Les indemnitzacions de les despeses salarials dels subcontratictes en el marc de la suspensió dels contractes públics per la COVID19

L’Advocacia de l’Estat en el seu informe, de 23 de març de 2020, esmenta que entre les despeses salarials objecte d’indemnització com a conseqüència de la suspensió no s’inclouen les despeses salarials que els subcontractistes hagin abonat al seu personal, considerant que per “personal adscrit a 14 de març de 2020 a l’execució ordinària del contracte” s’ha d’entendre aquell que té una relació laboral directa amb el contractista. És possible una interpretació alternativa?

L’article 34 de Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, tant en la seva redacció originària, com en la redacció donada a la mateixa pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, disposa (tal i com ja s’ha indicat) que en els contractes de serveis i subministraments les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l’execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió.

Com ja s’ha comentat en altres articles durant els mesos passats,  les mesures adoptades en el Reial Decret llei esmentat al paràgraf anterior estan orientades al triple objectiu de (1) reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables, (2) donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació; i (3) reforçar la lluita contra la malaltia.

L’article 34 de Reial Decret llei 8/2020 en cap moment indica que les despeses laborals que hagin de ser indemnitzats siguin aquells que es derivin d’una relació laboral directa amb el contractista, sinó que els termes emprats per l’article és que són indemnitzables les despeses salarials abonades pel contractista al personal adscrit a 14 de març de 2020 l’execució del contracte. El fet que s’utilitzi el terme adscrit no sembla una qüestió intranscendent a efectes interpretatius. Així, el mateix article 34 de Reial Decret llei, quan fa referència al contingut de la sol·licitud de suspensió, indica que en la mateixa s’ha de relacionar el personal adscrit a l’execució del contracte, sense que en cap moment el límit al personal que tingui una relació laboral amb el contractista.

Sembla versemblant que s’utilitzi el terme “adscriure” quan l’article 75 de la LCSP es permet la integració de la solvència amb mitjans externs en virtut de qualsevol vincle jurídic de cara a la prestació del contracte. És a dir, es permet acudir a les capacitats d’altres entitats, sempre que quedi acreditat que l’adjudicatària disposarà, durant la vigència del contracte, dels mitjans necessaris per a l’execució del mateix.

Per tant, podríem trobar-nos en què la interpretació realitzada per l’Advocacia de l’Estat esmentada al primer paràgraf del present article seria contrària a la literalitat del mateix precepte i, en conseqüència, dels articles 3.1 i 4.2 del Codi Civil que exigeixen que a l’hora d’interpretar els preceptes s’estigui al seu tenor literal en primer lloc, i que les normes excepcionals i temporals no s’apliquin a supòsits ni en moments diferents dels compresos expressament en elles.

El mateix article 34, respecte del contracte d’obres, condiciona l’abonament de les indemnitzacions previstes, entre elles les despeses salarials, al fet que s’acrediti fefaentment que els subcontractistes que s’haguessin contractat per a l’execució del contracte estiguessin al corrent de les seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020. Aquesta previsió de la norma només té sentit considerant-se que dins de les despeses salarials indemnitzables es troben també els dels subcontractistes.

Les suspensions i resolucions contractuals a l’empara del corpus jurídic aprovat per, durant i post “estat d’alarma” seran sense dubte font de polèmica i interpretació durant els mesos futurs. Restarem expectants.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies