COVID-19

El Govern de l’Estat rectifica i aclareix que els autònoms sí que podran seguir treballant

El passat dilluns dia 30 de març, el Ministeri de Sanitat va publicar l’Ordre SND / 307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de Treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures laborals derivades de la publicació del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19

Amb aquest Reial Decret llei es presenta un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades, conformant un paquet econòmic i social complet per donar resposta a tots els ciutadans, amb l’objectiu de seguir protegint i donant suport al teixit productiu i social, de minimitzar l’impacte i de facilitar que l’activitat econòmica es recuperi quan comenci a remetre aquesta situació d’emergència de salut pública. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aspectes Jurídics i Mercantils del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, publicat al BOE núm. 91, d’1 d’abril

L’evolució de la crisi sanitària requereix la prolongació en el temps de les mesures adoptades en el Reial Decret llei 8/2020, per tal de mitigar l’impacte econòmic i social derivat de l’extensió del contagi de la malaltia, mantenint com a prioritat la protecció de les famílies, autònoms i empreses més directament afectades. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en matèria de subvencions i ajudes públiques aprovades pel Reial Decret Llei 11/2020

Ampliació dels terminis d’execució i justificació

En els procediments de concessió de subvencions, les ordres i resolucions de convocatòria i concessió de subvencions i ajudes públiques atorgades mitjançant procediment ordinari de concessió (en règim de concurrència competitiva, article 22.1 de la Llei 38/2003) previstes que ja haguessin estat atorgades prèviament a l’entrada en vigor del Reial decret, ara es dona la possibilitat d’ampliació dels terminis d’execució de l’activitat subvencionada i, en el seu cas, de justificació i comprovació d’aquesta execució, més enllà del que s’hagués previst a les bases reguladores. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Afectacions del Reial Decret Llei 11/2020 al Sector Públic i modificació de la LCSP

Art. 20 de l’article 3 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, a les entitats locals

  • L’import que podrà destinar cada entitat local a la despesa a què es refereix l’esmentat precepte serà, com a màxim, equivalent al 20% del saldo positiu relatiu a les inversions financerament sostenibles.
  • Per l’aplicació del superàvit a la política de despesa 23 en els termes que regula l’article 1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per habilitar crèdit o de suplement de crèdits que s’hagi d’aprovar es tramitarà per decret o resolució del president de la corporació local.
  • Tals decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior que es celebri exigint, per a això, el vot favorable d’una majoria simple.
  • Per al seguiment de l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda, les entitats locals hauran de remetre emplenat el formulari recollit en l’Annex III del Reial Decret llei.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en l’àmbit tributari aprovades pel Reial Decret llei 11/2020

Ajornament dels deutes duaners

Ajornament de 6 mesos dels deutes derivats de les declaracions duaneres des de l’entrada en vigor del Reial Decret llei fins al dia 30 de maig de 2020, quan l’import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial Decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19

L’objectiu d’aquest Reial Decret llei és el de complementar, corregir i reforçar l’aplicació de les mesures establertes del RDL 8/2020, de 17 de març.

Les principals mesures en l’àmbit laboral són: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19

El present Reial Decret llei regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps, entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tal l’annex. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nota de la Direcció General d’Ocupació sobre els expedients suspensius i de reducció de jornada per la COVID-19

El passat dia 28 de març la Direcció General d’Ocupació del Ministeri de Treball va publicar Nota, amb l’objectiu de donar trasllat del criteri sobre els expedients suspensius i de reducció de jornada per la COVID-19, que suposa una ampliació del criteri anterior i dona resposta a diverses qüestions.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures especials destinades a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català

El passat dissabte 28 de març es va publicar en el DOGC el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. D’aquest, se’n destaquen les mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l’estat d’alarma. Les mesures principals són:

  • Els terminis previstos per la reunió dels òrgans col·legiats queden suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.
  • Les reunions convocades abans de la declaració d’aquest estat que hagin de tenir lloc amb posterioritat a aquesta declaració poden ser objecte d’ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per qui les ha convocat.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies