Llei de Creació i Creixement d’Empreses, aspectes mercantils

El passat 29 de setembre de 2022, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, en vigor, amb caràcter general, a partir del 19 d’octubre de 2022.

En línies generals, la Llei -que neix fruit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i d’acord amb els Plans NextGeneration UE- té per objecte facilitar la creació de noves empreses i reduir les traves a què s’enfronten en el seu creixement.

La llei modifica la regulació existent per poder crear una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d’un euro i introdueix reformes per facilitar-ne i impulsar-ne la constitució de forma ràpida, àgil i telemàtica, a través del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’empreses. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Condicions requerides en processos de licitació per a la contractació d’auditors

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) publicava en la seva pàgina web, el passat 4 de juny d’enguany, una sèrie de consideracions que aclareixen diversos aspectes sobre les condicions exigides en els processos de contractació d’auditors.

Com a consideració general l’ICAC, en tractar-se de processos de licitacions de diverses entitats, entre les quals es troben algunes integrants del sector públic, assenyala que resulta convenient aclarir l’àmbit de la normativa en què s’ha d’emmarcar el treball d’auditoria dels comptes anuals d’una determinada entitat, en funció de la seva naturalesa pública o privada i, per tant, el règim jurídic al qual es troba subjecte el treball, el que permet diferenciar entre el que podria denominar-se “auditoria mercantil” i “auditoria pública”.

Referent a això, cal ressaltar la diferència dels diferents àmbits normatius en els quals es desenvolupen, d’una banda, l’activitat d’auditoria de comptes anomenada “auditoria mercantil”, que es troba regulada per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes (en endavant, LAC), i la seva normativa de desenvolupament, entre les que es troben les normes tècniques d’auditoria publicades a aquest efecte per l’Institut de Comptabilitat d’auditoria de Comptes.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats ICAC: Valoració i registre dels ingressos per lliurament de bens i prestació de serveis

En data 3 d’octubre d’enguany l’ICAC ha sotmès al tràmit d’audiència per rebre observacions dels interessats, una resolució per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis.

Aquesta resolució deriva de la Norma Internacional d’Informació Financera 15: Ingressos d’Activitats Ordinàries procedents de contractes amb Clients que estableix els principis de presentació de la informació financera sobre la naturalesa, l’import, calendari i incertesa dels ingressos d’activitats ordinàries i fluxos d’efectiu que sorgeixen de contractes d’una entitat amb els seus clients. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Auditoria i assessorament fiscal. Són incompatibles?

La compatibilitat entre les activitats d’assessoria fiscal i auditoria de comptes i la transcendència que aquesta concurrència d’activitats pot tenir en la independència de l’auditor és una qüestió àmpliament debatuda en la doctrina legal i la seva regulació no és uniforme en els Estats membres de la Unió Europea. La Directiva 2006/43/CE, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals, estableix una “harmonització mínima” doncs diu que “els estats membres que exigeixin una auditoria legal podran imposar uns requisits més estrictes, salvat que es disposi el contrari en la present directiva” (art. 52).

La transposició d’aquesta directiva i de les reformes introduïdes posteriorment per la Directiva 2014/56/UE a la legislació espanyola es concreta actualment  en la llei d’auditoria de comptes (Llei 22/2015 de 20 de juliol, LAC) i en el Reglament que desenvolupa l’anterior text refós de la LAC (Reglament 1517/2011 de 31 d’octubre RAC). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació del Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i la llei d’auditoria de comptes

El BOE va publicar el dissabte, 25 de novembre, el Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, pel qual es “modifiquen el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Sociedades de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, en matèria de Informacion no financera i diversitat “.

Amb aquesta norma, que entra en vigor l’endemà de la publicació, es transposa a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2014/95 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2013 / 34 / UE pel que fa a la divulgació d’informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups.

L’exposició de motius del RDL efectua una àmplia descripció del contingut de l’esmentada Directiva, posant l’accent en la importància que confereix la mateixa a la divulgació de la informació no financera, com poden ser els factors socials i mediambientals, amb especial atenció a les polítiques de diversitat de competències i punts de vista que apliquin al seu òrgan d’administració respecte a qüestions com l’edat, el sexe, la discapacitat, o la formació i experiència professional. En l’estat d’informació no financera que han de preparar les empreses a les quals és d’aplicació la Directiva, i per tant a les que serà d’aplicació segons la normativa espanyola modificada pel RDL, es poden incloure referències a mesures adoptades per garantir la igualtat de gènere, l’aplicació de convenis fonamentals de l’Organització Internacional del treball, les condicions de treball, el diàleg social, el respecte del dret dels treballadors a ser informats i consultats, el respecte dels drets sindicals, la salut i seguretat en el lloc de treball i el diàleg amb les comunitats locals i les mesures adoptades per garantir la protecció i el desenvolupament d’aquestes comunitats .

La modificació s’efectua en els següents termes, en quant als seus aspectes principals:

Les societats que, de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic i que, a més, formulin comptes consolidats hauran d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’estat d’informació no financera consolidat que preveu la legislació, sempre que concorrin els següents requisits:

a) Que el nombre mitjà de treballadors ocupats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.

b) Que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20 milions €.
Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40 milions €
Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a  250.

Les societats cessaran en l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius dos dels requisits de la lletra b) anterior, o quan al tancament de l’exercici el nombre mitjà de treballadors empleats no excedís de 500 .

En els dos primers exercicis socials des de la constitució d’un grup de societats, la societat dominant està obligada a elaborar l’estat d’informació no financera consolidat quan al tancament del primer exercici es compleixin, almenys, dues de les tres circumstàncies esmentades a l’apartat b), sempre que al tancament de l’exercici es compleixi a més el requisit previst a l’apartat a)

L’estat d’informació no financera consolidat inclourà la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la situació del grup, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, i inclourà:

.-Una breu descripció del model de negoci del grup.

.-Una descripció de les polítiques que aplica el grup respecte a aquestes qüestions.

.-Els resultats d’aquestes polítiques.

.-Els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats del grup.

.-Indicadors clau de resultats no financers que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta

 

Es modifica la redacció sobre l’Informe anual de govern corporatiu, que resta redactada de la manera següent, en quant a la informació a incloure:

“Descripció de la política de diversitat aplicada en relació amb el consell d’administració, incloent els seus objectius, les mesures adoptades, la forma en què s’han aplicat i els resultats en el període de presentació d’informes, així com les mesures que, si és el cas, hagi acordat en aquest sentit la comissió de nomenaments. La política de diversitat comprendrà qüestions com la formació i experiència professional, l’edat, la discapacitat i el gènere, que es referirà a les mesures que, si s’escau, s’hagin adoptat per procurar incloure en el consell d’administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes”.

En cas de no aplicar-se una política d’aquest tipus, s’haurà d’oferir una explicació al respecte.
Les entitats petites i mitjanes, d’acord amb la definició continguda en la legislació d’auditoria de comptes, únicament estaran obligades a proporcionar informació sobre les mesures que, si s’escau, s’hagin adoptat en matèria de gènere “.

També es modifica la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, en concret l’article 35 de la Llei, en el sentit que actualment exigeix ​​a l’auditor una opinió sobre si el contingut i presentació de l’informe de gestió és conforme amb el que requereix la normativa que sigui aplicable, i s’indicaran, si és el cas, les incorreccions materials que s’haguessin detectat.

El canvi consisteix en que, com a partir d’ara s’exigeix ​​a les entitats d’interès públic, que l’informe de gestió inclogui un estat d’informació no financera, l’opinió de l’auditor sobre l’informe de gestió no s’estén a aquest estat d’informació no financera.
En aquest supòsit, l’auditor haurà de comprovar que aquesta informació s’ha facilitat a l’informe anual de govern corporatiu incorporat a l’informe de gestió. En el cas que no fos així, ho indicarà a l’informe d’auditoria.

Les modificacions introduïdes per aquest Reial decret llei seran d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017. Els dos exercicis computables, als efectes del que disposen els articles 49.5.b) del Codi de Comerç i 262.5.b) del text refós de la Llei de societats de capital seran el citat exercici 2017 i l’immediat anterior.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aplicació de les modificacions del PGC a les entitats sense afany de lucre

En data 30 de maig de 2017, l’Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), ha publicat una consulta en relació a l’aplicació  a les entitats no lucratives del RD 602/2016 pel que es modifica el Pla General de Comptabilitat (PGC) i l’adaptació per aquestes entitats.

El RD 602/2016, simplifica les obligacions comptables de les petites empreses que, entre d’altres aspectes, es materialitza en l’eliminació de l’obligatorietat de confeccionar l’estat de canvis del patrimoni net i en la reducció de la informació a incloure en els comptes anuals.

Cal assenyalar que les normes d’adaptació del PGC a les entitats sense finalitats lucratives van ser aprovades per RD 1491/2011 i desenvolupades per la resolució de l’ICAC de 26 de març de 2013 pel que s’aprova el PGC de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Fundacions del sector públic de la Generalitat

El diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm 7340 de data 30 de març de 2017, publica la Llei 5/2017 de 28 de març de mesures fiscals i administratives del sector públic, que en un dels seus apartats, regula de manera explicita el Règim de les Fundacions del Sector Públic de la Generalitat aportant, per tant, una clarificació necessària d’aquestes entitats que fins el moment no figuraven definides dins del marc jurídic públic de la Generalitat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificacions en les condicions per presentar comptes abreujats

L’article 1 del RD 602/2016, de 2 de desembre, incorpora variacions en les condicions establertes per calcular els límits per presentar comptes anuals abreujats en aquelles empreses que formen part d’un grup, depenent que sigui aquest objecte de consolidació comptable o no.

Aquest article modifica i, per tant, afecta a:

  • El Pla General de Comptabilitat aprovat per RD 1514/2007
  • El Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat per RD 1515/2007
  • Les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidades aprovades per RD 1159/2010
  • Les Normes d’Adaptació al Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitat lucrativa aprovades per RD 1491/2011.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en els models de Comptes a presentar al Registre Mercantil

El passat dia 9 de març van ser publicades en el BOE les següents Resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat (DGRN):

  • Resolució de 26 de febrer de 2016, de la DGRN, per la qual es modifiquen els models establerts en l’Ordre JUS / 206/2009, de 28 de gener, per la qual s’aproven nous models per a la presentació en el Registre Mercantil de els comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, i es dóna publicitat a les traduccions a les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma. Mitjançant aquesta resolució es modifiquen el model normal, l’abreujat i de pimes. Consulteu Aqui
  • Resolució de 26 de febrer de 2016, de la DGRN, per la qual es modifica el model establert en l’Ordre JUS / 1698/2011, de 13 de juny, per la qual s’aprova el model per a la presentació en el Registre Mercantil de els comptes anuals consolidats, i es dóna publicitat a les traduccions de les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma. Consulteu Aqui

Els canvis en els models de presentació de comptes anuals operats per les referides resolucions són conseqüència de la promulgació de normes de naturalesa comptable i fiscal, en particular, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, la Resolució de 14 abril 2015, de l’ICAC, per la qual s’estableixen criteris per a la determinació del cost de producció, la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’ICAC, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, i la Resolució de 9 de febrer de 2016, de l’ICAC, per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis.

Els models resultants d’aquestes modificacions s’han publicat a la pàgina web del Ministeri de Justícia, on encara està pendent la publicació de les traduccions d’aquells a les altres llengües cooficials pròpies de cadascuna de les comunitats autònomes.

La utilització dels models aprovats per les esmentades resolucions serà obligatòria per als subjectes obligats quan la Junta General o el socis aprovin els seus comptes anuals amb posterioritat a la publicació de les resolucions al BOE, la qual va tenir lloc, com ha estat posat de manifest , el passat dia 9 de març.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats sobre la comptabilització dels arrendaments.

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (IASB) ha emès l’anomenada “NIIF 16 Arrendaments”. La NIIF 16 substitueix els requisits comptables actuals i és una important revisió de la forma en què les empreses comptabilitzen els arrendaments.

Els arrendaments ofereixen una font important i flexible de finançament per a moltes empreses. No obstant això, la norma comptable vigent (la NIC 17 Arrendaments) fa que sigui difícil per als inversors i altres obtenir una imatge precisa dels actius i passius d’arrendament d’una empresa, sobretot per a les indústries com ara els sectors de línies aèries, comerç al detall i de transport.

El tractament comptable dels arrendaments en la comptabilitat de l’arrendatari canviarà de forma notable. La NIIF 16 elimina el model de comptabilitat dual per a llogaters que distingeix entre els contractes d’arrendament financer que es registren dins el balanç i els arrendaments operatius per als quals no s’exigeix el reconeixement de les quotes d’arrendament futures (tot i que s’ha d’informar a la memòria). En el seu lloc, es desenvolupa un model únic, dins el balanç, que és similar al d’arrendament financer actual. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies