El Registre de la Jornada Laboral: publicació del Criteri de la Inspecció de Treball

Recentment, la Inspecció de Treball ha fet públic al seu web el Criteri 101/2019 sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada.  L’objectiu és fixar els criteris d’actuació dels inspectors de treball respecte al registre de jornada pel que fa als contractes a temps complet.

Els principals punts d’aquesta publicació són els següents:

1) Es tracta d’un deure, no d’una opció per a l’empresari.

Tal com estableix l’art. 34.9 ET, el control del registre de jornada no és una opció, sinó un deure per a l’empresari, una obligació general d’implantació d’un sistema objectiu, fiable i accessible.

2) Especial atenció a les pauses o interrupcions.

D’acord amb l’art. 34.9 ET s’ha de recollir l’inici i finalització de la jornada de treball diària de cadascuna de les persones treballadores, sense exigir, expressament el registre de les pauses o interrupcions que hi hagi durant la mateixa, que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu.

En aquest cas la Inspecció aconsella que el registre ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball efectiu. En el cas que no fos així, podria presumir que tot el que transcorre entre l’inici i fi de la jornada, és temps efectiu de treball, i serà l’empresari el que hagi d’acreditar el contrari. Així que és aconsellable que si les pauses no es consideren temps de treball, es registrin com a tals interrupcions.

3) El procediment ha de ser negociat.

La Inspecció remet a la negociació col·lectiva, acord d’empresa o, sinó, a la decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants dels treballadors, la forma de determinar com s’organitzarà i que es recollirà en el registre de la jornada. S’ha de poder precisar si es consideren temps de treball efectiu o no les possibles pauses o interrupcions que es realitzin.

També és competència de la Inspecció verificar que el sistema de registre de jornada implementat ha anat precedit d’un procés de negociació o de consulta amb els representants dels treballadors. Això es realitzarà mitjançant un seguiment de les actes de les reunions.

4) El sistema implantat.

El sistema ha de ser objectiu i fiable, de manera que permeti computar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador. No s’acceptarà acreditar el registre de jornada mitjançant la presentació de calendaris laborals o quadrants d’horaris per a determinats períodes ja que s’han realitzat prèviament sota criteris de previsió, i no reflecteixen les hores efectivament realitzades cada dia.

5) Com s’ha de conservar el registre.

Tal com com s’estableix en l’art. 34.9 de l’ET, els registres s’han de conservar durant quatre anys no precisant com ha de realitzar-se. El Criteri estableix que s’haurà de realitzar-se en qualsevol mitjà que garanteixi la fiabilitat i veracitat de les dades registrades diàriament i també ha de ser accessible, en un doble sentit: en qualsevol moment quan així sigui requerit pels treballadors, representants o per la Inspecció de Treball , i de manera immediata, i per a això han d’estar i romandre físicament al centre de treball on es troben les persones treballadors o representants.

Aquesta obligació de posada a disposició no implica lliurament de còpies als representants dels treballadors, llevat que així ho disposi el conveni col·lectiu o pacte exprés, ni tampoc a cada persona treballadora, independentment que se li pugui facilitar la seva consulta.

La Inspecció indica que es podran escanejar els registres de jornada que es realitzin en format paper per poder-los arxivar en suport informàtic i guardar telemàticament amb totes les garanties requerides, els quals també han d’estar accessibles en qualsevol moment.

6) L’organització i documentació del Registre.

El sistema de registre ha de ser objectiu, fiable i veraç, que no impliqui una possible alteració a posteriori de les dades que es registrin, es tractin o s’emmagatzemin, i ha de respectar la normativa sobre protecció de dades personals.

El registre ha de ser documentat, especialment en els casos de registres electrònics o informàtics, com d’empremta dactilar, targeta o ordinador. La Inspecció de Treball pot requerir la impressió, descàrrega o subministrament en format informàtic de manera llegible i tractable.

7) El règim sancionador introduït pel Reial decret llei 8/2019.

L’incompliment de l’obligació de Registre de jornada suposa una infracció greu recollida en l’art. 7.5 de la LISOS. No obstant això el Criteri Tècnic indica que, els inspectors en cada cas concret, tindran en compte els possibles processos de negociació que s’estiguin duent a terme entre les empreses i els representants dels treballadors, així com la resta de circumstàncies que puguin afectar.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies