El termini per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019 referent a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, també coneguda com la Directiva “Whistleblower”, va finalitzar el passat 17 de desembre de 2021 sense que el nostre legislador l’hagués transposat. La Directiva preveu aquest termini de transposició per tal que les entitats privades i públiques de més de 250 treballadors disposin d’un canal de denúncies intern sobre infraccions del Dret de la Unió que garanteixi la confidencialitat del denunciant. De fet, la Comissió Europea ja ha enviat una carta d’emplaçament a diversos Estats Membres, entre els quals es troba el nostre.

El canal de denúncia intern previst a la Directiva ha de complir els següents requisits:

  • Ha de garantir la confidencialitat de la identitat del denunciant i tercers inclosos en la denúncia.
  • S’ha d’entregar al denunciant un comprovant de recepció de la denúncia en un termini màxim de 7 dies.
  • És necessari el nomenament d’una persona competent i imparcial que faci un seguiment diligent de les denúncies.
  • I l’establiment d’un límit de resposta raonable que no excedeixi dels 3 mesos des de l’acusament de rebut.

El Consell de Ministres del passat 4 de març va aprovar l’Avantprojecte de Llei “reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció”. Una de les principals novetats de l’Avantprojecte és ampliar les infraccions denunciables, incloent les infraccions que afectin o menyscabin directament a l’interès general.

Tanmateix, l’Avantprojecte modifica els terminis pels quals entra en vigor la norma per a les entitats obligades. Resultarà aplicable a les entitats amb més de 250 treballadors els 3 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, mentre que per a les entitats de 50 a 249 treballadors resultarà aplicable a partir de l’1 de gener de 2023 – sempre que hagi estat aprovada per les Corts Generals amb anterioritat a aquesta data-. Així, per una banda, el legislador arribaria tard respecte al termini previst a la Directiva per a les entitats de més de 250 treballadors i s’avançaria amb relació a les entitats de 50 a 249 treballadors.

Encara que, avui dia, no es disposi de la llei aprovada que transposi la Directiva “Whistleblower”, qualsevol persona jurídica pot considerar convenient com a mesura de Compliance la implementació d’un canal de denúncia intern per eximir o atenuar la responsabilitat penal de la persona jurídica en el supòsit de comissió d’un delicte per part d’algun membre de l’entitat en previsió de l’article 31 bis del Codi Penal.

D’altra banda, des de la vessant de la protecció de dades, l’article 24 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) regula els sistemes d’informació de denúncies internes. Aquest article estableix la licitud per a la creació i manteniment de sistemes d’informació per posar en coneixement d’una entitat de Dret privat la comissió en l’entitat o tercers que contractin la mateixa d’actes o conductes que poguessin resultar contraris a la normativa general o sectorial aplicable. Per això, la LOPDGDD preveu que la comunicació pugui resultar anònima i que s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per a la informació subministrada, especialment la de la persona que hagués comunicat els fets a l’entitat en el cas que s’hagués identificat. Així doncs, una entitat pot implementar un canal de denúncia intern com a mesura de Compliance sense necessitat d’esperar l’aprovació i entrada en vigor de la futura Llei “reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció”.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies