La nostra opinió

Cessió de vehicles als empleats. Canvis en els criteris interpretatius

Recentment, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha publicat una NOTA SOBRE QÜESTIONS RELATIVES ALS VEHICLES D’ÚS MIXT CEDITS A EMPLEATS, en què actualitza els criteris interpretatius relatius a la cessió de vehicles als empleats, amb especial implicació en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per la seva consideració com a rendiment en espècie, així com a l’Impost sobre el Valor Afegit, respecte de la deduïbilitat de les quotes suportades per l’ocupador per l’adquisició o lloguer del vehicle, per la seva repercussió com a prestació de servei a l’empleat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Informe Especial de Supervisió de l’OIReScon, relatiu als contractes de concessió durant l’any 2022 on es posa de manifest les deficiències en l’estudi de viabilitat, absència de l’anàlisi i justificació d’ingressos, costos i inversions dels contractes

El Ple de l’OIReScon en data 17 de novembre del 2023 va aprovar informe relatiu a l’estudi de les concessions incoades per poders adjudicadors a l’estat durant el 2022, tot establint una sèrie de conclusions i reflexions sobre la matèria.

Algunes de les seves conclusions van ser: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La possible prevaricació administrativa en l’aprovació d’actes administratius amb el reparament d’intervenció municipal, segons la SAP 2083/2022

L’aixecament per part de l’Alcaldia o del Ple municipal de les objeccions manifestades per la intervenció municipal per no seguir el procediment legalment establert per a la contractació menor, a la vista de la jurisprudència.

Pel que fa al procediment la STS 597/2014 adverteix:

“… convé ressaltar que l’omissió del procediment legalment establert, ha estat considerada com una de les raons que poden donar lloc a la qualificació delictiva dels fets, perquè les pautes establertes per a la tramitació del procediment a seguir en cada cas tenen la funció d’allunyar els perills de l’arbitrarietat i la contradicció amb el dret” (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Projecte RD ampliació termini dades RETA

El Consell General de Graduats Socials d’Espanya anuncia que el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migració, José Luis Escrivá, ha presentat un projecte de Reial decret en el qual s’ha inclòs una disposició transitòria per la qual s’amplia el termini donat pel RD 504/22 per l’actualització de les dades a la Seguretat Social dels treballadors autònoms. Aquest termini es veurà ampliat fins al 31 de març del 2024.

Aquesta ampliació és fruit de les reiterades reivindicacions de professionals d’associacions i Col·legis professionals, realitzades a les direccions provincials de la Tresoreria.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Estratègies en cas de licitacions desertes: les orientacions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 16 de juny de 2022 (assumpte C-376/21) ha tingut un impacte fonamental en les dinàmiques de les licitacions, particularment en relació amb els procediments negociats sense publicitat. Aquesta decisió ha impactat directament sobre la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) aplicable a Espanya, ampliant les opcions disponibles de les quals disposa l’òrgan de contractació davant d’un procediment de contractació que ha quedat desert.

Abans d’aquesta sentència, hi havia dues normes fonamentals que regulaven els procediments negociats sense publicitat. Primer, era un requisit convidar com a mínim a tres empreses a participar en aquests procediments. I segon, si una licitació quedava deserta perquè les ofertes presentades eren inacceptables, es considerava obligatori convidar aquests licitadors a participar en un futur procediment negociat sense publicitat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El responsable del contracte: el garant de la contractació pública

La figura del responsable del contracte va ser introduïda per primera vegada a la nostra legislació amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic amb l’objectiu de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la resolució de les diverses incidències que poden sorgir durant la seva execució.

En la seva regulació inicial, es contemplava la responsable del contracte com una opció ”els òrgans de contractació podran designar un responsable del contracte”, fins que, amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) es va prendre partit: “els òrgans de contractació hauran de designar un responsable del contracte”.

En aquest cas, un sol verb va servir per dissenyar el camí de professionalitzar la contractació pública, i, fer imperatiu el control ordinari d’aquesta. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La importància del control de les actuacions en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU

Les entitats beneficiàries o gestores de FONS NGUE busquen reforçar el control i la bona gestió en relació amb un ampli espectre de camps de control en totes les fases: planificació, execució, extremant les precaucions davant possibles correccions.

La Unió Europea va impulsar un ambiciós programa amb l’objectiu de servir de protecció i rellançament de l’activitat productiva postpandèmia. Per mobilitzar les inversions necessàries, la Comissió va presentar una doble resposta: la primera és la Next Generation EU, com a instrument de recuperació dotat amb 750.000 milions d’euros, destinant al pressupost de la UE el finançament addicional obtingut als mercats financers durant el període. 2021-2024. La segona, un pressupost europeu a llarg termini reforçat pel període 2021-2027 (1,1 bilions d’euros).

El disseny de la seva concreció, gestió i control és el gran desafiament dels Estats, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals. La decisió sobre la destinació d’aquests fons va anar acompanyada d’una pluralitat de convocatòries i línies en que diferents entitats del sector públic van participar (i hi participen) formant part ja del dia a dia de l’entitat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Com gestionar la baixa laboral en el cas de treballadors desplaçats

Passem a detallar com cal gestionar la baixa mèdica per contingències comunes o per accident de treball en cas que l’empresa ens hagi desplaçat temporalment a l’estranger.

En primer lloc, des de l’01 d’abril del 2023, el treballador ja no està obligat a presentar els comunicats de baixa, alta o confirmació de la seva incapacitat temporal, encara que seria recomanable que el treballador ho comuniqués a l’empresa.

Dins l’àmbit dels treballadors desplaçats, podem trobar-nos amb 03 supòsits diferents:

– Desplaçament del treballador a un país pertanyent a la UE, Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein), Suïssa o Regne Unit:

El treballador acudirà al seu facultatiu oa l’hospital del país en qüestió, que emetrà un certificat mèdic llegible (on figuri el diagnòstic i la durada prevista) que acrediti la seva situació d’incapacitat temporal. Als països en què són aplicables els Reglaments Comunitaris no serà necessària la legalització ni la traducció dels documents.

El treballador/a haurà de remetre aquest certificat mèdic en el termini de 3 dies a l’adreça provincial de l’INSS en què figuri en alta (això és, segons el Codi Compte de Cotització de la seva empresa), així com les dades personals completes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificacions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aplicables a partir de l’1 de gener de 2024

En data 24 de maig de 2023 es va publicar la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge, amb la voluntat de promoure condicions que garanteixin la igualtat respecte del dret constitucional al gaudi d’un habitatge digne.

Les principals novetats que trobem van adreçades a afavorir l’equilibri entre l’oferta d’habitatge i la necessitat de residència habitual en àrees considerades com de mercat residencial tensat, promovent eines per revertir aquesta situació.

És per això que a través d’aquesta Llei s’han recollit una sèrie d’incentius fiscals aplicables a l’IRPF, i més concretament, en relació als arrendaments d’immobles destinats a habitatges. S’estableix una millora de la regulació de l’IRPF per estimular el lloguer de l’habitatge usual a preus assequibles, a través de la modulació de l’actual reducció del 60% en el rendiment net del lloguer d’habitatge, establint-se uns nous percentatges de reducció per als nous contractes d’arrendament, on la reducció prevista serà del 50%, la qual podrà incrementar-se fins al 90% segons el cas. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Recull de les últimes novetats legislatives en matèries comptable i mercantil

Presentem a continuació un recull de recents disposicions normatives que afecten aspectes comptables i mercantils de les entitats.

Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, (BOE núm. 154 29 de juny) pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures

El Llibre Primer d’aquest RDL recull el nou règim jurídic de les modificacions estructurals de les societats mercantils, que deroga la Llei 3/2009, de 3 d’abril. Amb aquesta nova regulació es transposa la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, en relació amb les transformacions, fusions i escissions transfrontereres intracomunitàries, alhora que s’estén també a l’àmbit de les operacions internes algunes de les opcions de política legislativa adoptades respecte de les transfrontereres.

Aquest RDL també modifica l’article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (desenvolupat en un nou article 22 bis del seu reglament –Reial decret 887/2006, de 21 de juliol), per a aclarir la manera en la qual els beneficiaris han d’acreditar el requisit de compliment dels terminis de pagament a proveïdors establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Reglament (UE) 2023/1803 de la Comissió, de 13 de setembre de 2023, pel qual s’adopten determinades normes internacionals de comptabilitat

De conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell (DOUE núm. 237 26 de setembre), el Reglament (CE) núm. 1126/2008 de la Comissió va adoptar en el seu moment les normes internacionals de comptabilitat i les interpretacions corresponents publicades o adoptades pel Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (CNIC) i ha estat modificat amb posterioritat en nombroses ocasions per a incloure les normes i les interpretacions corresponents publicades o adoptades pel CNIC i adoptades per la Comissió fins al 8 de setembre de 2022. Aquest nou reglament, que deroga el núm. 1126/2008, pretén simplificar la legislació de la Unió en matèria de normes internacionals de comptabilitat, recopilant totes les normes publicades actualitzades a la data. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies