Condicions requerides en processos de licitació per a la contractació d’auditors

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) publicava en la seva pàgina web, el passat 4 de juny d’enguany, una sèrie de consideracions que aclareixen diversos aspectes sobre les condicions exigides en els processos de contractació d’auditors.

Com a consideració general l’ICAC, en tractar-se de processos de licitacions de diverses entitats, entre les quals es troben algunes integrants del sector públic, assenyala que resulta convenient aclarir l’àmbit de la normativa en què s’ha d’emmarcar el treball d’auditoria dels comptes anuals d’una determinada entitat, en funció de la seva naturalesa pública o privada i, per tant, el règim jurídic al qual es troba subjecte el treball, el que permet diferenciar entre el que podria denominar-se “auditoria mercantil” i “auditoria pública”.

Referent a això, cal ressaltar la diferència dels diferents àmbits normatius en els quals es desenvolupen, d’una banda, l’activitat d’auditoria de comptes anomenada “auditoria mercantil”, que es troba regulada per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes (en endavant, LAC), i la seva normativa de desenvolupament, entre les que es troben les normes tècniques d’auditoria publicades a aquest efecte per l’Institut de Comptabilitat d’auditoria de Comptes.

D’altra banda, l’auditoria de comptes del sector públic, “auditoria pública”, dirigida a l’àmbit d’entitats pertanyents al sector públic (estatal, autonòmic o local), es troba regulada en les seves respectives normes de control financer corresponents (Llei 47/2003 de 26 de novembre, general pressupostària, en l’àmbit estatal, i les corresponents normatives en l’àmbit autonòmic i local), regint-se, per tant, cada Administració per una normativa específica, tenint un abast diferent que l’auditoria mercantil, podent adoptar diverses modalitats (com ara control financer, de legalitat, compliment d’objectius, etc.), realitzant-se aquesta auditoria pública mitjançant els procediments de revisió continguts en les normes d’auditoria i instruccions que dictin els corresponents òrgans de control de les respectives administracions competents.

Referent a això, des de l’àmbit d’aplicació de la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes interessa ressenyar que disposa l’article 1.4 de la LAC que estableix:

«4. El que disposa aquesta Llei no és aplicable a les auditories de comptes que es realitzin pels òrgans del sector públic estatal, autonòmic o local en l’exercici de les seves competències, que es regeixen per la seva legislació específica”

No obstant, en els casos en què en els contractes celebrats entre els òrgans públics de control i els auditors de comptes inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes s’inclogui, junt amb la col·laboració en la realització de l’auditoria pública, l’ emissió d’un informe d’auditoria de comptes, destinat a atendre determinades exigències previstes en normes sectorials o per altres raons d’índole mercantil o financer, l’informe d’auditoria se sotmetrà al que disposa la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

En conseqüència, en els processos de licitació per a la realització de l’auditoria dels comptes anuals d’una entitat, hi haurà de determinar-se el marc normatiu al qual es troba subjecta a la realització d’aquest treball, si el de la “auditoria mercantil” (LAC i la seva normativa de desenvolupament) o el de la “auditoria pública” (normativa del sector públic corresponent), ja que aquesta circumstància delimitarà les normes a què s’ha d’atenir tant el procés de licitació com el posterior desenvolupament del treball d’auditoria.

Una vegada establert això, l’ICAC determina l’adequació a la normativa reguladora d’auditoria de comptes (LAC i desenvolupaments relacionats) dels següents requeriments inclosos habitualment en els processos de licitació:

  • L’acreditació d’un import mínim de facturació per serveis d’auditoria o una determinada dimensió o un nombre mínim d’anys d’exercici pràctic.
  • La pertinença a una determinada corporació representativa d’auditors de comptes.
  • La prestació de forma conjunta amb l’auditoria dels comptes anuals d’altres serveis de diversa índole, des dels relacionats amb l’elaboració d’estats o documents comptables a consultes o assessoraments en aquesta matèria. La licitació es fa de forma conjunta per un import únic que engloba tots els serveis.

Pel que fa a les condicions de licitació referides a l’acreditació d’una determinada quantia de facturació, dimensió o nombre d’anys d’exercici efectiu, així com de la pertinença a una concreta Corporació representativa dels auditors de comptes, s’estableix que, amb caràcter general, l’establiment de condicions que limitin o restringeixin la selecció, nomenament i contractació de qualsevol auditor de comptes s’han de considerar contràries al que disposa la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. No obstant això, aquest tipus de restriccions no haurien de confondre amb les condicions establertes en un procés de selecció que poguessin venir motivades per la complexitat i dimensió de l’entitat a auditar, o per l’activitat o sector a què aquesta pertany, ja que aquestes circumstàncies podrien justificar l’establiment de condicions, adequades i proporcionades a les particulars característiques de l’entitat en qüestió, respecte a l’especialització i adequació dels recursos i sistemes a emprar en l’auditoria, per garantir la seva qualitat i el compliment de la finalitat que se li atribueix .

Pel que fa a la licitació de forma conjunta de l’auditoria dels comptes anuals i altres serveis diferents, establint un import únic d’honoraris que englobi tots els serveis, s’indica el següent:

  • Els serveis diferents als d’auditoria licitats, en cap cas haurien de suposar una vulneració del règim d’independència que estableix la LAC, per la qual cosa no podran tenir per objecte la prestació d’un servei prohibit o incompatible d’acord amb aquest règim d’independència, ni suposar una amenaça que no pogués reduir-se o eliminar-se mitjançant l’aplicació de les salvaguardes necessàries de manera que no es vegi compromesa la independència de l’auditor.
  • Els honoraris corresponents a l’auditoria dels comptes anuals d’una entitat no poden estar condicionats o influïts per la prestació d’altres serveis addicionals a aquesta entitat, ni poden tenir caràcter contingent.
  • Hi ha d’haver una separació entre els honoraris corresponents als treballs d’auditoria de comptes (subjectes a un règim legal establert) i els d’altres serveis diferents als d’auditoria (no subjectes a aquest règim), no poden figurar tots dos per un import global, sense especificar almenys els honoraris d’auditoria individualitzats.

Tot això és sense perjudici del que disposi la normativa sobre la contractació del sector públic a la qual l’entitat en qüestió estigui subjecta i al compliment del qual resulti obligada. Així en el cas que la licitació es realitzi en l’àmbit del sector públic, s’haurà de respectar el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies