El Govern aprova les mesures derivades de l’acord social en defensa de l’ocupació

Després de setmanes d’intenses negociacions amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a nivell estatal, el Butlletí Oficial de l’Estat de 13 de maig, ha publicat el Reial Decret llei 18/2020, de 12 de maig, pel qual s’aproven pel Govern un seguit de mesures que pretenen donar una resposta adequada, perquè les empreses adoptin els ajustos dinàmics necessaris que els permetin transitar fins a un escenari de «nova normalitat», salvaguardar l’ocupació i protegir especialment les persones treballadores.

Les principals mesures adoptades són:

a) Continuaran en situació d’ERTO per força major derivats de la COVID-19 empreses que, afectades per les causes de l’article 22 del RDL 8/2020, les mateixes -causes- els impedeixin el reinici de l’activitat, des de l’entrada en vigor del present RDL fins al 30 de juny de 2020.

S’estableix que, per acord de Consell de Ministres, es podran prorrogar aquests ERTO en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny.

b) Es considerarà que es troben en situació de força major parcial des del moment en què les causes reflectides en l’article 22 del RDL 8/2020 permetin la recuperació parcial de la seva activitat i fins al termini màxim del 30 de juny.

Les empreses podran desafectar parcialment a la plantilla, de manera total o de forma parcial, i escalonadament en funció de la necessitat que tinguin per desenvolupar la seva activitat. Així s’habilita la conversió de l’ERTO suspensiu en ERTO de reducció de jornada ja sigui de la totalitat o d’una part de treballadors afectats.

c) Les mesures de protecció per desocupació associades a aquests ERTO (sense necessitat de carència i sense consumir els períodes de percepció) es mantindran fins al 30 de juny, excepte les dels fixos-discontinus, que seran d’aplicació fins al 31 de desembre.

d) Es facilitarà la transició d’ERTO per força major a ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, als quals els serà d’aplicació l’article 23 del RDL 8/2020, i es permetrà que aquests últims es tramitin mentre estiguin vigents els primers, sent la data d’efectes inicial del segon ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció la de finalització de l’ERTO per força major.

e) En matèria de cotització. En els ERTO per força major derivats de la COVID-19 en aquells casos en què no es torna a arrencar l’activitat, seguiran les exoneracions en la quota empresarial durant els mesos de maig i juny, i es produeix una variació per a aquells que sí que es reiniciï la activitat, ja sigui total o parcialment. La sol·licitud es realitzarà mitjançant comunicació a través del Sistema RED, abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent a través Sistema RED.

En el mateix cas que l’apartat a), aquestes exempcions podran ser prorrogades per Consell de Ministres, fins i tot, estendre-les als ERTO per causes objectives.

f) No podran acollir-se a ERTO de força major les empreses i entitats amb domicili fiscal a paradisos fiscals.

g) Les empreses que s’acullin a aquests ERTO no podran repartir dividends durant l’exercici fiscal d’aplicació de l’ERTO, excepte si tornen a la Seguretat Social les quotes de les que van ser exonerades. No s’aplica a les empreses que, a 29 de febrer d’aquest any, comptaran amb menys de 50 persones treballadores.

h) Quant al manteniment de l’ocupació durant un període de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat, dels afectats per l’ERTO de força major, es modifica el redactat de la D. A. 6a de el RDL 8/2020.

  • S’especifica que aquest còmput de sis mesos començarà a comptar des de la reincorporació a la feina efectiu de persones afectades per l’ERTO, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.
  • S’estableix que no es considerarà incomplert aquest compromís quan aquests contractes s’extingeixin per acomiadament disciplinari procedent, dimissió, mort, jubilació, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i extinció d’un contracte temporal per finalització de la seva vigència o per tal de l’obra o servei contractat.
  • Aquest compromís de manteniment de l’ocupació es valorarà en atenció a les característiques específiques del sector i la normativa aplicable, tenint en compte -particularment- les especificitats d’aquelles empreses amb alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació.
  • Aquest compromís no s’aplicarà a aquelles empreses que tinguin risc d’entrar en concurs de creditors.
  • En el cas d’incompliment, les empreses hauran de tornar totes les quotes de les que van ser exonerades, amb recàrrec i interessos de demora, prèvia actuació a l’efecte de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que ha d’acreditar l’incompliment i determinar les quantitats a reintegrar.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies