposició d’aquells empresaris o professionals amb qui hagin efectuat operacions aquelles persones i entitats que portin els llibres registre a través de la Seu electrònica, constituint una eina d’assistència al contribuent en l’elaboració de les seves declaracions-liquidacions per l’Impost sobre el Valor Afegit.

Amb aquesta consulta vinculant el Centre directiu estableix el següent:

No caldrà la gestió de llibre registre de factures emeses  quan el consultant no tingui l’obligació d’expedir factura per totes les seves operacions, de conformitat amb el que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

No obstant això, sí caldrà la gestió del llibre registre de factures rebudes, amb caràcter general, per l’empresari o professional, amb independència que l’activitat realitzada es trobi totalment exempta de l’Impost i sense dret a deducció de les quotes suportades en l’adquisició de béns i serveis per a aquesta activitat.

 

Consulta vinculante DGT nº V1588-17, de 20 de junio de 2017

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de la Llei de l’IVA relativa al tractament de les subvencions per finançar serveis públics

Amb data 7 de setembre de 2017, ha tingut entrada en el Senat el text aprovat per la Comissió d’Hisenda i Funció Pública del Congrés dels Diputats, en relació al Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

En la Disposició Final Desena del Projecte de Llei es procedeix a la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. La modificació regula la qualificació i tractament de l’IVA que reben les subvencions i aportacions per finançar el dèficit d’explotació de determinats serveis públics.

En concret, la nova redacció de l’article 78.Dos.3.º relativa a les subvencions vinculades directament al preu de les operacions subjectes a l’Impost, disposa:

Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:

 1. a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.
 2. b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.”

 

El nou redactat, disposa la no subjecció a IVA de les aportacions que les administracions públiques facin per finançar la gestió de serveis públics o de foment a la cultura, sempre que les mateixes no generin situacions de distorsió de la competència. Així, no s’integraran en la base imposable de l’Impost les aportacions que financin activitats d’interès general quan els seus destinataris no siguin identificables i no abonin cap preu pel servei.

Cal destacar que aquesta modificació normativa clarifica una situació que en els últims anys estava sent qüestionada per l’Administració Tributària, qui mitjançant els seus organismes d’Inspecció realitzava actuacions en què venia considerant que les aportacions / subvencions rebudes per entitats vinculades a sectors d’activitat de investigació i desenvolupament, concessionaris de transport, culturals, etc … havien de ser considerades com a contraprestació als Serveis prestats, havent per tant ingressar les quotes d’IVA derivades de les esmentades percepcions.

La modificació del text normatiu incorpora també una nova redacció de l’article 93.cinco de la Llei de l’IVA, relatiu al règim de deduccions, establint que la no subjecció a IVA de les aportacions / subvencions per finançar els serveis públics, en les condicions exposades, en cap cas haurà de limitar el dret a deducció de les quotes d’IVA suportat en l’adquisició de béns i serveis necessaris per a la realització de les esmentades activitats.

Finalment, indicar que el mateix precepte modifica el redactat de l’article 7.8 de la Llei 37/1992, en la seva redacció vigent des de 1 de gener de 2015, reforçant i clarificant la no subjecció a l’Impost de determinats serveis prestats entre entitats íntegrament dependents de la mateixa Administració Pública:

“Uno. Se modifica el número 8.º del artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:

«7. Estarán no sujetas al Impuesto:

(…)

8.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se refieren los apartados C) y D) de  este número, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.

 1. B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
 2. a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local
 3. b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
 4. c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
 5. d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

     No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

 1. C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública y encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo.
 2. D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.
 3. E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los dos apartados C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma Administración Pública.

(…)”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies