RECORDATORI: Termini per presentar les declaracions models D4, D8 i 360

El proper dia 30 de setembre finalitza el termini per presentar les següents declaracions:

Model D4: Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el seu capital i sucursals.

 • Presentaran Memòria anual D4 les societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 euros quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
 • També presentaran Memòria anual les societats espanyoles “holdings” o societats tenidores d’accions de societats espanyoles o estrangeres (ETVE), independentment de la seva xifra de capital social o fons propis quan la  participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
 • Les sucursals a Espanya d’empreses estrangeres presentaran Memòria anual sigui quina sigui la xifra de capital o patrimoni.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nous supòsits en els que es poden aplicar Bases Imposables Negatives a l’IS

La recent Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) del 19 de gener del 2019 (RG6364/2015) amplia els supòsits en els que es poden compensar les Bases Imposables Negatives a l’Impost sobre Societats.

Els nous supòsits plantejats pel TEAC són els següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

AEAT: Localitzador de prestació de serveis 2019

A la Seu Electrònica de l’AEAT, es troba disponible una nova versió del Localitzador de serveis per l’exercici 2019.

Aquesta nova versió incorpora les següents novetats:

 • Inclou els canvis introduïts per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 en les regles de localització de serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiofusió i televisió, aplicables a partir de l’1 de gener de 2019.
 • Uneix en un mateix apartat els serveis prestats per via electrònica i els serveis de telecomunicacions, radiofusió i televisió al tenir el mateix tractament.
 • Afegeix un apartat per al règim especial d’agència de viatges.

Podeu accedir al nou Localitzador a través d’aquest enllaç.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Guia per a la igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Govern

El passat mes de setembre, el Govern de la Generalitat va aprovar la “Guia per a la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Contractes Públics” amb l’objectiu d’impulsar la igualtat entre dones i homes en la contractació pública i facilitar als òrgans de contractació les pautes per fer-ho.

La incorporació perspectiva de gènere en la contractació pública té com a finalitat, a través de diagnòstics de gènere, detectar els possibles desequilibris existents entre les dones i els homes, i incorporar clàusules per erradicar-los i evitar la generació de noves desigualtats. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per presentar la Declaració informativa d’Operacions Vinculades (Model Informatiu 232)

Als efectes de donar compliment amb la informació de les operacions vinculades, el proper mes de novembre finalitza el termini per presentar la Declaració Informativa d’Operacions Vinculades Model 232 de l’exercici 2017.  

Estaran obligats a presentar el Model 232 i complimentar la “Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades (art.13.4.RIS)”, els contribuents de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes en l’estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes previstos en l’article 18.2 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, en resum serien els següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova eina de l’AEAT per determinar la localització dels serveis i lliurament de béns a efectes de l’IVA

Als efectes de l’Impost sobre el Valor Afegit, un dels articles que crea més confusions a l’hora de fer una interpretació correcta de la norma són els articles 69 i 70 de la Llei 37/1992 de l’IVA, que juntament amb les regulacions establertes a la Directiva Europea 2006/112/CE per harmonitzar la tributació dels estats membres, determinen la localització dels serveis i lliuraments de béns a efectes de l‘IVA. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligació de consignar el Valor Estadístic en les declaracions d’Intrastat

Amb la nova Ordre HPF/36/2018, de 18 gener, per la que s’estableixen disposicions relatives al Sistema Intrastat, des de l’1 de març, entre les dades que han de consignar tots els operadors que han de presentar declaració, estan el valor de la mercaderia i el valor estadístic: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Efectes fiscals derivats de les noves consideracions sobre la remuneració dels administradors

En relació a l’article “Noves consideracions sobre la remuneració dels administradors” publicat al newsletter de Faura-Casas del mes de març, cal tenir present l’impacte fiscal en l’Impost sobre Societats que poden derivar-se de les consideracions exposades.

Històricament, les consideracions de les retribucions dels administradors han anat evolucionant en funció de les interpretacions publicades en el seu moment.

En una primera interpretació, amb la sentència del Tribunal Suprem publicada en novembre del 2008 relativa al cas Mahou, va sorgir la denominada “teoria del vincle” basada en el supòsit de confluència de la relació mercantil d’un administrador amb la relació laboral d’alta direcció. En aquesta teoria prevalia la relació mercantil sobre la relació laboral, i en conseqüència totes les remuneracions obtingudes pels administradors, fos quin fos el seu origen (els propis d’administradors o els d’alta direcció), s’havien d’entendre satisfetes per la seva condició d’administradors de la societat, i havien de complir amb el requisit d’estar previstes als seus Estatuts. En cas de no complir-se amb aquest requisit, les referides remuneracions havien d’entendre’s com una liberalitat i en conseqüència, no deduïbles a l’Impost de Societats. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Opció pel Càlcul de les Bases en els pagaments fraccionats

La norma general pel càlcul dels Pagaments Fraccionats de l’Impost sobre Societats estableix que, en aquelles empreses amb una xifra neta de negocis no superior a la quantia de sis milions d’euros, determinaran l’import a ingressar pel sistema de quotes, és a dir, en funció de la quota de l’últim Impost sobre Societats liquidat.

Tot i així, durant el mes de febrer de l’any natural en què hagi de tenir efectes, en podrà optar voluntàriament pel càlcul de les bases (article 40.3 Llei 27/2014 IS), que bàsicament consisteix en calcular el pagament fraccionat partint del resultat acumulat dels 3, 9 i 11 mesos de l’any. Si es preveu tenir uns beneficis, durant l’exercici en curs, inferiors als de l’any anterior, l’opció per aquest sistema de càlcul pot resultar beneficiosa i evitar avançar uns impostos que a la llarga l’Administració tributària ens hauria de retornar al presentar la liquidació anual. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovada la Nova declaració informativa d’Operacions Vinculades (Model Informatiu 232)

Tal i com  vàrem publicar al newsletter del mes de maig, el passat 28 d’agost va entrar en vigor l’Ordre HFP/816/2017 per la que s’aprova el nou Model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, el qual estarà disponible exclusivament en format electrònic.

La informació que s’havia de subministrar al model de l’Impost sobre Societats fins al moment, es passarà a declarar al nou model 232 per als períodes iniciats a partir de l’1 de gener del 2016, en el que estaran obligats a presentar-lo i complimentar la informació les següents persones o entitats vinculades:

 • Aquelles respecte de les operacions realitzades al període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que excedeixi els 250.000.- Euros l’import de la contraprestació del conjunt de les operacions, d’acord amb el valor de mercat.
 • Aquelles que realitzin operacions en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, que siguin del mateix tipus, utilitzin el mateix mètode de valoració i sempre que l’import conjunt excedeixi de 100.000.- Euros de valor de mercat.
 • Aquelles que realitzin operacions específiques (operació excloses del contingut simplificat de la documentació a que es refereixen els articles 18.3 LLIS i 16.5 RIS), respecte d’aquestes operacions sempre que l’import conjunt de cada tipus d’operació excedeixi de 100.000.- Euros sense exigir-se en aquest cas que utilitzin el mateix mètode de valoració.
 • Aquelles que en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles en aquells casos en que el contribuent apliqui la citada reducció prevista a l’article 23 LLIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
 • Aquelles que amb independència de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, existirà igualment l’obligació d’informar respecte a aquelles operacions de la mateixa naturalesa i mètode utilitzat, quan l’import del conjunt de les mateixes sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat. S’eximeix la seva presentació si son realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, les que es realitzen amb els seus membres per les Agrupacions d’Interès Econòmics (AIE) i per les Unions Temporals d’Empreses (UTE) o aquelles realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’adquisicions de valors.
 • Aquelles relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, o que posseeixin valors relacionats amb els referits paradisos o territoris, independentment del seu import.

Respecte el termini de presentació del nou model 232, es presentarà en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereix la informació a subministrar. Es a dir, per als períodes impositius finalitzats al 31 de desembre, serà des del dia 1 de novembre següent a la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar fins el dia 30 de novembre.

Per al períodes impositius tancats a 31 de desembre del 2016, el termini de presentació serà des del 1 de novembre fins al 30 de novembre del 2017.

La presentació d’aquest nou model 232 s’efectuarà obligatòriament per via electrònica a través d’internet, d’acord amb el procediment establert a l’article 17 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies