Entrada en vigor de les Directives Europees de Contractació Pública 2014/24/UE i 2014/23/UE de 26 de febrer de 2014.

El proppassat 18 d’abril de 2016, entraren en vigor les noves directives de Contractació Pública amb efecte directe sobre l’Estat Espanyol. Hem comentat en alguna ocasió les novetats aquestes directives de manera que en el present document volem incorporar les novetats sobre la matèria.

Tenint present que a data de la present nota informativa, no existeix normativa interna que hagi incorporat les modificacions efectuades per aquestes directives, considerem imprescindible conèixer les interpretacions efectuades pels òrgans consultius, a fi de clarificar un aspecte encara no regulat al nostre ordenament jurídic. Així doncs, el nostre objectiu en aquest post és proporcionar les referències de les recomanacions i informes efectuats per les Juntes Consultives de Contractació, tant en l’àmbit de l’Estat Espanyol com en l’àmbit català. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats a la contractació pública: Entrada en vigor del nou règim de classificació empresarial i solvència

El passat 5 de novembre de 2015 entraren en vigor les previsions del Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, modificant, alhora alguns articles relatius a l’exigència i efectes de la classificació i als mitjans d’acreditació de la solvència, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (concretament els articles 65.1, 75 a 78 i 79 bis), ja modificats en la redacció donada per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic.

A continuació, a mode de recordatori, es detallen els aspectes més destacables introduïts pel citat Reial Decret:

1. Classificació dels contractes d’obres: S’estableix el llindar de 500.000 euros per a l’exigència de classificació. Per aquells contractes d’obres amb un valor estimat inferior a aquesta xifra, l’empresari podrà acreditar la seva solvència bé mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres al grup o subgrup, bé acreditant els requisits específics de solvència exigits a l’anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment, detallats als plecs del contracte. En defecte de determinació als plecs, es remet al desenvolupament reglamentari l’establiment dels requisits i medis operaran en funció de la naturalesa, objecte i valor estimat del contracte. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

En data 5 de setembre de 2015 sortí publicat al BOE el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

 

Com aspectes destacables, trobem que es fa una nova redacció de l’article 67 del Reglament, modificant el sistema de determinació dels criteris de selecció del contractista, fixant d’una manera més detallada, precisa, i adaptada al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP), els mitjans i criteris a aplicar en defecte de determinació als plecs. Així mateix, el punt 5 de l’article 11 estableix la possibilitat d’exempció de l’exigència d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional pels contractes d’obres el valor estimat dels quals no excedeixi de 80.000 euros i 35.000 euros pels altres tipus de contractes.

Es modifica l’article 26 del Reglament, relatiu a la classificació empresarial dels licitadors en els contractes d’obres, redenominant les categories. Així, la nova normativa determina una escala, partint de la categoria 1 pels contractes de valor anual inferior a 150.000 euros i arribant a la categoria 6 els de valor igual o superior a 5 milions d’euros. També es reajusta com a criteri de solvència financera l’exigència de Patrimoni Net (a l’article 35) quantificant-ho en un deu per cent del valor anual dels contractes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicació de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

En data 13 de març de 2015 va ser publicada al DOGC la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, establint noves mesures per tal de poder donar compliment als objectius establerts a la Llei de Pressupostos de la Generalitat pel 2015. Mitjançant aquestes reformes, es pretén dotar de major eficàcia a l’execució del programa de govern en els diferents àmbits de desenvolupament.

Aquesta Llei modifica un gran nombre de disposicions normatives. A continuació es farà un breu repàs dels aspectes objecte de regulació, fent especial consideració a les modificacions efectuades en matèria de contractació administrativa.

El títol I de la llei es dedica a la regulació de determinats tributs propis (modificacions en els tipus de gravamen dels residus, establiment del cànon de l’aigua per l’ús eficient dels recursos hídrics, etc.) i vers alguns tributs cedits (modificacions en el contingut formal de presentació de l’Import d’Actes Jurídics documentats). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reforç del Parlament Europeu a la Protecció de Dades dels ciutadans de la Unió.

El Parlament Europeu va aprovar en data 12 de març de 2014 un conjunt de mesures legislatives destinades a adaptar la normativa europea de protecció de dades (actual Directiva 95/46/CE) al ràpid desenvolupament d’Internet i les noves tecnologies. L’objectiu d’aquest paquet legislatiu és reforçar les dades dels ciutadans de la Unió i facilitar a les empreses una millor adaptació al món de les noves tecnologies.

La regulació d’aquesta matèria culmina amb l’adopció de dues mesures legislatives:

En primer lloc, el Reglament de Protecció de Dades, que vol donar resposta a totes les dades processades a la UE, englobant el comerç electrònic i les bases de dades de clients que aquestes empreses gestionen, els serveis bancaris, les xarxes socials i els registres d’hospitals i d’universitats ubicats als Estats Membres de la Unió. Aquesta norma va ser proposada per l’eurodiputat alemany Jan Philipp Albrecht, representant dels Verds/ALE i va ser aprovada per 621 vots a favor, 10 en contra i 22 abstencions. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Noves directives europees sobre contractació pública i concessions.

El Parlament Europeu va aprovar a la sessió de 15 de gener de 2014 les noves directives en matèria de contractacions públiques i concessions. Aquestes normes comunitàries inclouen la Directiva de contractació pública; la Directiva de contractació per entitats dels sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis socials; i la Directiva d’adjudicació de contractes de concessió.

La creació d’aquestes noves normes respon a l’estratègia Europa 2020, on es pretén aconseguir un creixement intel•ligent sostenible i integrador, garantint un ús més eficient dels fons públics. S’entén que l’adquisició de béns, obres i serveis innovadors suposa un paper clau en la millora de l’eficiència i la qualitat dels serveis públics. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’AEPD sanciona google per vulnerar drets dels ciutadans.

El 19 de desembre de 2013 l’Agència Espanyola Protecció de Dades (en endavant AEPD) va emetre resolució per la qual es posa fi al procediment sancionador a l’empresa Google, decretant una sanció de 900.000 euros per tres infraccions greus de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), i requerint a la companyia a adoptar les mesures que siguin necessàries per al compliment de les exigències legals determinades a l’esmentada norma.

El procediment s’inicià arrel d’una modificació de Google respecte la seva política de privacitat i condicions d’us, efectuada al mes de març de 2012. En aquesta modificació, la companyia va establir un model de tractament de dades transversal, donant la possibilitat de que les dades facilitades per a un servei, fossin utilitzades per altres finalitats. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies